200 years of Greek independence,
40 years of EU membership 
Η Ευρωπαϊκή Ελλάδα και η Ευρώπη που προστατεύει. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συμφωνηθέντα για την Τουρκία. Η Γερμανία απέναντι στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Drones της Τουρκίας και προκλήσεις για την Ελλάδα. Δυτικά Βαλκάνια και νέοι όροι για τη διεύρυνση. Η έξαρση της βίας στην κοινωνία. Γυναίκες και αγορά εργασίας.
European Greece and a Europe that protects. Τhe EU Summit and the statement on Turkey. Germany’s stance on the Greece-Turkey dispute. The drones challenge. Western Balkans and the new terms of enlargement. Rules of social coexistence and democratic institutions: a shield against violence. Women in the labour market. 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
H Ευρωπαϊκή Ελλάδα σε μια Ευρώπη που προστατεύει
Κείμενο για το ΕΛΙΑΜΕΠ του Μαργαρίτη Σχοινά, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Publications
 
A European Greece in a Europe that protects its people 
Article for ELIAMEP by Margaritis Schinas, Vice-President of the European Commission, honoring 40 years of Greece’s membership of the European Union.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Η ουσία των συμφωνηθέντων για την Τουρκία
Τα Νέα 26/3 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης αναλύει τη σημασία της κοινής ανακοίνωσης της Διάσκεψης Κορυφής των ηγετών της ΕΕ για την Τουρκία.
Media
 
The essence of what has been agreed on Turkey 
Ta Nea 26/3 
Panayiotis Ioakimidis analyzes the essence and significance of the statement on Turkey issued by the Summit of EU leaders.
Επιφυλάξεις για το «άνοιγμα» της Άγκυρας
Το Βήμα 21/3 
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας γράφει για τα πολλά “πρόσωπα” του προέδρου Ερντογάν.
Reservations about the overtures from Ankara
To Vima 21/3
Panayotis Tsakonas discusses the many faces of President Erdoğan.
Επαναλαμβάνοντας τα λάθη της δεκαετίας του 1990
Tα Νέα 20/3
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης εξηγεί πως η Τουρκία επαναλαμβάνει τα λάθη περασμένων δεκαετιών με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει θέματα εξωτερικής πολιτικής και οικονομίας.
Repeating the mistakes of the 1990s

Τa Nea 20/3 
Ioannis N. Grigoriadis explains that Turkey is repeating the mistakes of previous decades, making it far harder for the country to manage economic and foreign policy issues as a result..
Και ο εχθρός ψηφίζει 
Τα Νέα  23/3 
Ο Αντώνης Καμάρας εξετάζει τον απρόβλεπτο γείτονα και εξηγεί γιατί η Ελλάδα πρέπει να είναι στρατιωτικά έτοιμη να αντιμετωπίσει την Τουρκία.
The enemy votes
Ta Nea 23/3 
Antonis Kamaras looks at the unpredictable neighbor and explains why Greece must be militarily ready to face Turkey.
“Αυτονόμηση” ή διόρθωση πορείας; 
Tα Νέα 23/3 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης εξηγεί γιατί η Δύση εύλογα διερωτάται αν έχουν ελπίδα δικαίωσης οι προσδοκίες της για μια πραγματικά σύμμαχο Τουρκία και, ακόμα περισσότερο, για μια Τουρκία ευρωπαϊκή.
“Autonomy” or course correction? 
Τa Nea 23/3 
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis explains why the West may reasonably wonder whether its expectations of Turkey being an honest ally—and, still more crucially, European—will prove justified.
Η στάση της Γερμανίας απέναντι στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας: Μία οπτική από την Αθήνα
YouTube 23/3 
O Γιώργος Παγουλάτος αναλύει πως εισπράττουν οι Έλληνες τη στάση της Γερμανίας απέναντι στη διαμάχη Ελλάδας - Τουρκίας.
Germany’s stance on the Greece-Turkey dispute: A view from Athens

YouTube 23/3 
George Pagoulatos analyzes the Greek take on Germany’s stance with regard to the dispute between Greece and Turkey.
Οι προκλήσεις της νέας εκατονταετίας…
Tο Βήμα 21/3 
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης ανατρέχει στις μεγάλες ιδέες των Ελλήνων των περασμένων αιώνων και γράφει για τις προκλήσεις του μέλλοντος.
The challenges of the new century…
To Vima 21/3 
Panayiotis Ioakimidis surveys the great ideas of previous Greek centuries, and writes about the challenges of the new century.
Drones και μεταρρυθμίσεις
Kαθημερινή 22/3 
Ο Αντώνης Καμάρας εξηγεί γιατί ο ελληνικός στρατός υστερεί στην τεχνολογία αντιμετώπισης των drones και αναλύει τους τρόπους ενδυνάμωσης της αμυντικής μηχανής της Ελλάδας.
Drones and reforms
Kathimerini 22/3 
Antonis Kamaras explains why the Greek army lags behind in anti-drone technology and analyzes the ways in which Greece’s national defence mechanism can be strengthened.
Η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να γίνει σύμμαχος “κλειδί” της Ελλάδας στα Βαλκάνια
TV24 της Β. Μακεδονίας 20/3 
O Iωάννης Αρμακόλας μιλάει για τα Δυτικά Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή προοπτική τους και αναλύει γιατί η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να γίνει σύμμαχος κλειδί της Ελλάδας στα Βαλκάνια.
“North Macedonia could become Greece’s key partner in the Balkans”

TV24, North Macedonia 20/3 
Ioannis Armakolas talks about the Western Balkans and their European prospects, and explains why North Macedonia could become Greece’s key partner in the Balkans.
Η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος των ΗΠΑ 
Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ 23/3 
Ο Γιώργος Παγουλάτος εξηγεί γιατί η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος των ΗΠΑ και επισημαίνει πως αναπόφευκτα η οικονομική και τεχνολογική δύναμη της Κίνας θα εξελιχθεί σε πολιτική και στρατηγική ισχύ.
China is the US’s greatest rival

Proto Programma ERT 23/3 
George Pagoulatos explains why China is America’s greatest rival, noting that its economic and technological strength will inevitably evolve into political and strategic power.
 
Διευθυντές Ευρωπαϊκών think tanks για τις Κινεζικές κυρώσεις 
Κοινή δήλωση διευθυντών ερευνητικών ινστιτούτων για τις κυρώσεις που επέβαλε η κινεζική κυβέρνηση σε ευρωπαϊκά ιδρύματα και ερευνητές.
Statement by Directors of European think tanks on Chinese sanctions 
Statement by Directors of European Research Institutes regarding the sanctions imposed by the Chinese government on European entities and researchers.
Χρονιά εκλογών στην EE
Τα Νέα 24/3 
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για τις εκλογές σε Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία και εξηγεί γιατί η Ευρώπη πρέπει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
Election year in the EU 
Ta Nea 24/3  
Antonis Trifyllis discusses the elections in Germany, the Netherlands and Italy and explains why Europe must take the next big step.
Είναι το 2021 το νέο 2008;
Kαθημερινή 21/3 
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για τη νέα έκρηξη βίας στην Ελλάδα και αναζητά ομοιότητες με τις διαδηλώσεις του 2008.
Is 2021 the new 2008?
Kathimerini 21/3
Triandafyllos Karatrantos writes about the violent turn in Greek society and looks for similarities with the protests of 2008.
Χωρίς φρένα 
Kαθημερινή 21/3 
Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος εξηγεί τις κοινωνικές διεργασίες που οδήγησαν στις πράξεις βίας των προηγούμενων εβδομάδων.
Out of control
Kathimerini 21/3 
Dimitis A. Sotiropoulos explains the social processes that fed into the various acts of violence committed in recent weeks.
Πρέπει να τιμήσουμε την Ελληνική Επανάσταση 
EΡΤ 23/3 
O Θάνος Βερέμης μιλάει για τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
We must honour the Greek Independence War 
ERT 23/3 
Thanos Veremis speaks about the importance of the Greek War of Independence of 1821.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχής εκδήλωση :
 
"Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Μπορεί μία θετική ατζέντα να λειτουργήσει;" δημόσια διαδικτυακή συζήτηση (στα αγγλικά), Τρίτη 30 Μαρτίου, 17:00-18:30.
Upcoming online event :
 
EU-Turkey Relations following the European Council: Can a Positive Agenda work?”, online public discussion, Tuesday 30 March, 17:00-18:30 (EET)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
Γυναίκες στην αγορά εργασίας: Στερεότυπα και διακρίσεις
H Δάφνη Νικολίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονική Σύμβουλος στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ “Youth Employment and Gender Equality: Mobilizing human capital for sustainable growth in Greece” και η Δρ. Βαρβάρα (Μπέρρυ) Λαλιώτη, Ερευνήτρια στο ίδιο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητούν με την Οντίν Λιναρδάτου, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, για τις επιπτώσεις της πανδημίας και της τηλεργασίας στις εργαζόμενες γυναίκες, για το θεσμικό πλαίσιο και την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Podcast
 
Women in the labour market: Stereotypes and prejudices
Daphne Nicolitsas, Assistant Professor at the Economics Department of the University of Crete, Scientific Advisor on the project “Youth Employment and Gender Equality: Mobilizing human capital for sustainable growth in Greece”, and Dr Varvara (Berry) Lalioti, Researcher for the same project, talk to Odin Linardatou about the great challenges women face in the labour market, the impact that the pandemic and teleworking have had on working women, the limited number of women in senior positions, the institutional framework for and fight against discrimination.
 
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp