Α Νew Pact on Migration and Asylum –
ΕU and Turkey 
Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο - Μια νέα στρατηγική της ΕΕ προς την Τουρκία: Δύο επίκαιρες Μελέτες Πολιτικής. Προς διάλογο με την Τουρκία. Ελλάδα και ΕΕ το 2030. Ειδική πλειοψηφία και εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Εισαγωγές χωρών της Μεσογείου. Ο εσωτερικός πολιτικός χάρτης της Τουρκίας. 
Α new EU Pact on Migration and Asylum – Α new EU strategy towards Turkey: Two timely Policy Briefs. To dialogue with Turkey. Greece and Europe in 2030. Qualified majority vote and EU foreign policy. Main imports of Med countries. The map of Turkey's internal politics.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις 
 
“Εξισορροπητική δέσμευση”:
Μία στρατηγική της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία του Ερντογάν

Το κείμενο πολιτικής υπογράφει ο Καθηγ. Παναγιώτης Τσάκωνας, Επικεφαλής Προγράμματος Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ. 
Publications
 
“Containgagement”:
An EU Strategy towards Erdogan’s Turkey

A policy paper by Prof. Panayotis Tsakonas, Head of ELIAMEP's Security Programme.
Μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το εφαρμόσεις? Το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και αντίκτυπος για τα κράτη πρώτης γραμμής
Το κείμενο υπογράφει η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη, Επικεφαλής Προγράμματος Μετανάστευσης του ΕΛΙΑΜΕΠ.  
If you can dream it, you can do it? Early thoughts on the New Pact on Migration, and impact on frontline States

A policy paper by Dr Angeliki Dimitriadi, Head of ELIAMEP's Migration Programme.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ελλάδα-Τουρκία προς Διάλογο
 
Πώς φτάσαμε στο διάλογο;
Τα Νέα 21/9
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης εξηγεί πώς η διπλωματία νίκησε τη «δυναμική λύση» απέναντι στην Τουρκία. 
Greece-Turkey to Dialogue

 
How did we reach the point of dialogue?
Ta Nea 21/9
Panayiotis Ioakimidis explains how diplomacy won and the “dynamic solution” to the Turkey problem did not prevail.
Δοκιμασία ηγεσίας 
Τα Νέα 21/9
Ο Σωτήρης Σέρμπος γράφει γιατί οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραμείνουν ο πρωταρχικός εξισορροπιστής στην περιοχή.
Leadership Games
Ta Nea 21/9 
Sotiris Serbos writes about the US wanting to play a leading role in the area, instead of leaving everything to Russia and China.
Eκκλήσεις
Τα Νέα 22/9 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει πως οι διερευνητικές μπορούν να οδηγήσουν είτε σε συμφωνία είτε στη Χάγη.
Αppeals
Ta Nea 22/9 
Ambassador (ad hon) George Kaklikis writes that the exploratory talks can have a positive outcome leading either to an agreement or to the Hague.
Προς μακρά περίοδο συζητήσεων…
Liberal.gr 18/9 
Ο Θάνος Βερέμης μιλάει για τον Πρόεδρο Ερντογάν και πώς η Γαλλία του έφραξε το δρόμο.
Towards a long period of talks 
Liberal.gr 18/9
Thanos Veremis talks about President Erdogan and how France blocked his path. 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευρώπη και Mεταναστευτικό 
 
Η ειδική πλειοψηφία και η αναγκαιότητά της
Τα Νέα 23/9
O Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για την ανάγκη επέκτασης της ειδικής πλειοψηφίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ.
Europe and Migration 
 
The necessity of qualified majority voting
Ta Nea 23/9 
Panayiotis Ioakimidis writes about the need to extend qualified majority voting over EU foreign and security policy. 
Το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
Αθήνα 9,84  24/9 
Η Αγγελική Δημητριάδη αναλύει τα υπέρ και κατά του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου που παρουσίασε η Κομισιόν.
The new Pact on Migration and Asylum, and European solidarity
Athina 9,84  24/9 
Angeliki Dimitriadi analyzes the pros and cons of the new Pact on Migration and Asylum presented by the Commission. 
Μετά τη Μόρια
Τα Νέα 23/9 
Ο Παναγιώτης Πασχαλίδης γράφει για τις δομικές αδυναμίες της μεταναστευτικής πολιτικής. 
After Moria 
Ta Nea 23/9 
Panayiotis Paschalidis writes about structural weaknesses of the current migration system.
Η ΕΕ το 2030 και η θέση της Ελλάδας
Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση 23/9 
Πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2030 και η καθοριστική σημασία της ΕΕ: ένα πάνελ με τους Μαρία Δεμερτζή, Άννα Διαμαντοπούλου, Δημήτρη Κούρκουλα, Γιώργο Παγουλάτο και Μαργαρίτη Σχοινά, συντονίζει ο Γ. Κουτσομύτης.
The EU in 2030 and Greece's position
Circle of Ideas for National Reconstruction 23/9 
Where will Greece be in 2030, and the defining impact of the EU: a panel with Maria Demertzis, Anna Diamantopoulou, Dimitris Kourkoulas, George Pagoulatos and Margaritis Schinas, moderated by Yannis Koutsomytis.
Το δεύτερο lockdown στο Ισραήλ προδικάζει το μέλλον μας; 
Τα Νέα 18/9 
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για το δεύτερο κύμα της πανδημίας και τον κίνδυνο ενός νέου lockdown. 
Is Israel’s second lockdown an omen for our future?
Ta Nea 18/9 
Antonis Trifyllis writes about the second wave of the pandemic and the possibility of another lockdown.
Infographic: Τι εισάγουν περισσότερο οι χώρες της Μεσογείου;
Το νέο infographic του Προγράμματος Μεσογείου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τα αγαθά ενέργειας κυριαρχούν στις εισαγωγές της περιοχής. Στην κορυφή των εισαγωγών για πέντε μεσογειακές χώρες εκτός ΕΕ βρίσκονται αγροτικά και βιομηχανικά αγαθά, ενώ ο χρυσός κυριαρχεί στις εισαγωγές της Τουρκίας.
InfographicWhat do Mediterranean countries mostly import?
The new infographic of ELIAMEP’s Mediterranean programme. Energy related commodities dominate the region’s imports. Non-energy commodities rank at the top of imports in five non-EU Mediterranean countries, while gold tops Turkey’s imports.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχής Διαδικτυακή εκδήλωση
 
Αξιολογώντας το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή την παρουσίαση του Νέου Συμφώνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, ώρα 17:00
Upcoming Online event
 

“Assessing the New Pact on Migration and Asylum”, online public discussion on the occasion of the presentation of the New Pact by the European Commission,  
Wednesday 14 October 2020,
17:00 (EEST)

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
O εσωτερικός πολιτικός χάρτης της Τουρκίας
Στο 13ο podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Επικεφαλής του Προγράμματος Τουρκίας συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για την πορεία της Τουρκίας, την τελευταία εικοσαετία, τον Ερντογάν, το αποτυχημένο πραξικόπημα και τις ταραγμένες σχέσεις με την Κύπρο και τους Κούρδους. 
Podcast
 
The map of Turkey's internal politics

In the latest ELIAMEP podcast, Assoc. Professor Ioannis N. Grigoriadis, Head of ELIAMEP's Programme on Turkey, talks with Odin Linardatou about Turkey, its changing domestic political scene, President Erdoğan, the failed coup and the volatile relations with Greece and Cyprus.
.


Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2020 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp