Greece and Albania: it takes time…
Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας. Ευρώπη-Ουγγαρία, ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Ελληνικές σχολές σκέψεις και Ερντογάν. Τουρκία-Ρωσία. Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειος. Ιράν μετά τις προεδρικές εκλογές. Στρατηγικός διάλογος με την Ινδία. Covid-19 και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. ΗΠΑ-Ρωσία, Ψυχρή Ειρήνη. Δύο βιβλία. 
New chapter in Greece-Albania relations. The EU, Hungary, human rights and the rule of law. Greek schools of diplomatic thought and president Erdogan. Turkey and Russia. EU and the Eastern Mediterranean. Iran after the presidential election. A strategic dialogue with India. Covid-19 and European integration. US-Russia, a Cold Peace. Two books.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Έρευνα κοινής γνώμης για τις «Σχέσεις μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας»
Η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα παράλληλων ερευνών κοινής γνώμης από το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία της Αλβανίας (OSFA). Συγγραφείς: Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Γιώργος Σιάκας, Διευθυντής Ερευνών στη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και Alketa Berzani, αναλύτρια της εταιρίας ερευνών Data Centrum με έδρα τα Τίρανα.
Publications
 
Paper on the “Relations between Albania and Greece” opinion poll
The paper presents the results of parallel opinion polls conducted in Greece by the Public Opinion Research Unit of the University of Macedonia, and in Albania by the Data Centrum Research Institute.
The report was prepared by ELIAMEP and the Open Society Foundation for Albania (OSFA). It is written by Ioannis Armakolas, Assistant Professor at the University of Macedonia and Head of ELIAMEP’s South-East Europe Programme; George Siakas, Research Director at the Public Opinion Research Unit at the University of Macedonia; and Alketa Berzani, analyst at Data Centrum.
Τα Όρια της Ήπιας Ισχύος της Τουρκίας στα Βαλκάνια
Το Kείμενο Πολιτικής υπογράφει ο Ekrem Eddy Güzeldere, Κύριος Ερευνητής Εξωτερικού στο Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Turkey’s Soft Power in the Balkans Reaching its Limits
Α Policy Paper by Ekrem Eddy Güzeldere, Non-Resident Senior Research Fellow, Turkey Programme, ELIAMEP.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Media
 
Η εμπιστοσύνη χτίζεται με αργά αλλά σταθερά βήματα
Tα Νέα 29/6
Ο Ιωάννης Αρμακόλας αναλύει τις σχέσεις Αλβανίας – Ελλάδας και εξηγεί τι πιστεύουν οι πολίτες της κάθε χώρας για τους γείτονές τους.
Media
 
Trust is built with slow but steady steps

Τa Nea 29/6
Ioannis Armakolas analyzes relations between Albania and Greece and explains how the people of both nations view their neighbours.
Eυρώπη-Ουγγαρία και κράτος δικαίου: ο μακρύς δρόμος από τα λόγια ως την πράξη
Kreport 28/6 
Ο Αλέκος Κρητικός, με αφορμή τον ουγγρικό νόμο που στρέφεται κατά των ελευθεριών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, γράφει για τη στάση της ΕΕ απέναντι στα κράτη-μέλη που καταπατούν ανθρώπινα δικαιώματα και για το πλούσιο αλλά ανίσχυρο οπλοστάσιο της ΕΕ απέναντι σε τέτοιες πρακτικές.
Europe, Hungary and the Rule of Law: the long road from words to deeds

Kreport 28/6
In the light of the Hungarian law restricting freedoms for LGBTQI+ individuals, Alekos Kritikos writes about the EU’s attitude towards Member States that violate fundamental human rights, and about the rich but powerless arsenal the EU has at its disposal to combat such practices.
Ο φιλελευθερισμός αντεπιτίθεται…
Tα Νέα 28/6
Ο Παναγιώτης Ιωακειμίδης γράφει για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την “επιστροφή” του πολιτικού του χαρακτήρα, τα ζητήματα της ΕΕ με Ρωσία και Ουγγαρία και τις έντονες αντιδράσεις πολλών ευρωπαίων ηγετών κατά του καθεστώτος Ορμπάν.
Liberalism strikes back…
Ta Nea 28/6 
Panayiotis Ioakimidis writes about the European Council, the “return” to a political agenda, the issues with Russia and Hungary that dominated the proceedings, and the strong reactions of many European leaders against the Orbán regime.
Η πανδημία ως επιταχυντής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
GR Diplomatic Review 29/6
Ο Αλέκος Κρητικός γράφει για τις ραγδαίες εξελίξεις που επέφερε η πανδημία, τη διαχείρισή τους από την EE και πως αυτή επιταχύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
The pandemic as an accelerator of European integration
GR Diplomatic Review 29/6
Alekos Kritikos writes about the rapid developments brought about by COVID-19, the ΕU’s management of these developments, and how this approach is accelerating European integration.
Ελληνικές Σχολές Σκέψης και ο τούρκος Πρόεδρος
GR Diplomatic Review 29/6
Ο Αντώνης Καμάρας γράφει για τις σχολές σκέψεις που διέπουν την ελληνική εξωτερική πολιτική, τα υπέρ και τα κατά, και ποια διαθέτει τα πληρέστερα ερμηνευτικά εργαλεία για την ανάλυση των δράσεων του τούρκου Προέδρου.
Greek schools of thought and the Turkish President
GR Diplomatic Review 29/6
Antonis Kamaras writes about the different schools of thought that hold sway in Greek foreign policy, the pros and cons of each, and the most complete explanatory tools for analyzing the actions of the Turkish President.
EE-Tουρκία: Μία σχετικά θετική ατζέντα μέχρι την αποχώρηση Μέρκελ
DuvarEnglish 1/7
Ο Εκρέμ Έντυ Γκιουζέλντερε εξηγεί γιατί οι ευρωτουρκικές σχέσεις μπορεί να γίνουν δυσκολότερες μετά τις γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.
EU-Turkey: A relatively positive agenda… at least until Merkel is out
DuvarEnglish 1/7
Ekrem Eddy Güzeldere explains why EU-Turkey relations might become more troublesome after the elections in Germany in late September.
Συνέχιση και εμπλουτισμός της “στρατηγικής εξισορρόπησης” της Τουρκίας
GR Diplomatic Review 29/6
Ο Παναγιώτης Τσάκωνας αναλύει την ελληνική “στρατηγική εξισορρόπησης” απέναντι στην “στρατηγική έντασης” της Άγκυρας.
Maintaining and enriching Turkey’s “strategic balance”

GR Diplomatic Review 29/6 
Panayotis Tsakonas analyzes Athens’ decision to pursue a “balancing strategy” in response to Ankara’s “tension strategy”.
Τουρκική δυσφορία – Ευρωπαϊκές επιφυλάξεις 
Tα Νέα 29/6 
Ο πρέσβης ε.τ. Γιώργος Κακλίκης γράφει για τις τεταμένες σχέσεις Ελλάδας–Κύπρου–Τουρκίας, τη στρατηγική που ακολουθεί η Τουρκία προς την EE, και τα επόμενα βήματα της ΕΕ απέναντι σε μία αναθεωρητική Τουρκία.
Turkish discomfort, European reservations
Ta Nea 29/6
Ambassador (ad. hon.) George Kaklikis writes about the complex Greece-Cyprus-Turkey relationship, Turkey’s strategy for dealing with the European Union, and the steps the EU must take now in view of a revisionist Turkey.
Τουρκία – Ρωσία: μια νέα πραγματικότητα;
Tα Νέα 1/7 
O Παναγιώτης Ιωακειμίδης αναλύει τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία και εξηγεί γιατί εισέρχονται σε μία νέα δυσκολότερη φάση.
Turkey – Russia: a new reality? 
Ta Nea 1/7
Panayiotis Ioakimidis analyzes Russia’s relations with Turkey and explains why they are entering a new and more difficult phase.
Το Ιράν μετά τις προεδρικές εκλογές 
To Βήμα 27/6
Με αφορμή τις προεδρικές εκλογές στο Ιράν, ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.
Iran after the presidential elections
To Vima 27/6
On the occasion of the presidential elections in Iran, Antonis Trifyllis writes about the political, economic and social balances in the Middle East.
Να θέσουμε τα θεμέλια για έναν στρατηγικό διάλογο με την Ινδία
Πρώτο Θέμα 27/6
Ο πρέσβης ε.τ. Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ινδία και εξηγεί γιατί αυτή η σχέση είναι στρατηγικής σημασίας.
Laying the foundations for a strategic dialogue with India
Proto Thema 27/6 
Ambassador (ad. hon.) Ioannis Alexios Zepos analyzes relations between Greece and India and explains why this relationship is of strategic importance.
Στην εποχή του πληθωρισμού
Tα Νέα 30/6
Ο Αντώνης Τριφύλλης γράφει για τις επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισής της στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής και κατ’ επέκταση στον πληθωρισμό.
In the era of inflation
Ta Nea 30/6 
Antonis Trifyllis writes about the impact of the pandemic and the measures taken to deal with it on the global production chain and, subsequently, on inflation.

 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Βιβλία
 
Η Αναδημιουργία της Τουρκικής Δημοκρατίας: Μνήμη και Νεωτερικότητα 
Ο Νίκολας Ντάνφορθ εξέδωσε το βιβλίο του με τίτλο “The Remaking of Republican Turkey: Memory and Modernity since the Fall of the Ottoman Empire”, Cambridge University Press. Eξετάζει την εξέλιξη της Τουρκίας από την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα.
Books
 
The Remaking of Republican Turkey: Memory and Modernity since the Fall of the Ottoman Empire
Nicholas Danforth has recently published his book under the above title, with Cambridge University Press. 
In the book he examines the evolution of Turkey from the Fall of the Ottoman Empire to the present day. 
 
21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΄21 
To βιβλίο του Θάνου Βερέμη με τίτλο "21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το ΄21” από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, είναι υποψήφιο για τα βραβεία βιβλίου του Public.
21 Questions and answers about the Greek Revolution of ‘21
This book of Thanos Veremis, with Metexmio Publishing House, is nominated for the Books Awards of Public Bookstore.
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Video
 
Video
 
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
ΗΠΑ - Ρωσία: Στοίχημα για μία Ψυχρή Ειρήνη
Στο νέο podcast o Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος, Ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, για την ψυχρή ειρήνη και τη συνάντηση Μπάιντεν-Πούτιν, για την πυρηνική απειλή, για την ολική επαναφορά των ευρωατλαντικών σχέσεων και τις εύθραυστες ισορροπίες ΕΕ και ΗΠΑ με την Κίνα.
Podcast
US-Russia: Betting on a new Cold Peace

In our latest podcast, Dr George Tzogopoulos, ELIAMEP Research Fellow, talks to Odin Linardatou about US-Russia relations, the new "Cold Peace", US President Joe Biden’s meeting with his Russian counterpart Vladimir Putin, the nuclear threat, the complete restoration of Euro-Atlantic relations, and the fragile balances between the EU and US with China.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2021 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp