Extroversion and the force that is Europe
Εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας: μια μελέτη. Ευρώπη-Τουρκία (ξανά). ΝΑΤΟ και Κίνα, μια νέα στρατηγική. Κύπρος και πράσινο άλμα. Ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολ. Μεσόγειο.
Extroversion of the Greek economy: a new study. Europe and Turkey -again. NATO and China, a new strategy. Cyprus and green pivot. Energy security in the Eastern Mediterranean.  
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Δημοσιεύσεις
 
Εξωστρέφεια, Εξαγωγές των Επιχειρήσεων & Μισθολογικό Περιβάλλον στην Ελληνική Οικονομία.
Η νέα μελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, υπογράφεται από ερευνητική ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διερευνά τους πιο σημαντικούς παράγοντες καθορισμού της εξαγωγικής συμπεριφοράς και αναλύει το ρόλο που παίζουν οι μισθοί στις εξαγωγικές επιδόσεις. Συμπεραίνει ότι το επιχειρηματικό μέγεθος μετράει και προτείνει ελληνικές “εξαγωγικές αλυσίδες”.
Publications
 
Openness, Expοrts and Wage Environment in the Greek Economy.
This new ELIAMEP study is authored by a research group of the Athens University of Economics and Business, with the kind support of the A.G. Leventis Foundation. The study investigates the most important factors determining export behaviour and analyzes the role of the wage environment in export performance. It concludes that firm size matters, and proposes the establishment of Greek “export chains”. 

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ελλάδα, Τουρκία και εξευρωπαϊσμός των διμερών σχέσεων 
 
Να μην τους μοιάσουμε
Tα Νέα 28/9
Ο Λουκάς Τσούκαλης γράφει για τις δύσκολες ελληνοτουρκικές σχέσεις και εξηγεί γιατί η νηφάλια εκτίμηση των δεδομένων δεν ταυτίζεται με κατευνασμό ούτε η αυτοκριτική με μειοδοσία.
Greece, Turkey, and Europeanization of bilateral relations 
 
We should not become like them 
Ta Nea 28/9 
Loukas Tsoukalis writes about the challenging Greek-Turkish relations and explains why a sober and rational reflection on the situation does not amount to appeasement.
Πιο κοντά η Ευρώπη στις κυρώσεις προς την Τουρκία
Liberal.gr 4/12 
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και την προοπτική των κυρώσεων από την ΕΕ στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
Europe closer to sanctions against Turkey
Liberal.gr 4/12 
George Pagoulatos talks about EU-Turkey relations and the prospect of possible sanctions against Turkey in the forthcoming European Council.
Από τις προκλήσεις στις κυρώσεις
Τα Νέα 1/12
Ο Γιώργος Κακλίκης γράφει για την αποσταθεροποιητική στάση της Τουρκίας και τα μέτρα που πρέπει να πάρει Ελλάδα και ΕΕ.
From provocations to sanctions 
Ta Nea 1/12 
George Kaklikis writes about what he considers to be the destabilizing behavior of Turkey, and comments on the response of Greece and the EU.
Για να λύσουμε ή να μη λύσουμε προβλήματα;
Τα Νέα 1/12 
Ο Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης γράφει για το πως χρησιμοποιεί η Ελλάδα τους διάφορους θεσμούς για να μην επιλύει τα προβλήματά της.
To solve or to exacerbate problems
Ta Nea 1/12

Panayiotis K. Ioakimidis writes that Greece should use various alliances to its advantage and should avoid further complicating existing situations.
Το Πράσινο Άλμα – Πολυθεματικές Συμμαχίες
In Depth 3/12
Η Κλεοπάτρα Κιττή αναδεικνύει την ανάγκη προσαρμογής του εμπορικού προφίλ της Κύπρου ώστε να αντικατοπτρίζει τις Κυπριακές γεωπολιτικές συμμαχίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
The Green Pivot - Polythematic Alliances
In Depth 3/12

Cleopatra Kitti highlights the need for Cyprus’s trade profile to adjust in order to reflect Cypriot geopolitical alliances and the Green Deal priorities of the European Union.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση και οικονομική κρίση, κοινωνική πόλωση, πολιτική αποφασιστικότητα
 
Η τραπεζική ένωση ανάχωμα στη λιτότητα
27/11 ΕΡΤ1 
Ο Γιώργος Παγουλάτος μιλάει για την ανάγκη ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης και τη συμβολή της στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης.
European banking union and economic crisis, social polarization, political determination
 
A complete banking union will ward off future austerity 
27/11 ERT1 
George Pagoulatos talks about the need to complete the European banking union and its importance for dealing with the COVID-19 economic crisis.
Αστυνομία και πόλωση 
Τα Νέα 3/12 
Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος γράφει για την κοινωνική πόλωση, τις πιέσεις που ασκούνται στις κοινωνίες, στους θεσμούς και στους πολιτικούς και το ρόλο της αστυνομίας. 
Police and polarization
Τa Nea 3/12 
Triandafyllos Karatrantos writes about the causes of social polarization, the pressure it puts on society, institutions and politicians, and the role of the police.
Η Συμφωνία των Πρεσπών και η πολιτική αποφασιστικότητα
Alsat 1/12
Ο Γιώργος Χρηστίδης μιλάει για τις προκλήσεις της εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
The Prespa Agreement and the political will to implement it
Alsat 1/12
George Christidis talks about the challenges of implementation of the Prespa Agreement.

b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Προσεχείς εκδηλώσεις:
 
Upcoming online events:
 
“Increasing the Extroversion of the Greek Economy: Determinants and Policy Proposals”, online public discussion (in Greek), Tuesday 8 December, 16:00-17:15 (EET).
«Το Μέλλον της Ενεργειακής Ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο», δημόσια διαδικτυακή συζήτηση σε συνεργασία με το γραφείο του Konrad Adenauer Stiftung (KAS) στην Αθήνα, Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, 17:00-19:00. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί σύντομα εδώ.
“The future of Energy Security for the Eastern Mediterranean”, online public discussion in cooperation with Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Greece, Thursday 10 December, 17:00-19:00 (EET)
The agenda will soon be available here.
Βίντεο:
Video:
b082117f-bdf0-450d-9df6-4da9cf49264c.jpg
Podcast
 
ΝΑΤΟ-Κίνα: Η ανάγκη για μία νέα στρατηγική 
To ΕΛΙΑΜΕΠ εγκαινιάζει μία νέα σειρά podcasts για το ΝΑΤΟ και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Στο πρώτο, ο Jens Bastian, Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, συζητά με την Οντίν Λιναρδάτου για τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την Κίνα και την ανάγκη εκπόνησης μίας νέας στρατηγικής.
Podcast
 
The need for a new NATO-China strategy 
This December, ELIAMEP launches a new series of podcasts about NATO. In the first episode, Jens Bastian, ELIAMEP Senior Policy Advisor, talks to Odin Linardatou about the rise of China and the need for NATO to devise a new China strategy.
.

Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2020 Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp