Copy

Nieuws

Het is alweer enige tijd geleden dat de we de campagne hebben afgesloten met winst tijdens de verkiezingen. Dankzij de enthousiaste inzet van de kandidaten, ambassadeurs, sympathisanten en het landelijk campagneteam is Water Natuurlijk niet alleen in Waterschap Vechtstromen, maar in Nederland de grootste partij geworden.

In deze nieuwsbrief een terugblik op de afgelopen periode; o.a. informatie over het oude en nieuwe algemeen bestuur (AB), het bestuursakkoord, het nieuwe dagelijks bestuur (DB), de droogte en meer.

Installatie nieuw Algemeen Bestuur Vechtstromen

Woensdag 27 maart namen we afscheid van het vorige algemeen bestuur (AB) en dus ook van onze AB leden Harm Meek, Livina Waanders-Waanders en Nejat Sucu. De volgende dag, 28 maart, werd het nieuwe AB van waterschap Vechtstromen officieel geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens een eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur in het waterschapshuis in Almelo. Watergraaf Stefan Kuks heeft alle bestuursleden de eed of belofte afgenomen. 
Het nieuwe algemeen bestuur wordt gevormd door: Water Natuurlijk, 6 zetels: Nettie Aarnink, Myrte van Dijk, Wim van de Griendt, Anieke Kranenburg, Jan Nicolaï, Ellen Pot. CDA, 5 zetels: Johan Arkink, Couzijn Bos, Freek Ensink, Ellen Hemmers-Markerink, Wim Stegeman. AWP, 3 zetels: Hans van Agteren, Rosemarie Merz, Machiel Wispels. VVD, 3 zetels: Anneke Broekman-Veltman, Peter Rijtema, Jeannette Rikkink-Knippers. 50PLUS, 1 zetel: Erik Jan Meijboom. ChristenUnie, 1 zetel: Hugo Tromp. Ouderenpartij, 1 zetel: Ton Schoo. Landbouw, 3 zetels: Eric Kleissen, Cor Mentink, Wilbert Siebring. Bedrijfsleven, 3 zetels: Jan van Keulen, Erik Lievers, Paul Schnellen. Natuurterreinbeheerders, 1 zetel: Harrie Alberts 

Geluks vogeltjes na afloop evaluatie verkiezingscampagne

De WN kandidaten voor de verkiezingen kwamen eind april bijeen voor een terugblik op de gevoerde campagne en voor een vooruitblik wat we voor elkaar kunnen betekenen. Na afloop van een kritisch edoch constructief gesprek werd een ieder in het zonnetje gezet met een happy blue bird van kunstenaar en nieuw AB lid Myrte van Dijk. 
Informateur Bart Krol en fractieleden Wim van de Griendt en Anieke Kranenburg vrolijk lachend

Blauwgroen bestuursakkoord 

Op 24 april stelde het nieuwe algemeen bestuur een bestuursakkoord vast onder de titel “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen mee kan doen”. In dit akkoord voor de bestuursperiode 2019-2023 zijn de belangrijkste ambities op hoofdlijnen benoemd. Een blauwgroene ambitie voor een aantrekkelijke leefomgeving door te zorgen voor schoon water dat in de juiste hoeveelheid beschikbaar is. Met veel aandacht voor vergroening, goed voor de gezondheid van water en mens. Met dank aan informateur Bart Krol die op ons initiatief de gesprekken met alle fracties voerde. Voor meer informatie zie bestuursakkoord.
Op foto: Informateur Bart Krol en fractieleden Wim van de Griendt en Anieke Kranenburg 
Afscheid van Harm, Livina, Nejat en Anja en ondersteuner fractie WN

Met een cadeautje en een verhaal van dank namen we afscheid van onze fractieleden Harm Meek, Livina Waanders-Waanders en Nejat Sucu en fractieondersteuner Anja ter Harmsel.  

Nieuw Dagelijks Bestuur Vechtstromen

Het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door watergraaf Stefan Kuks, Nettie Aarnink (Water Natuurlijk), Wim Stegeman (CDA), Hans van Agteren (AWP) en Erik Lievers (Bedrijven) en werd op 22 mei benoemd door het AB. Met een mooie portefeuille voor Nettie Aarnink. Een portefeuille die zich kort en krachtig laat omschrijven met voldoende en schoon water, Natura 2000 en internationale samenwerking. Als accounthouder is ze verantwoordelijk voor het Drents plateau en de Dinkel. Nettie is eerste loco watergraaf. 
Lees hier ook het interview van het waterschap met Nettie.

Droogte

Het voorjaar van 2019 begon relatief droog ook al viel er veel regen in maart. Net als 2018 kampen we dit jaar met een droogte. Met name in Twente is het wederom extreem droog terwijl hier de grondwaterstanden nog niet hersteld zijn. Met alle gevolgen van dien voor de waterkwaliteit, landbouw en natuur. Voor zowel natuur als landbouw is de huidige droogte een extra klap. 
Als waterschap proberen we te doen wat we kunnen mede op basis van de droogte evaluatie 2018. Behalve een beregeningsregeling die het hele jaar door geldt hebben we op 3 juli jl een verbod op onttrekking oppervlaktewater uit stedelijke vijvers afgekondigd. Op 18 juli volgde een verbod op onttrekking oppervlaktewater in de hoger gelegen niet-wateraanvoer gebieden (ongeveer 60% van ons werkgebied). In de gebieden waar we wel water kunnen aanvoeren vanuit de IJssel en het IJsselmeeer (ongeveer 40% van ons werkgebied) wordt waar mogelijk de onttrekking voor beregening gecoördineerd opgepakt. Gebiedsbeheerders stemmen samen met grondeigenaren af wie welk perceel wanneer beregent.  Op deze manier zorgt Vechtstromen ervoor dat er voldoende water in het gebied blijft. 
Met partners is in het voorjaar reeds afgestemd dat zodra het neerslagtekort over de grens van 250 mm komt er ook een verbod op grondwateronttrekking in een zone van 200 meter rondom kwetsbare natuur afgekondigd zal worden.  Dit verbod gaat in per 1 augustus voor Twente en een deel van Salland. Naar verwachting wordt op korte termijn een dito verbod ingesteld voor de beschermingszone van kwetsbare natuur ten noorden van de Overijsselse Vecht. Voor een dagelijkse update verwijzen we naar vechtstromen.nl/droogte 
Extra maatregelen om sponswerking bodem te vergroten

Intussen wordt er door zowel onze landbouwpartners als de natuurbeherende organisaties meegedacht en meegewerkt aan maatregelen om de sponswerking van landbouw en natuurgebieden te vergroten. Met een extra impuls van 2.7 miljoen Euro van de provincie Overijssel en on waterschap gaan natuurorganisaties in Overijssel aan de slag om het water langer vast te houden in natuurgebieden. Je moet dan denken aan verondiepen waterlopen en het dempen van greppels. Op 9 juli jl vond de start plaats van dit programma van 35 projecten in ons werkgebied.

Calamiteiten melden

Er is sprake van een calamiteit als er gevaar ontstaat voor: de veiligheid van de burgers, de volksgezondheid en/of het milieu

Zie je dode of zieke dieren in het water, meld dit dan bij het waterschap. Dode vissen worden veroorzaakt door zuurstoftekort of vervuiling in het water. Dode watervogels kunnen ook wijzen op botulisme. Door warm weer en lage grondwaterstanden is de kans op botulisme en blauwalg groter.

Neem bij een calamiteit direct contact op met waterschap Vechtstromen via 088 220 33 33, via het contactformulier of stuur een WhatsApp 06-21882529. 

Houd informatie over de locatie, de vermoedelijke oorzaak, omvang en andere bijzonderheden bij de hand. Na je melding gaan zij zo spoedig mogelijk op de aangegeven plaats kijken. Indien mogelijk nemen zij direct passende maatregelen.

Zij zijn 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar en je krijgt altijd bericht terug.
Meer informatie

en verder...

De nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vechtstromen willen we met een frequentie van ongeveer 6 keer per jaar versturen.

De fractie wil zich graag richten op alle leden en geïnteresseerden in onze regio middels nieuwsbrieven, website en social media. Met het regio bestuur willen we overleggen hoe vorm te geven aan het betrekken van de leden, door het organiseren van bijeenkomsten, waarbij ook vanuit de fracties nieuws kan worden gedeeld en thema’s aan de leden kunnen worden voorgelegd. 

De stukken van het algemeen bestuur zijn ongeveer een week voor de AB vergaderingen openbaar via iBabs of het waterschap, de fractie beraad zich in die week. Suggesties en opmerkingen worden zeker gewaardeerd en kunnen per mail aan een fractielid of fractie te allen tijde worden gedeeld, zodat het meegenomen kan worden in het fractieoverleg. In de toekomst zou de fractie voor specifieke onderwerpen of thema’s deskundigen kunnen uitnodigen of bijvoorbeeld een bijeenkomst met de leden organiseren om de meningen te peilen.

Wij zijn blij dat we als gekozen leden het vertrouwen hebben gekregen om de fractie te mogen vormen en wensen iedereen een fijne zomer!

Hartelijke groet,

Water Natuurlijk fractie

Nettie, Jan, Anieke, Wim, Ellen, Wouter en Myrte

Water Natuurlijk Vechtstromen Facebook
Water Natuurlijk Vechtstromen website
Email
LinkedIn
Copyright © 2019 Water Natuurlijk, Alle rechten voorbehouden .


Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief: klik dan hier
of hier om je gegevens te wijzigen.

Email Marketing Powered by Mailchimp