Copy
View this email in your browser
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal

nieuwsbrief ELAN Zuidoost-Friesland

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • 40 vogelsoorten gezien in project 'Open akker'!
  • "Ritssluitingbeheer" foto's van goed ecologisch slootschonen
  • Wijziging in gegevens en/of bedrijfssituatie? Meld het bij ELAN.
  • Kort nieuws

40 vogelsoorten gezien in project 'Open akker'!

Vorige maand vertelden we al dat ELAN in deze winterperiode (oktober-maart) vogels telt in het 'Open akkerland.'  Dat doen we zes keer. In de eerste en tweede ronde telden we maar liefst veertig soorten!

Véél rietgorzen, geelgorzen, ringmussen en vinkachtigen

Deze soorten zaten niet allemaal in de beheereenheden, maar ook vogels in de directe nabijheid van een ingezaaid perceel worden meegenomen in de telling. Wat vooral opvalt zijn de grote hoeveelheden rietgorzen, geelgorzen, ringmussen en vinkachtigen die gebruik maken van de beheereenheden.  Andere bijzondere waarnemingen zijn onder andere de raaf en de blauwe kiekendief.

Iedere ronde bestaat uit een dag(deel) waarbij alle beheereenheden worden bezocht. Alle waargenomen vogels in en in de buurt van de beheereenheden worden geteld en genoteerd.

 
In november maakte Gerrit van Landschapsbeheer Fryslân dit filmpje bij een deelnemer aan Agrarisch Natuurbeheer. Hier zijn Putters en groenlingen te zien in Ravenswoud.
Ringmussen tussen Fochteloo en Ravenswoud

"Ritssluitingbeheer" foto's van goed ecologisch slootschonen

Tussen 15 juni en 1 december worden sloten geschoond/ gehekkeld. Riet en planten worden er uit gehaald in de 'Natte dooradering'. In het agrarisch natuurbeheer doen we dat ecologisch.

Het wordt ook wel 'ritssluitingebeheer' genoemd. Om de paar meterswordt er niet gehekkeld. Hiermee wordt circa 50% van de vegetatie in de sloot gespaard. Dit geeft allerlei diersoorten de kans om te overleven bij het schonen. Ook blijft een groot deel van het habitat intact. 
Hierbij enkele foto's die Jetty Haaijer maakte.

Heeft u uw sloten geschoond? Meld het bij ELAN!

Heeft u als ELAN-deelnemer ecologisch geschoond? 
Het slootschonen moet voor 1 december afgerond zijn. Vervolgens dient u dit binnen 7 dagen na uitvoering te melden bij ELAN.
Mail ELAN

Wijziging in gegevens en/of bedrijfssituatie? Meld het bij ELAN!

  • Heeft u een ander e-mailadres? 
  • Is uw bedrijfssituatie veranderd?
  • Heeft u (delen van) uw percelen verkocht?
Geef dit dan door bij ELAN. Wij hebben graag de administratie op orde. Zo voorkomen we misverstanden en miscommunicatie!
Stuur nu een mailtje!

Meld ganzenschade

De provincie Fryslân verleent vanaf 1 juni dit jaar geen ontheffingen meer voor afschot op overzomerende brand- en kolganzen die gewasschade veroorzaken. Foto: Volkskrant

Toch is er veel schade bij boeren die ganzen op het land hebben. Om de provincie Fryslân te overtuigen van de omvang van de schade is het van groot belang dat alle ganzenschade wordt gemeld.

Lees meer over het melden

Meld direct de ganzenschade

Kort nieuws

Notulen ALV worden toegestuurd per e-mail

De notulen van de ALV van 7 oktober j.l. worden verspreid via e-mail en niet, zoals eerder gemeld, in MijnBoerennatuur.

Ieder lid zal ze binnenkort ontvangen in de mailbox.

Informatiedoeken beschikbaar voor een eindkap

ELAN kiest deze winter voor een actieve informatiecampagne om het snoeien, kappen en zagen van bomen te begeleiden. 

Gaat u deze winterperiode een eindkap van een houtwal, -singel of bosje uitvoeren? ELAN heeft een tweetal bouwhekdoeken beschikbaar die geplaatst kunnen worden bij een element met een eindkap.

Omwonenden en andere burgers kunnen dan zien dat het zagen gebeurt om jonge beplanting te stimuleren en dat het zagen uiteindelijk een biodiversiteits-doel heeft. Gaat u zagen en wilt u dat het doek bij u geplaatst wordt? Stuur dan een mailtje naar het kantoor van ELAN.

Kapmelding 2021 is gedaan

Vanuit de Wet Natuurbescherming is het in de meeste gevallen verplicht om te melden als houtopstanden worden gekapt. Er moet een kapmelding worden gedaan als de houtopstand buiten de bebouwde kom ligt.

Daarnaast moet het gaan om één of meer rijen van 21 of meer bomen. Of om een bosoppervlakte van minimaal 1.000 m2. Ook als er een deel van de houtopstand gekapt wordt is een melding verplicht.

ELAN verzorgd deze kapmelding voor haar deelnemers. De betreffende deelnemers ontvangen van de Provinsje een afschrift van de kapmelding.

Volg ons ook op Instagram

Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal
Copyright © 2020 Collectief, Alle rechten voorbehouden


Wilt u de voorkeuren aanpassen?
U kan de voorkeuren aanpassen of uitschrijven uit de maillijst

Email Marketing Powered by Mailchimp