Copy
Bekijk deze mail in een nieuw venster
Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal

nieuwsbrief juni
ELAN Zuidoost-Friesland

In deze nieuwsbrief over het agrarisch natuurbeheer in de regio:

  • Koninginnepage vlinder gezien!
  • Boeren doen aan biodiversiteit op 'it hiem'
  • We hebben een vacature!
  • Bijpraten over 'water vasthouden op zand'
  • Groenstations verwerken groene reststromen. oftewel: agricycling
  • Nieuwe openstelling beheer van Categorie Water 2023 
  • De BGT-Check: Controleer uw percelen, gevolgen voor uw beheer!

Koninginnepage vlinder gezien!

Begon juni trof Gerrit van Landschapsbeheer Friesland op een van onze vogelakkers bij Oosterwolde deze Koninginnepage vlinder.

Het is een vrij schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen. De laatste jaren komen er ook steeds meer meldingen uit de rest van Nederland, tot aan de Waddeneilanden toe. Het aantal exemplaren per jaar wisselt.De akker staat er mooi bij! (foto onder).

Boeren doen aan biodiversiteit op 'it hiem' -> doe mee en geef je op!

Hoe krijg je meer biodiversiteit op boerenerven? Provinsje Fryslân startte het projekt 'Ferskaat op it boerehiem’. ELAN-deelnemers kunnen gebruik maken van financiële steun voor meer flora en fauna op het bedrijf.

Vereisten?

- Deelnemer binnen een agrarisch collectief in het Friese veenweidegebied.
- Er is ruimte voor 15 boerenerven die deel kunnen nemen aan het project.
- Je beschikt over een groot erf (> 1500 m2), gelegen binnen de grenzen van het Friese veenweidegebied.


Wat krijg je er voor terug?
 
- Advies op maat door een ervaren ervendeskundige.
- 90% bijdrage voor een project 'inrichtings- maatregelen op het boerenerf' zoals overhoekjes/randen  plantmateriaal. Denk aan de aanplant van fruitbomen, singelbeplanting, haagplantsoen, een vogelbosje of kruidenrijke stroken.
- 90% bijdrage voor inrichtings- en aanlegkosten bij de aanschaf van bijvoorbeeld nestkasten of bijenhotels.
- de mogelijkheid om groot onderhoud te laten plegen. Hiervoor geldt een subsidie-percentage van 50% over de werkzaamheden.


Aanmelden of meer info?
 
Kortom, heb je belangstelling voor het project, omdat je mogelijkheden ziet om de biodiversiteit te verhogen op of rond het erf, meld je dan snel aan. Dat kan bij projectleider Greetje Mast van Landschapsbeheer Friesland (0512-383800 of g.mast@landschapsbeheerfriesland.nl). Er is beperkte ruimte voor deelname aan het project. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is de bedoeling, dat er in 2022 een vervolg komt op het project, dus mocht u net te laat zijn met aanmelden, dan komt u desgewenst op de wachtlijst voor volgend jaar.
 
Lees meer

We hebben een vacature!

We zoeken een enthousiaste medewerker die houdt van projectmatig werken en affiniteit heeft met natuur, landschap en de agrarische sector. Je werkt met name in Beetsterzwaag en bent onderdeel van een professioneel team van betrokken mensen en toegewijde vrijwilligers.
Bekijk de vacature

Bijpraten over 'water vasthouden op zand'

ELAN doet mee aan het project 'Water vasthouden op hogere zandgronden. We hebben het de afgelopen jaren allemaal gemerkt: de zomers worden warmer en droger. De regen die in de rest van het jaar valt is vaak te weinig om het waterpeil aan te vullen. Ook agrariërs hebben er last van, met name op ‘het zand.’ Het water zakt er relatief makkelijk weg na een regenbui, zo ook in Zuidoost-Friesland waar relatief veel zandgrond is.

In dit project zijn nu vier plannen uitgevoerd en één gedeeltelijk.

Lees meer

Groenstations verwerken groene reststromen. oftewel: agricycling

Samen met de andere Friese collectieven en melkveehouder Pieter van der Valk zijn we bezig met een serieuze verkenning wat betreft de verwerking van groene reststromen (denk aan bermmaaisel en hekkelmateriaal) tot een bodemverbeteraar: compost of Bokashi.

In 2016 is ELAN hier ook al mee bezig geweest, toen strandde dit op wet- en regelgeving. Ondertussen lijkt de tijd rijp en is het een groep boeren in Zuidwest-Fryslân gelukt om bij de gemeente toestemming te krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Bij de eerste boeren in die regio is het materiaal voor compostering inmiddels geleverd.
 

Lees meer over de voortgang

Nieuwe openstelling beheer van Categorie Water 2023

In 2019 heeft het Wetterskip subsidie á € 50.000 beschikbaar gesteld voor het Leefgebied Water. De invulling van het beheer is met bemestingsvrije randen en aangepast maairegime. Met ingang van 2023 wil het Wetterskip opnieuw subsidie beschikbaar stellen voor ANLb-pakketten.  De reden hiervoor is de Kaderrichtlijn Water (KRW).  

Deze Europese doelstellingen moeten in 2027 gehaald zijn. Met de invulling van Leefgebied Water kan een deel van de doelstellingen behaald worden.  De pakketten als doel hebben, de uitspoeling te verminderen, water vast te houden en de waterbufferzones te vergroten. Het exacte budget dat ingevuld kan worden is nog niet bekend. Over de mogelijkheden met pakketten wordt momenteel overleg gevoerd.  Heeft u interesse in nieuw beheer in Categorie Water, dan kunt u zich melden door het sturen van een mail naar ELAN Zuidoost Friesland.

De BGT-Check: Controleer uw percelen,  gevolgen voor uw beheer!

VOOR ELAN-DEELNEMERS!
De deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer (ANLB) kregen in eerste instantie uitstel van de aanpassingen die RVO wil doorvoeren met betrekking tot de perceelregistratie, maar hebben nu toch bericht ontvangen om de intekening van de percelen te controleren en mogelijk aan te passen.

Als u niet reageert gaat RVO ervan uit dat u akkoord bent met de aanpassingen. De aanpassing van de perceelgrenzen kan betekenen dat de opppervlakte waarop u nu ANLb-pakketten heeft kleiner wordt,  waardoor u een lagere beheervergoeding krijgt.

Volg ons ook op Instagram

Volg ons op Twitter!
Like ons op Facebook!
Ga naar onze website!
Stuur ons een e-mail
Abonneer op ons YouTubekanaal
Copyright © 2021 Collectief, Alle rechten voorbehouden


Wilt u de voorkeuren aanpassen?
U kan de voorkeuren aanpassen of uitschrijven uit de maillijst

Email Marketing Powered by Mailchimp