Copy

Beste <<First Name>>,


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Thuisonderwijs
MR-lid gezocht
Rapporten e.d.
Bijbels themaweek
Geboren
Aanmelding nieuwe leerlingen
Kalender
Autisme trefpunt
 Kreet van de week 
 Thuisonderwijs

Volgende week wordt bekend of de kinderen op 8 februari weer naar school mogen of nog niet. We wachten vol spanning de berichtgeving vanuit de overheid af. We hopen dat de huidige maatregelen voldoende helpen, zodat we op niet al te lange termijn weer wat versoepelingen tegemoet te kunnen zien.

Zolang de scholen gesloten zijn blijft er noodopvang tijdens schooltijden beschikbaar. De donderdag is de vaste dag voor aanmelding voor de noodopvang. Tijdens de lockdown kunt u hiervoor elke donderdag telefonisch contact opnemen met de school tussen 8.30 - 14.30 uur. Het telefoonnummer is 0548 - 636000 (doorkiesnummer 3). De noodopvang is alleen voor kinderen van ouders in cruciale beroepen tijdens de reguliere schooltijden.

Heeft u noodopvang nodig, dan is het noodzakelijk dat u wekelijks telefonisch aanmeldt en de dagen waarop de noodopvang nodig is doorgeeft. Kinderen die niet zijn aangemeld, kunnen niet in de noodopvang komen.

Op deze plek willen we ook de medewerkers van de Kindertuin bedanken voor hun inzet bij de noodopvang bij ons op school. Wat mooi dat we zo samen als school en kinderopvang de kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen opvangen. Hartelijk dank voor jullie inzet!
 MR-lid gezocht

Binnenkort ontstaat in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school een plaats voor een nieuw ouderlid. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze functie. De benoeming gaat in per 1 augustus 2021 en geldt voor 4 jaar. De MR op de Julianaschool bestaat uit personeelsleden en ouders.

Wat is een MR?
In de medezeggenschapsraad spreekt u mee over allerlei onderwerpen die met de Julianaschool en het onderwijs te maken hebben. Het managementteam en de directeur bestuurder luisteren naar uw argumenten en samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. 

Welke bevoegdheden heeft een MR?
Het is wettelijk verplicht dat het managementteam over een heel aantal belangrijke beslissingen eerst ouders en personeelsleden raadpleegt. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat beschreven dat dit via de MR moet.

Er zijn verschillende soorten beslissingen: 

 • die waarover de MR eerst advies moet geven; 
 • die waarvoor instemming van de MR vereist is; 
 • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. 
Wat levert zitting nemen in de MR u op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergronden van de school van uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.  

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan, als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden. 

Wat vragen wij van u?
 • Interesse in schoolbeleid en schoolregels.
 • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken).
 • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar).
 • Een kritische én open houding.
 • U accepteert de grondslag van de school, zoals verwoord in de statuten van de vereniging.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Mail dan voor 18 februari 2021 naar mr@julianaschool.net. Stel u zelf kort voor (met foto) en geef ook uw motivatie aan. Dit stukje kan voor de weekbrief gebruikt worden. 

Als de inschrijving is gesloten krijgen alle ouders, indien meerdere personen zich verkiesbaar hebben gesteld, de mogelijkheid hun stem uit te brengen op de kandidaten. Mocht het zo zijn dat slechts één persoon zich verkiesbaar heeft gesteld, dan wordt deze persoon automatisch het nieuwe MR-lid.

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met Berit van der Veen (voorzitter): b.vanderveen@julianaschool.net of met Mirjam ten Brinke (secretaris): mirjamtenbrinke.mtb@gmail.com

Wilt u meer weten over het werk van medezeggenschapsraden in Nederland? Meer informatie vindt u op de website van OUDERS VAN WAARDE (www.ouders.net), de landelijke vereniging voor ouders, ouder- en medezeggenschapsraden in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. 
 Rapporten e.d.

Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar. Doordat we nu al een poosje met de schoolsluiting te maken hebben, zal het rapport niet helemaal zo gevuld zijn als u van ons gewend bent. Voor rapportonderdelen waar we te weinig informatie hebben kunnen verzamelen zal geen beoordeling worden genoteerd. Ook voor onderdelen die nu lastig te beoordelen zijn, omdat er een groot verschil is tussen werken op school en werken vanuit huis, zal geen beoordeling worden genoteerd. Het rapport zal in de meeste gevallen er dus wat beknopter uitzien dan normaal. We hopen dat de omstandigheden aan het einde van het schooljaar weer zover genormaliseerd zijn dat we dan weer volledige rapporten kunnen vullen.

Op 15 en 16 februari staan de 10-minutengesprekken voor de groepen 0-7 gepland. Vanaf vandaag kunt u zich hiervoor via Parro inschrijven. Deze gesprekken zullen online plaatsvinden.

Op 11, 15 en 16 februari staan de verwijzingsgesprekken voor de groepen 8 gepland. Ook hiervoor kunt u zich via Parro inschrijven.

We hebben van ouders de vraag gekregen hoe het nu gaat met de Cito-toetsen die normaal gesproken in januari worden afgenomen. De toetsen voor groep 3 t/m 7 zullen later dit schooljaar worden afgenomen. Het advies vanuit Cito is dat na de schoolopening de kinderen eerst twee weken gewoon naar school moeten gaan, voordat er aan de Cito-toetsen wordt begonnen. Na een vakantie wordt geadviseerd om eerst een gewone schoolweek te hebben, alvorens de toetsen af te nemen. Een snel rekensommetje leert dan dat, bij schoolopening vanaf 8 februari, de toetsen op zijn vroegst kunnen worden afgenomen vanaf 8 maart. De kinderen uit groep 8 maken geen reguliere Cito-toetsen in maart. Zij nemen eind april deel aan de Route-8 eindtoets.
 Bijbels themaweek

In verband met de coronacrisis is door PCPO Rijssen en de gezamenlijke kerken besloten om de Bijbels Themaweek nu niet te houden. Deze week stond gepland van 1 t/m 7 februari.  Er kan nu niet aan gezamenlijke knutselwerkstukken voor in de kerk worden gewerkt, ook het fysiek aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten is nu niet mogelijk. We hopen dat we volgend jaar januari met het gekozen thema aan de slag kunnen.
 Geboren

Jij bent zo geliefd! Deze mooie Bijbeltekst staat op het geboortekaartje van Sterre. Op 21 januari is Célien Hanna Sterre geboren. Sterre is het dochtertje van Arno en Willianne Slagman en het zusje van Maud (groep 6c) en Babet (groep 3a). Samen wonen ze op Roerdomp 42, 7463 AC.

We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun dochters!
 Aanmelding nieuwe leerlingen

Gisteravond hebben we de eerste open avond gehad. Aanstaande dinsdag, 2 februari, staat de laatste gepland. Heeft u zich nog niet aangemeld voor een rondleiding, maar wilt u daar alsnog wel graag gebruik van maken, dan kan dat. U kunt zich aanmelden voor een rondleiding door een mail te sturen naar aanmelding@julianaschool.net, of te bellen met 0548 - 636 000.

Wordt uw kind tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022 vier jaar, wilt u uw kind dan vóór 3 februari 2021 aanmelden? Dit geldt ook voor uw kind van 2,5 jaar of ouder als u al één of meerdere kinderen bij ons op school heeft zitten. Voor ons is het heel belangrijk dat we op tijd weten hoeveel nieuwe leerlingen er komen, omdat het aantal groepen en het aantal leerkrachten (de formatie) daarop wordt vastgesteld. U kunt het aanmeldformulier via deze link downloaden en invullen. Het formulier mag gemaild of ingeleverd worden op school.

Kijk voor meer informatie over de schoolvereniging op www.pcporijssen.nl en voor meer informatie over de school op www.julianaschool.net.

 Kalender
 
 2 februari  Open avond (op afspraak) en aanmelden nieuwe leerlingen
 t/m 5 februari  Lockdown, scholen zitten dicht
 11 februari  Verwijzingsgesprekken groep 8
 12 februari  Rapport 1 mee
 15 februari  10-minutengesprekken groep 0-7
 15 februari  Verwijzingsgesprekken groep 8
 16 februari  10-minutengesprekken groep 0-7
 16 februari  Verwijzingsgesprekken groep 8
 18 februari  Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
 19 februari  Alle leerlingen zijn vrij
 22-26 februari  Voorjaarsvakantie
 Autisme trefpunt

We zijn gevraagd om onderstaande informatie met u te delen.

Op dinsdag 2 maart wordt er weer een Autisme Trefpunt gehouden. Omdat het vanwege COVID-19 helaas nog niet mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren, vindt dit Autisme Trefpunt via de digitale weg plaats.

Kinderen en jongeren met ASS gamen graag en maken veel gebruik van sociale media. Bij ouders/opvoeders en begeleiders roept het vaak vele vragen en soms ook zorgen op. Hoe gedragen ze zich online? Wat is gezond? Hoe zit het met verslavingsgevoeligheid? Wat zijn tips en tricks om mijn kind te ondersteunen? Zitten er ook positieve kanten aan?

Lars Zwerink van Tactus Verslavingszorg gaat met de deelnemers op zoek naar een antwoord op bovenstaande vragen. Naast het beeldschermgebruik komen ook middelen, zoals alcohol en cannabis aan bod. Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen van de deelnemers.
 
Deze online bijeenkomst via ZOOM is bedoeld voor ouders van een kind met autisme, mensen met (vermoeden van) autisme, mantelzorgers en andere belangstellenden.

 
 • Wanneer: Dinsdag 2 maart 2021
 • Waar: Online via ZOOM
 • Hoe laat: Inloggen is mogelijk vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 - 21.30 uur met een korte pauze tussendoor
 • Aanmelden: Is verplicht en kan tot 23 februari
Aanmelden kan via: www.evenmens.nl/autismetrefpuntmaart. Enkele dagen voor het Autisme Trefpunt plaatsvindt, ontvangt u van ons een email met de juiste gegevens om in te loggen.

Autisme Trefpunt contactpersoon: 
Inge Blankenvoorde
Telefoon: 0548 638 830  
Email: autismetrefpunt@evenmens.nl.
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2021 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp