Copy
View this email in your browser
E-zine 2, 25 februari 2021
Diagned aangelegenheid

ALV Diagned: 19 maart 2021 met zorgverzekeraar Menzis 

De eerstvolgende ALV van Diagned staat gepland op 19 maart a.s., in de ochtend (10-12). Deze bijeenkomst is wederom online. We hebben een vertegenwoordiger van zorgverzekeraar Menzis bereid gevonden om toe te lichten hoe Menzis de rol van de zorgverzekeraar in de laboratoriumdiagnostiek ziet. Verdere informatie volgt; noteer de datum vast in uw agenda! 

IVDR Webinar op 22 januari 2021: vervolg

Op 22 januari 2021 organiseerde Diagned een Webinar over de IVDR. De presentatie is voor leden van Diagned terug te zien via deze link en de handouts zijn te vinden op de ledenpagina. Na het inloggen kiest u dan voor Ledenpagina en daaronder vindt u het kopje 'informatie IVDR'. 

Deelname Diagned/Nefemed commissie Legal & Compliance

Diagned werkt op een aantal dossiers samen met andere medtech koepels, zoals Nefemed. Zo participeren wij in de commissie Legal & Compliance. Er is besloten dat deze commissie op dezelfde wijze toegankelijk wordt voor alle leden van beide koepels, hetgeen logisch is gezien het feit dat in deze commissie issues aan de orde komen die ons allemaal raken en de inbreng van Diagned op relevante onderwerpen groot is. U kunt daaraan deelnemen.
Lees verder
 

Conceptadvies ZIN Moleculaire diagnostiek

Het Zorginstituut heeft een conceptadvies uitgebracht over de plaatsbepaling van moleculaire diagnostiek binnen de Nederlandse zorgpraktijk (met name oncologie). Het advies kan grote consequenties gaan hebben voor het toekomstige beleid hierover. Diagned heeft op dit concept gereageerd.
Lees verder
 

GMH Code aangepast

Let op: de Gedragscode medisch hulpmiddelen van de Stichting GMH is aangepast per 1 januari 2021. Zie over de wijzigingen de nieuwsbrieven van november en december 2020.
Lees verder
 

Advies GMH over vergoeding voor dienstverlening

De GMH heeft zich in een advies opnieuw uitgesproken over de hoogte van de vergoeding die aan een zorgprofessional mag worden betaald voor dienstverlening. In dit geval was er sprake van een zorgprofessional die ook topsporter is en vanwege dat laatste gevraagd wordt om aan een campagne deel te nemen. De vraag was welk uurtarief dan geldt: mag de bekendheid van de sporter leiden tot een hogere vergoeding?
Lees verder
 

Sluis voor medische technologie lijkt voorlopig van de baan

Minister van Ark (MZ) heeft onderzoek laten doen naar de mogelijk toegevoegde waarde van een pakketsluis voor (dure) medische technologie. Uit het onderzoek blijkt dat de eventuele besparingen die te behalen zijn met een sluis beperkt zijn en daarnaast waarschijnlijk niet opwegen tegen de nadelen. Wel komt er een pilot voor een horizonscan om tijdig nieuwe innovaties in beeld te hebben.
Lees verder
 

Antwoorden Minister op kamervragen over vergoeding medische hulpmiddelen

Op 22 februari heeft Minister van Ark (Medische Zorg) geantwoord op vragen van het Kamerlid Ellemeet (GL) over een bericht in Reporter Radio van 13 december 2020 over “Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening”. In de antwoorden wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de vergoeding (aanspraak) op medisch hulpmiddelen is geregeld en wie bij de keuzes voor een bepaald hulpmiddel voor de patiënt bepalend is.
Lees verder
 
Diagnostiek

Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie

ZonMW organiseert op 15 en 16 april het Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2021 ('Spiegelen, sparren en samen verder'). Voor goed gebruik van veel van de nieuwe oncologische geneesmiddelen is genetische profilering van tumoren nodig. Daarom is er ook aandacht voor een onderwerp dat in het bijzonder relevant is voor Diagned: ‘Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie.’
Lees verder
 

Landelijke kwaliteitscontrole SARS-CoV-2 laboratoria: niveau zeer hoog

Het allergrootste deel van de laboratoria die coronatesten analyseert, functioneert op het hoogste kwaliteitsniveau. Dit blijkt uit de eerste landelijke controle op kwaliteit (LEQA) van de gebruikte diagnostiek in laboratoria voor COVID-19.
Lees verder
 

Corona blaastest met E-Nose ingezet – met hick ups

Op de corona testlocaties van de GGD in Amsterdam is enige tijd geleden, als eerste in Nederland, een ‘elektronische neus’ ingezet voor een zogenoemde corona blaastest. Met een eenvoudige ademtest kan vastgesteld worden dat de betreffende persoon niet besmet is met het coronavirus. Wel moest medio februari dit tijdelijk worden stopgezet, kennelijk omdat de test niet goed werd gebruikt
Lees verder
 

Risico op borstkanker na genetische test nauwkeuriger in beeld

Internationaal onderzoek laat zien dat borstkankerrisico’s nauwkeuriger kunnen worden bepaald net generische test naar genetische afwijkingen. Het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC) heeft daaraan meegewerkt.
Lees verder
 

Inzicht in genetische variatie hulp bij voorspellen ernst hartspierziekte

Onderzoekers van onder andere Amsterdam UMC hebben een verklaring gevonden voor variaties in ernst van een ziekte van de hartspier. Het onderzoek benadrukt het belang van het beter in beeld brengen van genetische variaties die, bovenop het genetische defect, bijdragen aan de ernst van deze ziekte.
Lees verder
 
Zorg algemeen

Oprichting expertgroep Artificial Intelligence en Medische Hulpmiddelen

NEN richt een expertgroep op dat gericht zal zijn op het onderwerp artificial intelligence (AI) en medische hulpmiddelen. Het doel is om verschillende partijen te verbinden vanuit verschillende perspectieven. NEN organiseert binnenkort een online informatiebijeenkomst op donderdag 11 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur.
Lees verder
 
Copyright © 2021 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp