Copy
View this email in your browser
Fra nr. 12 – Grosch

Godt nyttår til alle!

Med tanke på de rådende forhold, er temaet her hjemmesysler,
flid i hus eller husflid. Vi må straks legge til at husflid er så
mye mer enn «å veve er å leve», slik det kunne hete på 1990-tallet.
Den norske Husflidsforening ble dannet i 1891 og hadde fra starten en klar kommersiell side. Bare tenk på alle butikkene som finnes
rundt omkring i landet. Den norske husfliden er uendelig rik på farger og vakre mønstre og bare en brøkdel gjenspeiles i vår lille vev.

Neste nyhetsbrev kommer om en uke og da er temaet
også folkelig, dog en annen vinkling.

 
Åpningstider:
Mandag - fredag: 10 - 18
Lørdag: 10 - 16*
Send oss en e-post på post@norlis.no 
eller ring oss på 22 20 01 40, om du vil bestille noe fra nyhetsbrevet. 
Ønskes bestillingen tilsendt, tilkommer kr. 80,- i porto.
For bestillinger over 4 kg. gjelder egne takster. 
Betaling gjøres enklest og kostnadsfritt med Vipps (38676). 
Ved elektronisk faktura med sikker lenke for betaling tilkommer kr. 35,-


Med hilsen fra Siri, Sirin, Richard og Thor Gunnar.

1.

ASBJØRNSEN, P. Chr.:

Træ- og Udskjærings-Arbeide til Husflidens Fremme i Norge. Med 114 tegninger i træsnit.

Christiania. 1862. 8vo. 44 s. Heftet med original ryggremse. Gjennomgående fuktskjold i øvre marg/øvre del.

Kr. 850,-

Asbjørnsens lille skrift må vel være noe av det første som har ordet “Husflid” i seg i Norge og påvirket sikkert Eilert Sundt i 1867.
Artikkelen er et særtrykk fra tidsskriftet “Budstikken”.

2.

(BARTH):

Haandværksbog for Smaagutter. Haandbog for Husflidsskoler og Hjemmet. Bearbeidet efter E. Barth og W. Niederley's Des deutschen Knaben Handwerksbuch. Med talrige Illustrationer.

Christiania. 1874. 8vo. Ekstra illustrert tittelbl., 140, (4) s. Orig. illustrert pappbind. Nokså slitt, noe slarkete. Flekk i margen innledningsvis.

Kr. 450,-

Inndelt i “Pap- og Bogbindarbeider”, “Snedker- og Tømmermandsarbeider”, “Dreieriet”, “Arbeider af naturligt Træ”, “Løvsagarbeider”, “Stolmagerarbeide”, “Formning i Gibs” m.m.

3.

BECKMANN, Johann:

Anviisning til Technologie, eller til Kundskab om Haandværker, Fabriker og Manufakturer, fornemmelig dem, som staae i nærmest Forbindelse med Landhuusholdningen, Politie- og Cameralvidenskaben. Tilligemed Bidrag til Kunsthistorien, af-. Oversat efter fierde forbedrede og forøgede Oplag.
 

København, Soldin. 1798. 8vo. XIII, (3), 671 s. Samt. skinnbd. med gulldekor på ryggen og marmorert overtrekkspapir på permene. Bindet litt slitt med oppskrapet rygg, støtte hjørner og rifter i overtrekkspapiret. Fuktskjold ved toppsnittet i ca. halve boken, forøvrig pen materie på tynt skrivepapir.

Kr. 3.500,-
Hoffråd og professor i økonomi i Göttingen (1739-1811), med rikholdig forfatterskap innen naturvitenskap, landbruk og økonomi. Han var i Sverige og studerte bergverksdrift og videreforedling, og ble der kjent med Carl von Linné. Herværende verk er oversatt etter 4. tyske utgave fra 1796. Boken er en praktisk innføring i allehånde virksomheter og manufakturer i tidens økonomiske liv: Uldvæverie (fra s. 39-92), Strømpevævning, Hattemagerie, Uldfarvning, Papirmagerkunst, Ølbrygning, Ædikebrygning, Brændeviinsbrænding, Stivelsemagerie, Oliestampning, Sæbesyderie, Voxblegerie, Tobaksspinderie, Garvning, Skindberedning, Allunlæderberedning, Semslæderberedning, Pergamentmagerie, Kalkbrænding, Gipsbrænding, Teglbrænding, Pottemagerie, Pibebrænderie, Om Porcellain, Glasmagerkunst, Speilstøberie, Tiærebrænderi, Kulbrænderie, Potaskesyderie, Saltsyderie, Saltpetersyderie, Sukkerkogerie, Krudts Forfærdigelse eller Tilvirkning, Messingbrænderie, Naalemagerie og Myntkunst.

4.

BORCHGREVINK, Sophie:

Indberetning om Inspektion av landets statsunderstøttede Husflids- og Haandgjerningsskoler. Foretaget efter opdrag af Kirkedepartementet 1900.

Kristiania. 1901. 8vo. 36 s. Stiftet i ryggen med omslag. Vertikalt brettmerke på heftet.

Kr. 300,-

5.

BØGH, Johan:

Om Husflid. Dens Art og Betydning. Udgivet af Husflidsforeningen for Bergens by og stift.

Bergen. 1897. 8vo. 56 s. Sant. sjirtingbd. med marmorert overtrekkspapir. Foromslaget medbundet. Stempler fra Norges Husflidsforbund.

Kr. 850,-

Med dedikasjon til H. Grosch. Noen blyantunderstrekninger i teksten, antagelig gjort av Grosch.


6.

(DEN NORSKE HUSFLIDSFORENING)

Den norske Husflidsforening gjennem 25 aar 1891-1916.

Kristiania. 1916. 8vo. 84 s. Illustrert. Orig. omslag. Rift og skadet øverst på ryggen, litt manko.


Kr. 350,-

Husflidsforeningen ble stiftet for å sammenføre tre grupperinger på området. Dens første formann var generalkonsul Peter Petersen.
7.

DIETRICHSON, L.:

Den norske Træskjærerkunst, dens Oprindelse og Udvikling. En foreløbig Undersøgelse. Med 30 træsnit.

Christiania. 1878. Stor 8vo. VI, (2), 101, (1) s. Illustr. i s/h. Heftet, uten omslag. Løs i ryggen.
Hjørnebit mangler på tittelbl.


Kr. 500,-

8.

Form og farge. Maanadsskrift for husflid,
smaaindustri og folkekunst. Årgang 1-14.

Norheimsund. 1927-1940. 8vo. Stiftet i ryggen, som utgitt. Noen hefter er løse, et par omslag mangler, naturlig nok. Settet har tilhørt en av utgiverne, Jon Mannsaaker (hans navnetrekk). Hver årgang består av 10 eller 12 nummer. I årgang 1938 mangler nr. 6 og i årgang 1941 mangler hefte 11-12.


Kr. 2.500,-
Redaksjonskomitéen bestod i starten av Magnus Dagestad, Ivar Aasgaard, Jon Mannsaaker, Olav Lid og Gudrun Skaaltveit. Utgitt av Hardanger Industrilag.
9.

GREVENOR, Henrik:

Navneduker. Norsk Folkemuseums særutstilling nr. 12.

Kristiania. 1921. 8vo. 48 s. Illustrasjoner. Stiftet i ryggen med omslag (tegnet av G. Munthe), som utgitt. God stand.


Kr. 350,-

På utstillingen var den eldste norske navneduken fra 1703.

10.

GROSCH, H. A.:

Haandbog i huslige kunstarbeider. Oversat efter prof. Frantz Sales "Die Liebhaberkünste." Med 154 illustrationer.

Kristiania. 1892. 8vo. VIII, 244 s. Orig. dekorert helsjirtingbind. Slitt øverst og nederst på ryggen og i hjørnene. Ex-libris.


Kr. 850,-
Boken vil “vise, hvorledes man praktisk kan udnytte sine Kundskaber i Tegning og Maling ved deres Anvendelse i alskens Tekniker, der kan tjene til at smykke og kunstnerisk beaande de mangfoldigste Gjenstande i Hjemmet, Husgeraadet og Værelsernes Udtsyr”.
11.

GROSCH, H.:

Husfliden i Norden. Foredrag i Lister og Mandals
Landhusholdningsselskabs Aarsmøde den 9de Oktober 1897. 16 sider.
+ H. Grosch: Husflidens betydning og midlerne til dens fremme. Foredrag ved Selskapets møte i Harstad den 13de juli 1911. 16 s. Særtr. af Tidskr. for det norske Landbruk. + 2 andre brosjyrer om husflid og museer.

Alle fire innbundet i ett samt. sjirtingryggbind. Stempel.

Kr. 500,-
 
12.

GROSCH, H.:

Gammel norsk vævkunst. Putetræk og tepper i farvetrykte gjengivelser. Mappe I - X. (alt som kom).

Kristiania. 1913 - 1922. Tverr -4to. Billedverk i farger, 10 pl. + 4 s. tekst i hver mappe. Tot. 100 fargepl. m. tekst. 10 hefter i orig.illustr. omsl., båndheftet. Noen småflekker i et par av heftene,, et par ufriske blad i hefte IX. Noen biter av ryggene mangler.
Kr. 2.000,-

Grosch sin påkostede utgivelse vil for alltid være et solid referanseverk i
norsk husflid.
13.

GULLIKSEN, Gunvald:

Samlebind med foredrag: 1. Husflid som binæring. Nogle exempler paa husflidens lønsomhed. 2det opl. 1906. 18 sider. + Hjælp til selvhjælp. Et forslag. 1909. 32 s. + Foredrag om forslaget “Hjælp til Selvhjælp” ved Lands-Husflidsmøtet i Trondhjem 10de-12te oktober 1910. 12 s. + Husfliden i vor tid. Dens betydning og virkemaate. 1912. 16 s. + 6 andre liknende foredrag.

8vo. I ett samt. sjirtingryggbind. Stempel. Et par løse foredrag medfølger.

Kr. 750,-

Et interessant samlebind av disponent for Den norske Husflidsforening, Gunvald Gulliksen.
14.

HANSEN, Frida:

Husflid og Kunstindustri i Norge.


Kristiania. 1899. 8vo. 37 s. Stiftet i ryggen med omslag, som utgitt. Noe skjevt omslag. Papirtap i kantene på omslaget.

Kr. 600,-

Frida Hansens polemiske skrift er vanskelig å fange i veven. Hun følger her opp flere års uenigheter med Den norske Husflidsforeningen. Konfliktene dreide seg bl.a. om mønsterrettigheter og farging. Frida Hansen hevdet at Husflidsforeningen ikke hadde skjøttet sin oppgave med å støtte nyttehusfliden godt nok. Hennes mest kjente arbeid, “Melkeveien”, henger i Hamburg (Museum für Kunst und Gewerbe).
15.

Haandbog i nyttige Kunster og Haandarbeider, til
Veiledning for enhver, som dermed vil beskieftige sig, uden egentlig at være
enten Kunstner eller Professionist.

København. 1799. 8vo. (4), 158 s. Samt.
skinnryggbd. med titteletikett på ryggen. En del slitasje på ryggen og
permene. Samt. navn nederst på tittelbl. og signaturen “Charoline Gasmann” på siste side. Ren materie.


Kr. 1.000,-

Inneholder “fem maader at forvandle Jern til Staal” og mye annet om metaller. Videre arbeider i “træ, straa og skind m.m.”. “Arbeider i Marmor, Steenarter, Glas m.v.”
16.

LIPPESTAD, J. A.:

Inspektionsreiser i Husflidssagens Tjeneste.

Kristiania. 1901. 8vo. IV, 116 s. Samt. sjirtingbd. med foromslaget medbundet.
Stempel. Navn med blyant på tittelbl.


Kr. 400,-

Lippestad besøkte spesielt husflidsforeningene og utsalgene rundt i landet.


17.

LIPPESTAD, J. A.:

Hvad kan gjøres for at Husfliden udover
Landdistrikterne atter kommer i Blomstring? Foredrag ved Landbrugsmødet i Trondhjem den 3die Juli 1902.

Christiania. 1903. 8vo. 27 s. Heftet med ryggremse, forsterket med tape langs ryggen. Stempel på tittelbl. Litt brunpletter.


Kr. 350,-

Særtrykk af “Tidsskrift for det norske Landbrug”.
18.

MOHR, Vibeke A.:

Vår husflid.

Oslo. 2000. 8vo. 95, (1) s. Originalt kartonasjebind. Rikt illustrert, dels i farger. Meget pent eksemplar.


Kr. 250,-
 
I serien “Vi ser på kunsthåndverk i Norge”. Her berøres både veving, treskjæring, rosemaling, tegerfletting, strikking og søm. Boken gir en god generell oversikt.

19.

MOREN, Sven:

 Kunst og arbeid i heimen.

Oslo. 1906. 8vo. 16 s. Samt. sjirtingbd. med begge omslag medbundet. Stempler (Norges Husflidslag).

Kr. 450,-

I serien “Norske Folkeskrifter”, nr. 32. “Det er ingi fast grense millom kunst og arbeid, eller millom kunstnaren og folket. Det bør iminsto ikkje vera det. Det bør ikkje vera ein himmel, der kunstnaren sit einsam og stengjer seg ute fraa folksens liv. Og det bør ikkje vera eit myrkeloft, der “folket” skal gaa og sakna den hugnad og den rike, reine gleda som vænleiken i alle former skaper”.
20.

NIELSEN, Yngvar:

Træk av den norske bondestands kulturudvikling i de sidste 300 aar. Fem populære forelæsninger.

Kristiania. 1881. 8vo. 159 s. Orig. dekorert helsjirtingbind. Bindet litt slitt i hjørnene og litt slitasje ellers, men likevel et velbevart eksemplar.


Kr. 600,-
Boken ble bl.a. utgitt for å skaffe penger til Etnografisk Museums anskaffelse av bondeantikviteter. Nielsen var også en av pådriverne for innsamling av folkedrakter.
“Håndens arbeid adler ånden”.
 
21.

SUNDT, Eilert:

Om Husfliden i Norge. Til Arbeidets Ære og Arbeidsomhedens Pris. Første Beretning (alt som kom).

Christiania. 1867. 8vo. XVI s., 269 s. Orig. sjirtingryggbind med titteletikett på ryggen. Avslitt permpapir nederst på forpermen (ca. 1 tommel). Et bra eksemplar likevel.


Kr. 1.000,-

 
Sundt innrømmer at det mest er den “mandlige Husflid” som berøres i denne boken, men han berører mange eksempler på småindustri rundt om i landet. Han oppildner folk til å lage raggsokker. Grunnen var at året 1866 ble alle raggsokkene kjøpt opp av kjøpmenn.
22.

[VEVKUNST]

Lott med 5 bøker. 1-3) Thor B. Kielland: Norsk Billedvev 1550-1800. I: Vevkunsten hos herremann og borger. II: Bøndenes billedvevninger 1600-1800. III: Bruksvevninger i bygdene. 4) Helen Engelstad: Dobbelvev i Norge. 5) Engelstad: Refil, bunad, tjeld.

Oslo. 1952 -1958. Store 4to. Alle i pene, ensartete skinnbind. Alle foromslag medbundet. Rikt illustrert i farger og svart/hvitt. Noen få flekker på snitt. Et lite hakk i kapitél på bind 2, ellers et pent sett. Ex libris, 1 fjernet fra forsats bd. III.

Kr. 5.500,-

En unik sjanse til å erverve seg et pent innbundet sett med både Kielland og Engelstads klassiske verk om tekstilkunst, et referanseverk for norsk vevkunst.
23.

ØDE, O. Th.:

Den norske Husven. Ugeblad for underholdende Læsning, Nyheder og Husflid. (bind) II (kun).

Kristiania. (1881) 8vo. (4), 192 s. Orig. typografisk pappbind. Slitasje på overflaten, innvendig er den ren. Stempel på tittelbl.

Kr. 500,-

Ole Thorsteinen Øde startet tidsskriftet i 1880, og det gikk til 5. årgang i 1885 (avbrutt). Han var en foregangsmann innen husfliden og bestyret bl.a. en skole til utdannelse av husflidslærere i Drammen 1873-1885. Øde døde i Holmestrand i 1896.

Facebook
Instagram

                SE OGSÅ NYLIG ANKOMNE BØKER PÅ  NORLIS. NO              

Copyright © 2021 Norlis Antikvariat, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp