Copy

[for English scroll down or click here]

Deze maand verwelkomen we 13 nieuwe leden die in 5 sociale huurwoningen en 2 woongroepen gaan wonen.

We hebben onze 50% crowdfunding mijlpaal bereikt en we richten ons nu op het volgende: 66.66% voor 21 juni.

Nieuwe leden

Onze toelatingscommissie was de afgelopen maand druk bezig met het spannende en moeilijke werk om alle aanmeldingen die tijdens de tweede toelatingsronde binnenkwamen door te nemen, te beraadslagen en de definitieve selectie te maken. Het is moeilijk om te kiezen tussen zulke geweldige mensen en het is moeilijk om nee te moeten zeggen tegen sommige sollicitanten.

De commissie selecteerde 5 personen voor 5 sociale huurwoningen en 2 woongroepen, in totaal 13 nieuwe leden. We zijn erg blij met de nieuwe leden die zijn geselecteerd en het geweldige werk van de commissie!

55+ Woongroep

Een project waarover wordt gediscussieerd, is het reserveren van één woongroep voor 55+. We zullen dit idee, relatieve potentie en uitdagingen bespreken en we zullen proberen om een ​​collectieve beslissing te nemen in de Meentevergadering op woensdag 19 mei, 19.00-21.00 uur. De Meentvergaderingen staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in de discussie.

Woensdag 19 mei, 19.00-21.00 uur
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/9845972995
 

Woning voor ongedocumenteerde mensen

We besloten om een van de zelfstandige sociale wooneenheden permanent te reserveren voor mensen zonder papieren. We vinden het cruciaal dat een levende gemeenschap als de onze, gebaseerd op waarden als zorg, commoning en diversiteit, een ondersteuningssysteem creëert voor mensen in nood. Het recht op een passende huisvesting is een mensenrecht!

Werkgroepmarkt

Op zondag 30 mei, 16.00-18.00 uur, zullen alle werkgroepen van dNM zich presenteren, vertellen over het werk dat ze gedaan hebben en de plannen voor de toekomst. Dit is een gelegenheid voor de nieuw leden om de groepen en hun verantwoordelijkheden te leren kennen en een groep te vinden waarin ze hun vaardigheden en capaciteiten goed kunnen gebruiken. De markt is open voor iedereen en kan een gelegenheid zijn om een glimp op te vangen van de interne structuur van dNM en alles wat tot nu toe is bereikt.

Zondag 30 mei, 16.00-18.00 uur
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83347461337

Werkgroepen updates

 

#finance

De go/no-go van de gemeente (realisatieovereenkomst) wordt uitgesteld tot begin zomer vanwege de lopende onderhandelingen met de gemeente om toegang te krijgen tot het nieuwe fonds voor wooncoöperaties dat hopelijk in juni vrij komt. Omdat dNM 40 wooneenheden met sociale huur aanbiedt, is de hypotheek van de bank beperkt en moet deze worden geïntegreerd met een secundaire lening van de gemeente Amsterdam.

Met de crowdfunding hebben we ons doel van april behaald, namelijk 50% van het totale bedrag van €450.000. We zijn al onze supporters dankbaar voor de geweldige deelname om de bouw gezamenlijk te financieren. De volgende mijlpaal is om op 21 juni €300.000 - ⅔ van het totaal - te bereiken en de zomer te beginnen met een groot feest!!! Heb je dit nog niet gedaan, dan kun je via onze crowdfundingpagina obligaties kopen. Het is iets vergelijkbaars met een lening, het volledige bedrag wordt na 5, 10 of 15 jaar terugbetaald met rente. Donaties zijn ook mogelijk.

In de toekomst, als dNM alle schulden heeft afgelost, wordt een deel van het geld dat wordt opgebouwd met sociale huur gebruikt om het gebouw te onderhouden en de coöperatie te runnen. Al het overige (we oogsten meer dan €300.000 per jaar) zal worden gebruikt om nieuwe wooncoöperaties te ondersteunen. Door dNM te steunen creëer je duurzame betaalbare woningen voor de toekomst!

 

#media

De Nieuwe Meent is een van de "Woonpioniers" op de shortlist van de VPRO competitie! De 3 meest gestemde projecten worden beloond met een korte documentaire. Het is voor ons een goede gelegenheid om iedereen te laten zien dat een nieuwe manier van samenleven en zelfbouw mogelijk is. Het duurt maar een paar minuten, klik hier om te stemmen.

Op 3 mei zal Niels ons project vertegenwoordigen in de discussie bij Pakhuis de Zwijger over “de toekomst van Oost”. Je kunt het online bekijken vanaf 20.30 uur, hier is de link.

 

#community

Ter voorbereiding op het verwelkomen van de nieuwe leden werkt #community samen met andere werkgroepen aan een reeks workshops rond de basisconcepten en structuren van dNM. Deze workshops staan ​​gepland voor de maand juni en zijn voor iedereen toegankelijk.

Over de Nieuwe Meent

Woningen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken. Wij hebben daarom besloten ons eigen wooncomplex neer te zetten, dat we zelf beheren en waar we de volledige zeggenschap over hebben. In het gebouw zal plek zijn voor ongeveer 50 mensen, verdeeld over woongroepen en sociale huurwoningen. Er zal ook ruimte zijn voor duurzame bedrijven. dNM komt naast het station Amsterdam Science Park te staan. De bouw begint volgend jaar, en het gebouw is over 2 tot 3 jaar af.

This month we are welcoming 13 new members who are going to live in 5 social rent units and 2 living-groups.

We reached our crowdfunding milestone of 50% and are now aiming at the next one: 66.66% by the June 21st.

New members

Our admission committee was busy during the last month with the exciting and difficult job of going through all the applications that were received during the second admission round, deliberating and making the final selection. It's hard to choose between such great people and difficult to have to say no to some of the applicants.

The committee selected 5 individuals for 5 social rent units and 2 living groups, 13 new members in total. We are very happy with the new members that were selected and the wonderful work of the committee!

55+ Living-group

A project under discussion is reserving one living-group for 55+ people. We will discuss this idea, relative potentiality and challenges and we will try to take a collective decision in the Meentevergadering on Wednesday 19th of May, 19.00-21.00. Meentvergadering are open to everyone interested in the discussion.

Wednesday 19th May, 19.00-21.00
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/9845972995
 

Housing for Undocumented People

We decided to permanently reserve one of the independent social housing units for undocumented people. We find it crucial that a living community like ours, based on values such as care, commoning and diversity, creates a support system for people in need. The right to an adequate housing is a human right!
 

Workgroup Market

On Sunday 30th of May, 16.00-18.00, all dNM workgroups will present themselves, tell about the work they have been doing and the plans for the future. This will be an opportunity for the newly admitted members to get to know the groups and their responsibilities and find a group in which they can put their skills and capabilities to good use. The market is open for everybody and can be an opportunity to glimpse the internal structure of dNM and all that has been achieved until now.

Sunday 30th of May, 16.00-18.00
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/83347461337

Workgroups updates

 

#finance

The go/no-go from the city (realisatieovereenkomst) is postponed to early summer due to the ongoing negotiations with the municipality to gain access the new fund for living coops that will hopefully be released in June. Because dNM offers 40 housing units all with social rent, the mortgage given by the bank is limited and needs to be integrated with a secondary loan from the city of Amsterdam.

With the crowdfunding we achieved our April goal, reaching 50% of the total amount of €450.000. We are thankful to all our supporters for the great participation to collectively finance the construction. The next milestone is to reach €300.000 - ⅔ of the total - by the 21 June and start the summer with a great celebration!!! If you haven’t done so yet, you can buy bonds via our crowdfunding page. It’s something comparable to a loan, the full amount will be reimbursed after 5, 10 or 15 years topped with interest. Donations are also possible.

In the future, when dNM will have all debts repaid, some of the money that will be accumulated with social rent will be used to maintain the building and operate the cooperative. All the rest (we will harvest more than €300.000 yearly) will be used to support new housing cooperatives. In supporting dNM you are creating sustainable affordable housing for the future!

 

#media

De Nieuwe Meent is one of the "Woonpioniers" (living pioneers) shortlisted in the VPRO competition! The 3 most voted projects will be rewarded with a short documentary. It’s a good opportunity for us to show everyone that a new way of living together and self-building housing is possible. It takes only a few minutes, click here to vote.

On the 3rd of May, Niels will represent our project in the discussion at Pakhuis de Zwijger about “the Future of Oost”. You can watch it online starting at 20:30, here is the link.

 

#community

In preparation for welcoming the new members, #community is working on a series of workshops around the basic concepts and structures of dNM, in collaboration with other workgroups. These workshops are planned for the month of June and will be open for everybody.

About de Nieuwe Meent

Houses are for living, not for making profit! Therefore, we decided to build our own housing cooperative, away from the commercial market and based on solidarity, care for each other and the environment. There will be space for up to 50 people, divided over living groups and social housing apartments. There will also be a space which can be used for social, sustainable businesses. dNM will be located next to the train station Amsterdam Science Park. The building is planned to start next year and to be finished in 2 to 3 years.

Facebook
Instagram
Website
Our mailing address is:
De Nieuwe Meent
Pieter Nieuwlandstraat 95
Amsterdam, Nh 1093 XN
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp