Copy

[for English scroll down or click here]

Dankzij jullie steun werd de crowdfunding-mijlpaal van 66,66% op 21 juni bereikt, zoals gepland! Op naar de volgende: 75% voor 15 augustus!

Aan het einde van de maand gaat dNM met een zeer welverdiend en tijdig zomerreces. De nieuwe leden zijn aan boord en vinden hun weg naar de verschillende werkgroepen zodat we na de zomer verfrist en versterkt verder kunnen!

Werkgroepen updates

 

#finance

de Nieuwe Meent maakt als eerste wooncoöperatie gebruik van het nieuwe fonds van de gemeente Amsterdam. In de afgelopen 6 maanden waren we een van de testcases van de stad voor het verfijnen van de voorwaarden die op cruciale wijze zullen bijdragen aan de haalbaarheid van ons project. Alle toekomstige coöperaties zullen veel baat hebben bij dergelijke onderhandelingen. In dit artikel leest u meer over het fonds.

De goedkeuring van het fonds door de gemeenteraad zal binnen enkele dagen gebeuren, dit zal spoedig leiden tot de definitieve goedkeuring van ons financieel plan en de ondertekening van de erfpachtovereenkomst. Waarschijnlijk zal dit voor de zomervakantie gebeuren!

Crowdfunding

Dank aan alle supporters die ons hebben geholpen om de mijlpaal van 21 juni te halen, tot nu toe hebben we 300.000 € opgehaald, twee derde van ons totale doel. Hiermee bewezen we onze vastberadenheid en verantwoordelijkheid bij het halen van deadlines aan de stad en andere financiële oprichters.

De goedkeuring van de business case en de ondertekening van de erfpacht-overeenkomst neemt het grootste deel van het risico weg van het project dat nu in zeer veilige wateren vaart. Een extra reden dus om ons veilig en enthousiast te ondersteunen. Nu streven we de 75% te behalen tegen 15 augustus, dat betekent dat we nog eens 140 obligaties van elk 250€ moeten verkopen. Obligaties met een looptijd van 5 jaar zijn uitverkocht, maar u kunt op onze website nog steeds obligaties van 10 of 15 jaar kopen met een rente van 1,8%.

 

#media

Een dikke merci aan de leden van ons mediateam, die letterlijk het gezicht waren van de crowdfunding-mijlpaal countdown! Als je het nog niet hebt gedaan, raden we je aan onze Facebook-, Instagram- en Linkedin-accounts te volgen voor updates en wat dNM pret.

Enige tijd geleden interviewde !WOON Niels op onze toekomstige bouwlocatie. De video en het transcript van het interview zijn hier te vinden. !WOON is een van de promotors van de Internationale Coops Dag die op 3 juli plaats vindt.

Eindelijk hebben we de inspirerende videobijdrage van Silke Helfrich over “commons-friendly finance” voor het dNM webinar van december 2020 (youtube link) online gezet, evenals de inzichten van Marije Rapp over het Actieplan Wooncoöperaties van de gemeente Amsterdam (youtube link).

 

#community

We sloten onze serie dNM Basics-workshops af, waaronder de Workgroup Market en informatieve workshops over de kernwaarden en principes van dNM. Deze serie werd gelanceerd na de 2e toelatingsronde en was bedoeld om zowel nieuwe als oude leden te informeren en een vlottere onboarding te creëren voor de nieuw toegelaten leden.

We zetten nu een campagne op om leden van de dNM-community te stimuleren elkaar persoonlijk te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. De community werkt en vergadert nu al bijna een jaar online en het sociale aspect van samenwerken heeft daar enorm onder geleden.

Over de Nieuwe Meent

Woningen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken. Wij hebben daarom besloten ons eigen wooncomplex neer te zetten, dat we zelf beheren en waar we de volledige zeggenschap over hebben. In het gebouw zal plek zijn voor ongeveer 50 mensen, verdeeld over woongroepen en sociale huurwoningen. Er zal ook ruimte zijn voor duurzame bedrijven. dNM komt naast het station Amsterdam Science Park te staan. De bouw begint volgend jaar, en het gebouw is begin 2023 af.

With your help the crowdfunding milestone of 66.66% was reached by June 21st as planned! On to the next one: 75% by August 15th!

At the end of the month dNM will go on a very well deserved and timely summer recess. The new members are on board and finding their way into the different workgroups so that after the summer we can move on refreshed and reinforced!

Workgroups updates

 

#finance

de Nieuwe Meent will be the first housing coop to make use of the new fund from the city of Amsterdam. In the last 6 months we have been one of the city’s test cases for refining terms and conditions that will crucially contribute to the feasibility of our project. All future coops will benefit greatly from such negotiations. You can read more about the fund in this article.

The approval of the fund by the city council will happen within a few days, this will lead soon after to the final approval of our financial plan and signing of the land lease agreement (erfpachtovereenkomst).. This will probably happen before the summer break!

Crowdfunding

Thanks to all supporters that helped us to meet the 21st of June milestone, so far we raised 300.000€, two third of our total goal. With this we proved to the city and other financial founders our determination and accountability in meeting deadlines. 

The approval of the business case and signing of the erfpacht agreement takes out most of the risk from the project that now navigates in very safe waters. One extra reason to safely and happily support us. Now we aim to reach 75% by 15th of August, which means we need to sell another 140 bonds of 250€ each. 5 years bonds are sold out but you can still purchase 10 or 15 years ones with an interest of 1,8% on our website.

 

#media

A big thank you to our media team that literally put their faces on the crowdfunding milestone countdown! If you haven’t done it yet we suggest you follow our Facebook, Instagram and Linkedin accounts for updates and some dNM fun.

Some time ago !WOON interviewed Niels at our future location. You can find find the interview video and transcript here. !WOON is among the promoters of the International Coops Day that will take place on the 3rd of July.

We finally put online the inspiring video contribution from Silke Helfrich about “commons-friendly finance” for the dNM webinar in December 2020 (youtube link), as well as Marije Rapp’s insights on the Actieplan Wooncoöperaties of the City of Amsterdam (youtube link).

 

#community

We concluded our dNM Basics workshop series which included the Workgroup Market and informative workshops about the core values and principles of dNM. This series was launched after the 2nd admission round and was meant to inform both new and old members and create a smoother onboarding for the newly admitted members.

We are now setting up a campaign to stimulate members of the dNM community to meet in person and get to better know each other. The community have been working and meeting online for almost a year now and the social aspect of working together suffered greatly form that.

About de Nieuwe Meent

Houses are for living, not for making profit! Therefore, we decided to build our own housing cooperative, away from the commercial market and based on solidarity, care for each other and the environment. There will be space for up to 50 people, divided over living groups and social housing apartments. There will also be a space which can be used for social, sustainable businesses. dNM will be located next to the train station Amsterdam Science Park. The building is planned to start next year and to be finished at the beginning of 2023.

Facebook
Instagram
Website
Our mailing address is:
De Nieuwe Meent
Pieter Nieuwlandstraat 95
Amsterdam, Nh 1093 XN
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp