Copy

[for English scroll down or click here]

In juni willen we de mijlpaal van 66.66% van onze crowdfundingcampagne bereiken en de goedkeuring van de gemeente krijgen!

We willen jullie nogmaals om steun vragen zodat we onze volgende crowdfunding-mijlpaal kunnen behalen. We zitten nu op 60% van ons totale doel. We willen tegen 21 juni 300.000 € bereiken en de zomer met een feest beginnen! Hiervoor hebben we nog 30.000 € nodig. Dit is cruciaal om onze financiële partners te overtuigen van een succesvolle campagne (hieronder meer in de Finance update). U kunt 10-15 jaar obligaties kopen op onze crowdfunding-pagina, jaarlijks ontvangt u 1,8% rente en het volledige bedrag zal aan het einde van de periode terug zijn betaald.

Bijeenkomsten in juni


dNM Basics #1:

Juridische structuren en consensusbesluitvorming

In deze sessie gaan we in op de juridische structuren die in dNM werken, zoals de Meentvergadering en de Meentraad, en kijken we naar het proces van consensusbesluitvorming en wat zijn de huidige procedures en tools die we daarbij gebruiken. Deze workshop is niet alleen gericht op de nieuwe leden. We leren allemaal voortdurend hoe we het proces beter kunnen voorbereiden en faciliteren. Deze workshop wordt gegeven door de #legal werkgroep.

Zondag 6 juni, 16.00-18.00
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83347461337
 

dNM Basics #2:

Commons, Coops, Community & Care
Diversiteit in dNM
Ontwerp & Duurzaamheid

In deze sessie hebben we 3 korte workshops:

  • Josta zal praten over het concept van commons, wat zijn (woon)coops en leven in een gemeenschap
  • #diversity/access werkgroep zal het plan van aanpak diversiteit presenteren dat ze samen met Hodan Warsame hebben ontwikkeld
  • #design werkgroep in samenwerking met de architecten gaat in op het ontwerpproces en duurzaamheidskeuzes
Zondag 13 juni, 16.00-18.00
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/83347461337
 

De verschillende wooneenheden

Ter voorbereiding op het wooneenheden toewijzingsproces zullen de architecten de verschillende woningtypes en hun specificaties presenteren en eventuele vragen over het onderwerp beantwoorden.

Woensdag 30 juni, 19.00-20.30
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/87222639511?pwd=c0JqbnhkQm5DYW1jb05iYjFxeGxKZz09

 

Werkgroepen updates

 

#finance

We zijn nog een laatste stap verwijderd van het verkrijgen van goedkeuring voor onze business case van de Gemeente Amsterdam, dit zal half juni gebeuren. Hierna tekenen we de erfpachtovereenkomst en zijn we in juli klaar om de bouwvergunning aan te vragen! 

Om de business case af te ronden, zijn we bezig met het sluiten van de onderhandelingen met de stad om als eerste wooncoöperatie gebruik te maken van het nieuw opgezette fonds van de stad binnen het Actieplan Wooncooperatie. We vragen een lening aan van 1,5M, hierdoor wordt de hypotheek bij GLS bank teruggebracht tot 3M.

We hopen dat we op woensdag 21 juni van 19.30 tot 21.00 uur met jullie de goedkeuring van de stad kunnen vieren, u kunt zich aanmelden via deze ZOOM-link. We gebruiken de gelegenheid ook om de dNM-roadmap voor de rest van het jaar te presenteren.

 

#media

Reinilde, een van de leden van de #media-werkgroep, begon een filmdiscussie avond. Het idee is om films en documentaires te kijken die gaan over collectief samenleven en andere thema's die verband houden met dNM. In dit artikel is meer te lezen over het initiatief, staan de discussievragen en is de lijst met films te zien. De eerste discussieavond is op zondag 6 juni van 20:00 tot 21:00 uur, dan bespreken we deze 2 films: Das Ist Unser Haus (kijk HIER) en In Krakende Welstand. Je kijkt de films thuis en we bespreken collectief :). Doe mee met deze ZOOM-link. Schrijf je in voor 6 juni op reinilde@yahoo.com om informatie over In Krakende Welstand te ontvangen.

Josta, een van de dNM-initiatiefnemers, vertegenwoordigde de Nieuwe Meent op onze bouwplaats te Watergraafsmeer in een korte documentaire van EenVandaag over wooncoöperaties. Bekijk de video in een artikel op de website van EenVandaag.

 

#community

Deze maand zijn we druk bezig met de onboarding van de nieuwe leden. Hiervoor hebben we een reeks workshops gemaakt rond de basisconcepten en -structuren van dNM, die leden zullen helpen vertrouwd te raken met deze ideeën en procedures en ons in staat zullen stellen een deel van de kennis die verspreid is tussen de verschillende werkgroepen en leden te delen, en we willen hiermee al doende kansen creëren onze gemeenschap op te bouwen. We hopen dat dit proces de overgang soepeler zal maken en de nieuwe leden zal helpen hun plaats in het project te vinden.

Over de Nieuwe Meent

Woningen zijn om in te wonen, niet om winst mee te maken. Wij hebben daarom besloten ons eigen wooncomplex neer te zetten, dat we zelf beheren en waar we de volledige zeggenschap over hebben. In het gebouw zal plek zijn voor ongeveer 50 mensen, verdeeld over woongroepen en sociale huurwoningen. Er zal ook ruimte zijn voor duurzame bedrijven. dNM komt naast het station Amsterdam Science Park te staan. De bouw begint volgend jaar, en het gebouw is begin 2023 af.

In June we aim to reach the 66.66% milestone on our crowdfunding campaign and get the approval of the municipality!

We’d like to ask you once again for your support to reach our next crowdfunding milestone. We are now at 60% of our total goal. We would like to reach 300.000€ by the 21st of June and start the summer with a celebration! To do so we need to raise another 30.000€. This is crucial to convince our financial partners of a successful campaign (see below in the Finance update). You can buy 10-15 years bonds on our crowdfunding page, annually you’ll receive 1,8% interest and the full amount will be repaid at the end of the period.

Meetings in June


dNM Basics #1:

Legal Structures & Consensus Decision Making

In this session we will look into the legal structures working in dNM, such as the Meentvergdering and the Meentraad, and will look into the process of consensus decision-making and what are the current procedures and tools we're using in this process. This workshop is not aimed only at the new members. We're all constantly learning how to better prepare for and facilitate the process. This workshop is delivered by #legal workgroup.

Sunday 6th of June, 16.00-18.00
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83347461337
 

dNM Basics #2:

Commons, Coops, Community & Care
Diversity in dNM
Design & Sustainability

In this session we will have 3 short workshops:

  • Josta will talk about the concept of commons, what are (living) cooperations and life in a community
  • #diversity/access workgroup will present the diversity action plan they have been developing together with Hodan Warsame
  • #design workgroup in collaboration with the architects will talk about the design process and sustainability choices
Sunday 13th of June, 16.00-18.00
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/83347461337
 

The Different Unit Types

In preparation for the unit allocation process, the architects will present the different unit types and their specifications and will answer any questions about the subject.

Wednesday 30th of June, 19.00-20.30
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/87222639511?pwd=c0JqbnhkQm5DYW1jb05iYjFxeGxKZz09

Workgroups updates

 

#finance

We are one last step away from obtaining the approval to our business case from the municipality of Amsterdam. This will happen around mid-end of June. After this we’ll sign the lease agreement and we’ll be ready in July to apply for the building permit! 

To finalise the business case we are closing the negotiations with the city to be the first housing cooperative to use the new fund set up by the city within the Actionplan Wooncooperatie. We are applying for a loan of 1,5M - this will reduce the mortgage from GLS bank to 3M.

We hope we can celebrate with you the approval from the city on Wednesday 21st of June from 19:30 to 21:00, you can join with this Zoom link. We’ll use the occasion also to present dNM roadmap for the rest of the year.

 

#media

Reinilde, one of the #media workgroup members, started a movie night series. The idea is to watch movies and documentaries related to communal living and other themes related to dNM. You can read in this article more about the initiative and find a list of films. The first discussion night will be Sunday 6th of June from 20:00 to 21:00 when we will discuss these 2 movies: Das Ist Unser Haus (watch HERE) and In Krakende Welstand. You watch individually and we will discuss collectively :). You can join the meeting with this Zoom link. Sign up for June 6th at reinilde@yahoo.com to receive information about In Krakende Welstand.

Josta, one of our project initiators, represented the Nieuwe Meent at our construction site in Watergraafsmeer in a short documentary from EenVandaag about housing cooperatives. Watch the video in an article on the EenVandaag website.

 

#community

This month we are busy with the onboarding of the new members. For this we created a series of workshops around the basic concepts and structures of dNM which will help members to become familiar with these ideas and procedures, allow us to share some of the knowledge that is spread between the different workgroups and members and create opportunities to get to build our community. We hope that this process will make for a smoother transition and help the new members to find their place in the project. 

About de Nieuwe Meent

Houses are for living, not for making profit! Therefore, we decided to build our own housing cooperative, away from the commercial market and based on solidarity, care for each other and the environment. There will be space for up to 50 people, divided over living groups and social housing apartments. There will also be a space which can be used for social, sustainable businesses. dNM will be located next to the train station Amsterdam Science Park. The building is planned to start next year and to be finished at the beginning of 2023.

Facebook
Instagram
Website
Our mailing address is:
De Nieuwe Meent
Pieter Nieuwlandstraat 95
Amsterdam, Nh 1093 XN
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp