Copy
NEWSLETTER Nº 4

Scopul acestui buletin este de a prezenta rezultatele
conferinței finale a proiectului PROMOTE
care a avut loc pe 16 decembrie la Madrid. 

Prima parte

La conferință au participat personalități relevante care sunt la curent cu problemele și situația lucrătorilor detașați și a lucrătorilor sezonieri din sectorul agricol, atât în Spania, cât și în Europa.
Lucia Garcia secretarul migrației al UGT FICA, a mulțumit tuturor celor din sală pentru prezență. Ea a mulțumit tuturor vorbitorilor pentru participare și și-a exprimat sincera recunoștință față de organizațiile care au făcut parte din consorțiul acestui proiect. A prezentat pe scurt proiectul și agenda zilei.
D. Pedro Luis Hojas.  
Secretarul general al UGT FICA.
A început prin a mulțumi tuturor celor care au participat la conferință și a mulțumit partenerilor pentru implicarea lor activă în proiect.
El a subliniat că acest proiect a fost un prim pas necesar pentru a face mai vizibilă situația lucrătorilor detașați și sezonieri din sectorul agricol. Prin acest proiect s-a lucrat la analiza situației, dar trebuie continuată acțiunile de sprijinire a lucrătorilor, oferindu-le informații despre drepturile lor și diferite resurse, pentru a le facilita acțiunile de denunțare a încălcării permanente a drepturilor fundamentale ale muncii. Proiectul PROMOTE s-a concentrat pe identificarea problemelor acestor lucrători și care sunt încălcările directivei UE 96/71, atât în Spania, cât și în Italia, România și Franța şi faptul că este important să se întărească activitatea Autorității Europene a Muncii odată ce aceasta a fost creată. 
Trebuie să continuăm să lucrăm împreună, susținând inițiativele Autorității Europene a Muncii și toate acele inițiative de colaborare între sindicate și administrațiile publice, care au impact asupra îmbunătățirii situației lucrătorilor europeni detașați și sezonieri.
D. Javier Suquia. 
Ofițerul pe relaţii naţionale al Spaniei la Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)
A felicitat UGT FICA pentru conducerea unui astfel de proiect. Detașarea și libera mobilitate a lucrătorilor reprezintă unul dintre pilonii de bază ai activității care urmează să fie efectuate de Autoritatea Europeană a Muncii.
Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că Uniunea trebuie să garanteze egalitatea, solidaritatea și lupta împotriva discriminării. Uniunea Europeană consideră că ar trebui înființat un organism specializat care să monitorizeze respectarea regulilor de bază care garantează egalitatea, solidaritatea între generații și lupta împotriva discriminării. Pentru a asigura aceste principii, Comunitatea Europeană a considerat necesar să creeze un organism specializat, care să asigure aplicarea efectivă a acestor principii. În prezent, 14 milioane de cetățeni se deplasează în diferitele țări ale Uniunii Europene și este necesar să li se garanteze pe deplin drepturile.

Ce rol are ELA?
 • Facilitarea informației
 • Cooperarea între state
 • Medierea în dispute
 • Sprijinirea cooperării între state, pentru a scoate la suprafață munca nedeclarată
 • Coordonarea sistemelor de securitate socială, printre altele.
Comisia Europeană îndeamnă Parlamentul și Consiliul să finalizeze sarcinile de coordonare a securității sociale și îndeamnă autoritățile publice și partenerii sociali să coopereze pentru a rezolva problemele lucrătorilor mobili și detașați.
Prima campanie a ELA s-a concentrat pe lucrătorii sezonieri din sectorul agricol, deoarece a identificat că acesta este sectorul unde munca nedeclarată este de mare importanță, există o mobilitate ridicată și este un sector foarte important pentru țările mediteraneene. Lucrătorii sunt foarte vulnerabili, pentru că le lipseşte informația și acest lucru duce la abuzuri în nucleul dur al relației de muncă: program de lucru, salarii, încălcări ale plăților de asigurări sociale, condiții precare de locuințe, etc.
Campaniile dezvoltate s-au bazat pe două ramuri de acțiune: informare și control și inspecție, fiind încurajată participarea partenerilor sociali europeni.
Enrico Somaglia a vorbit în numele Federației Europene a Sindicatelor pentru Alimentație, Agricultură și Turism (EFFAT). 
Accentul intervenției sale a fost să evidențieze provocările cu care se confruntă muncitorii din agricultură: munca nedeclarată, salariile slabe, lipsa unei acoperiri adecvate de securitate socială, condițiile precare de locuințe, problemele cu care lucrătorii migranți își denunță lipsa de drepturi de teama represaliilor sub formă de deportare. Pe scurt, muncitorii sezonieri din agricultură reprezintă unul dintre cele mai precare sectoare căruia sindicatele și EFFAT trebuie să-i acorde mai multă atenție.
În sectorul agricol, majoritatea își bazează mobilitatea pe libera circulație a persoanelor în interiorul UE, în agricultură rata lucrătorilor detașați declaraţi este de doar 2% din lucrătorii detașați.

Principalele solicitări ale EFFAT se concentrează pe:
 1. Condiționalitatea socială inclusă în PAC, care asigură condiții de viață mai bune pentru lucrători, iar această condiționalitate socială se aplică de la 1 ianuarie 2023.
 2. Salariul minim și contract colectiv.
 3. EFFAT consideră că trebuie să existe o abordare holistică care să acopere întreaga funcționare a lanțului alimentar
 4. Solicităm o nouă directivă care să ofere mai multă putere inspectorilor și să acorde un rol mai mare ELA. 
 5. Rezolvarea problemei intermediarilor, care sunt adevărați exploatatori ai clasei muncitoare.
 6. O directivă pentru a pune capăt subcontractării
 7. O nouă politică de migrație pentru îmbunătățirea situației lucrătorilor din afara UE, cu o abordare comună a migrației.
 8. Tratarea lanțului alimentar în întregime, neutilizând agricultura ca monedă de schimb în acordurile de liber schimb.
 9. Proiectați un cadru de tranziție justă, astfel încât toate inițiativele ecologice să aibă condiționalități sociale. 
Virginia de Alarcón
Unitatea Transnațională Antifraudă din cadrul Oficiului Național Antifraudă al Agenției de Stat pentru Inspecția Muncii și Securității Sociale.
Funcția sa este de a coordona toate acțiunile de mobilitate a forței de muncă; să lupte împotriva fraudei transnaționale şi împotriva muncii nedeclarate.
Sectorul agricol este un sector prioritar în Uniunea Europeană, datorită nivelului ridicat de mobilitate a forței de muncă şi volumului de muncă nedeclarată pe care îl generează și nevoii de coordonare a condițiilor de sănătate și securitate la locul de muncă pentru lucrătorii săi.

În Spania, la fel ca şi in majoritatea ţărilor europene, sumt întalnite nereguli precum:
 • Un volum mare de muncă nedeclarată
 • Angajarea precară
 • Munca subdeclarata
 • Condiții precare de sănătate și securitate la locul de muncă
 • Condiții proaste de locuit.
Acțiuni desfășurate de OEITSS
 • Campanie de informare, condusă de EURES, cu participarea MITES, cu MISSM și partenerii sociali. Au fost elaborate materiale informative, un site web și o largă diseminare în rețelele sociale.
 • Campanii de inspecție, inspecții comune sau inspecții concertate, care pe tot parcursul anului 2021 au dat rezultate bune, cu 3.132 de încălcări identificate. O campanie de inspecție specifică a vizat acțiunile agențiilor de muncă temporară, cu 207 încălcări identificate.

Roundtable

Scopul a fost acela de a afla ce rol joacă diferitele organizații în țările lor pentru a garanta îmbunătățirea condițiilor de muncă ale persoanelor strămutate. Ce bune practici au fost dezvoltate în diferite țări cu participarea reprezentanților din Spania, Italia și România.
D. Mohamed Saady

Președinte al Asociației Naționale Another Border ANOLF, Italia. ANOLF are o structură în toată Italia pentru a oferi asistență, informare, îndrumare celor aflați în nevoie, în special imigranților, cât și pentru a prezenta revendicările acestora diferitelor organisme din ţara gazdă, trasând un adevărat drum de integrare socială la nivel teritorial, oferind servicii, asistență birocratică, inițiative de formare și activități culturale pentru a promova o țesătură socială pașnică între comunitățile native și străine. 
Ion Paunel.

Președinte al Uniunii Producătorilor Agricoli din regiunea Olt, România. Este prea ușor pentru angajații din agricultură să-și părăsească locurile de muncă și să se mute în alte domenii de activitate, deoarece există un dezechilibru semnificativ al salariilor, de exemplu între agricultură și tehnologia informației. Federațiile și asociațiile agricole ar trebui să aibă o legătură mai strânsă, să colaboreye mai mult. Administrația are mari dificultăți în efectuarea controalelor și depistarea fraudelor. Ar trebui să includem consiliere, mediere și informare pe teren, pentru a-i determina pe lucrător să mărturisească dificultățile cu care se confruntă și să nu favorizeze angajatorul de teama că îşi va pierde locul de muncă. 
Ana Maria del Corral.
 
Sectorul confederal al migrației UGT.
Conform celor mai recente date publicate (date din 2019), Spania ocupă locul trei în rândul statelor membre în documentele A1 emise, dar există o lipsă de informații cu privire la sectorul în care lucrează acești lucrători detașați din Spania și nici nu există date despre locul detașării în care lucrătorii din alte țări merg la muncă. În legea 45/99, în reforma care a fost făcută în momentul transpunerii directivei 2014/67, UGT a reușit să creeze un registru centralizat de detașare a comunicărilor, pentru a ști cine sunt lucrătorii detașați, unde sunt aceștia și de la ce firme. Atunci când o companie anunță detașarea, nu se știe ce tip de autorizație are un lucrător, este posibil ca un lucrător să aibă autorizație pentru a fi detașat în Spania, dar să nu fie detașat în altă țară, acest tip de situație este una favorabilă pentru firmele intermediare, pentru a genera fraude cu acest tip de lucrători.
Provocările de viitor sunt actualizarea legislației, întrucât ETT-urile și agențiile de recrutare acționează cu o reglementare veche și insuficientă și cu atât mai mult în momentul actual când au apărut platforme, care joacă și ele un rol important. Noua legislație, care obligă companiile cu peste 50 de lucrători să aibă un plan de egalitate, face foarte dificilă monitorizarea respectării acestei   reglementări,deoarece companiile, în  majoritatea cazurilor, nu au o evidenţă a lucrătorii  detașați.
Această primă parte a conferinței a oferit o imagine de ansamblu asupra principalelor probleme care există în prezent în Europa, pentru a asigura conformitatea cu directiva UE privind aplicarea drepturilor de muncă ale lucrătorilor detașați și ale lucrătorilor sezonieri din sectorul agricol.

Seconda parte

În a doua parte a conferinței, principalele constatări ale celor doi ani de proiect au fost prezentate de către fiecare dintre partenerii implicați în proiect.
Angela Rubio (UGT FICA). 

Ea a prezentat metodologia utilizată în proiect și principalele rezultate ale analizei efectuate în Spania, cu datele disponibile și că, după cum s-a menționat deja, nu există date dezagregate pentru sectorul agricol. Comisia Europeană indică faptul că 248.532 de lucrători părăsesc Spania, iar Spania primește 63.939 de lucrători detașați (A 1), țările care detașează cei mai mulți lucrători sunt România, Polonia și Portugalia.
România este țara care asigură cel mai mare număr de lucrători în regim de liberă circulație, iar acești lucrători sunt legați de la o campanie la alta. Cele mai importante fraude sunt cele menționate în prezentarea Virginiei de Alarcón.
UGT FICA participă activ la Comisia Fluxurilor Migratoare, care este o comisie bine înființată care analizează forța de muncă de care va fi nevoie. Cooperăm cu inspectoratul de muncă, care cooperează ocazional atunci când sunt depistate nereguli și cu forțele și organele de securitate ale statului care au ca scop monitorizarea muncii nedeclarate. În toate structurile în care participă, UGT FICA insistă asupra necesității de a furniza informații angajatorilor și lucrătorilor pentru a-i alerta asupra riscurilor contractării prin intermediari.
Colaborare cu instituțiile franceze pentru monitorizarea respectării legislației pentru lucrătorii care se mută în Franța pentru recoltarea strugurilor.
Fatima Mariosa (FAI CISL)  

A subliniat dificultățile în colectarea datelor cu privire la lucratorii detaşaţi, deoarece puțini lucrători din sectorul agricol din Italia folosesc Directiva 96/71/CE și, în general, cei mai apreciaţi sunt bărbații români și polonezi, care lucrează în nordul Italiei în sezonul de recoltare. În general, nu am detectat o negare a drepturilor lor. În Italia, cea mai mare problemă este intermedierea ilegală „caporalato”.

Ea a reiterat cele trei bune practici selectate în Italia:
 1. Implementarea unui număr de telefon gratuit gestionat de FAI CISL, astfel încât lucrătorii să poată raporta încălcarea drepturilor lor.
 2. Concertarea între toți partenerii sociali și organizațiile societății civile împreună cu guvernul pentru a reduce fenomenul muncii ilegale.
 3. Un program de colaborare între FAI și alte sindicate europene pentru a crea un dialog deschis pe aceste probleme, pentru a le oferi lucrătorilor puncte de referință și informații.
Tudor Dorobantu (ICDI)  

A subliniat cât de important este pentru ei ca România să fie principalul furnizor de forță de muncă în sectorul agricol din Europa, cu 7 milioane de cetățeni români care lucrează în străinătate. Această situație de exod al muncitorilor români creează tensiuni puternice pe piața internă, întrucât România se confruntă cu deficit de forță de muncă în diferite sectoare. Mulți dintre lucrătorii care pleacă în străinătate o fac cu un contract de muncă și în condiții regulate, dar în multe cazuri, acești lucrători sunt exploatați și le sunt încălcate drepturile de muncă. Un sector în care se constată multe nereguli grave este cel al cărnii, în special în abatoare.
Colaborarea și cooperarea dintre autorități și partenerii sociali este esențială pentru a aborda multe dintre aceste nereguli. Este necesară îmbunătățirea și creșterea cooperării între organizațiile reprezentative ale lucrătorilor și consolidarea acțiunilor inspectoratului de muncă.
Marc Caballero (notus-asr).  
 • Raportul final conține principalele concluzii ale acestui proiect, multe dintre ele fiind deja prezentate în această zi cu diferitele intervenții.
Raportul final al proiectului este un raport comparativ între cele patru studii de țară efectuate în Spania, România, Italia și Franța. Raportul include rezultatele tuturor interviurilor efectuate cu informatorii cheie selectați în fiecare țară și rezultatele chestionarului care a fost trimis lucrătorilor, este un chestionar care a fost lansat în diferitele limbi ale proiectului. Au fost colectate în total 255 de chestionare, fără a fi un eșantion reprezentativ, aceste informații sunt foarte utile pentru analiza pe care o realizăm, deci este deja o analiză globală a situației din cele patru țări.

Unele dintre concluzii sunt: ​​
 • Mobilitatea este un fenomen care are laturi invizibile
 • Lipsa datelor nu este neutră deoarece face anumite fenomene invizibile
 • Necesitatea îmbunătățirii datelor sectoriale și teritoriale.
 • Cooperare mai mare între toți actorii implicați în sector.
 • Cooperare mai mare în participarea organizațiilor sindicale la elaborarea politicilor sectoriale, care încă lipsesc în unele țări.
Julia Frias (notus-asr)

A prezentat rezultatele obţinute pe parcursul proiectului:
 1. Webhttps://www.ugt-fica.org/areas/migraciones/promote
 2. Patru buletine informative care au fost distribuite persoanelor cu profiluri diferite, interesate de problemele abordate în proiect: sindicaliști, oameni din administrație, cercetători etc.
 3. Raport final: Document care conține analiza comparativă a diferitelor țări, precum și cele mai relevante concluzii ale analizei documentare și ale muncii de teren efectuate. Acesta va fi publicat în spaniolă, engleză, italiană, română și franceză și distribuit de fiecare organizație participantă.
 4. Rezumat executiv. Acesta va prezenta o sinteză a raportului final.
 5. Ghid de bune practici: reunește practicile selectate din fiecare țară, ca bune practici de cooperare între diferiți actori. Acesta va fi editat în engleză, spaniolă, italiană, franceză și română și distribuit de parteneri în țările lor.
Conferința a fost încheiată de 

Sebastian Serena
Secretar al sectorului agroalimentar în UGT FICA.
El a subliniat importanța acestui proiect pentru sectorul agroalimentar și în cadrul acestuia, sectorul agricol, care identifică mai precis nevoile acestuia.
Din punct de vedere economic, migraţia forţei de muncă este importantă datorită volumului cifrei de afaceri, pe care îl generează și volumului de locuri de muncă, pe care îl asigură. Din punct de vedere social, pentru că este un sector care menține populația în mediul rural, un lucru necesar și de mare importanță pe agenda politică actuală la nivel european. Acest sector angajează peste 700.000 de persoane, dintre care peste 160.000 sunt migranți. Populația migrantă angajată în sector a crescut cu 24% în ultimii 10 ani.
Când vine vorba de muncă, acești migranți se confruntă cu aceleași probleme ca și populația spaniolă, se confruntă cu nerespectarea sistematică a contractului colectiv de către angajator, salarii mici, etc.
Dar muncitorii migranți se confruntă și cu o altă problemă de mare importanță: lipsa de cazare, o problemă pe care UGT FICA o denunță de mulți ani.
Este necesar să subliniem importanța creării Autorității Europene a Muncii (ELA) și este necesar ca acțiunile ELA să fie menținute, de asemenea, este necesar să subliniem marea muncă depusă de EFFAT, colegul Enrico, pentru a să se asigure că PAC este asociată cu eco-condiționalitatea în ajutoare, aceasta este o problemă care va trebui urmărită îndeaproape, așa cum s-a subliniat deja.
El a mulțumit tuturor celor care au participat la conferință și care au contribuit la succesul proiectului.
view this email in your browser
Copyright © 2021 notus-asr, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp