Copy
Handel & Vandel | Fast Ejendom, Focus Advokater | 3. 2022

Velkommen til Handel & Vandel 

Nyhedsbrevet, der sørger for, at du får de væsentligste juridiske nyheder for inden for ejendomsbranchen, hvad enten du beskæftiger dig med transaktioner inden for fast ejendom, projektudvikling, lejeret, entrepriseret eller andre retsområder, der vedrører reguleringen af fast ejendom.

I denne udgave kan du bl.a. læse om;
 • Den ny lejelov, der træder i kraft 1.7.2022, og om valg af typeformular 
 • SKATs anvendelse af værdiansættelsescirkulæret ved overdragelse af fast ejendom til familie 
 • Ny afgørelse om tinglysning af ejerforeningsvedtægter, der tilsidesætter tinglysningsrettens praksis
 • Andre nye afgørelser vedrørende fast ejendom.
Udover nye lovændringer, nye retsafgørelser og andre juridiske nyheder inden for fast ejendom, finder du sidst i nyhedsbrevet henvisning til de nyhedsindlæg, vi i det seneste kvartal har publiceret på www.focus-advokater.dk, som relaterer sig til fast ejendom.

Rigtig god fornøjelse - og god sommer!

 


Ny lovgivning

 

Ny lejelov pr. 1.7.2022

   


Som omtalt i tidligere nyhedsbreve træder den nye lejelov i kraft den 1.7.2022. Pr. samme dato er gammel lejelov og boligreguleringslov ophævet. Det er således bestemmelserne i den nye lov, der skal anvendes fra 1.7.2022, uanset hvornår lejeaftalen er indgået.

Der er i skrivende stund endnu ikke kommet en ny Typeformular. Det er derfor - indtil den nye formular kommer - og også efter 1.7.2022 - den eksisterende formular, der skal anvendes.

Har du spørgsmål til den nye lejelov, er du meget velkommen til at kontakte Jakob Juul-Sandberg eller en af de øvrige advokater i vores lejeretsteam.
 


Nyt styresignal fra SKAT
om værdiansættelse ved overdragelse af fast ejendom til familiemedlemmer


   


Skattestyrelsen har den 3.5.2022 offentliggjort et udkast til et styresignal om 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”.

Det drejer sig om den såkaldte 15 pct.-regel, som er en hjælperegel til værdiansættelse af ejendomme i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning. Det omfatter også 20 pct.-reglen for så vidt angår offentlige ejendomsvurderinger efter de nye regler om ejendomsvurderinger pr.1.1. 2020, som er blevet meddelt ejendommens ejer. Det vil sige efter det nye værdiansættelsescirkulære, der alene vedrører ejendomme, der har fået en ny vurdering.

I styresignalet beskriver Skattestyrelsen, hvornår der foreligger ”særlige omstændigheder”, dvs. hvornår SKAT ikke er bundet af en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.-reglen. På baggrund af den eksisterende praksis er det SKATs opfattelse, at følgende tre elementer skal indgå i vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder:

 1. Ét eller flere holdepunkter for, at værdiansættelsen efter 15 pct.-reglen ikke er udtryk for den reelle handelsværdi. Disse holdepunkter kan fx være;
   - at ejendommen tidligere er handlet til en højere værdi,
   - at der er foretaget en sagkyndig vurdering
  (f.eks. af en ejendomsmægler), der viser, at ejendommen har en højere værdi, eller
   - omfanget af belåning i ejendommen.
   
 2. Den tidsmæssige sammenhæng til overdragelsen, og
   
 3. Hvor stor prisforskel der er mellem overdragelsessummen og den handelsværdi, der fremkommer efter holdepunktet/-erne.

Der skal i alle tilfælde foretages en samlet konkret vurdering, hvori alle tre elementer skal indgå. Vurdering af elementerne kan føre til, at en overdragelse efter 15 pct.-reglen ikke accepteres af SKAT.

Overdrages en ejendom efter 15 pct.-reglen, før en ny vurdering offentliggøres - og der ikke i øvrigt er holdepunkter, som bevirker, at der foreligger ”særlige omstændigheder” -  vil den nye offentlige vurdering, ikke i sig selv kunne udgøre et holdepunkt for, at en tidligere overdragelse ikke er sket til den reelle handelsværdi af ejendommen.

Selvom det ”gamle” værdiansættelsescirkulære kan anvendes, indtil der kommer en ny ejendomsvurdering, og der kan være et stort incitament til at gøre det, skal man være opmærksom på, at skattemyndigheder i visse tilfælde fortsat kan anfægte overdragelsesprisen, således at forudsætningerne for handlen falder bort. Det er nødvendigt, at der i hvert tilfælde sker en konkret vurdering af omstændighederne, således som det er skitseret i styresignalet, der beskriver, hvilken praksis skattemyndighederne vil følge. Det kan være muligt at indhente et bindende svar fra skattemyndighederne, hvorvidt en overdragelsessum kan godkendes skattemæssigt. Under alle omstændigheder bør overdragelser af fast ejendom til familiemedlemmer ikke ske uden rådgivning.

Se afslutningsvist nederst i nyhedsbrevet links til vores tidligere artikler om værdiansættelsescirkulæret.


Ændringer i planloven


En række af Folketingets partier har den 15.6.2022 indgået en aftale om ændringer i planloven. Målet med ændringerne er at “sikre gode muligheder for udvikling af både land og by”.

Aftalen indebærer blandt andet, at kommunerne i nye lokalplaner gives nye muligheder for at varetage klimahensyn og understøtte den grønne omstilling f.eks. gennem muligheder for at stille krav til kvaliteten af bynatur, krav til vækstbetingelser for beplantning og krav til specifik beplantning. Desuden får kommunerne mulighed for i kommuneplaner at fastsætte en minimum begrønnings-procent for et område til brug for den efterfølgende lokalplanlægning. Derudover præciseres det, at kommunerne i nye lokalplaner har mulighed for at fastsætte, at der i et lokalplanområde ikke skal etableres parkeringspladser - dog skal der sikres parkeringspladser til mennesker med handicap og mulighed for øremærkning af grønne parkeringspladser til el- og delebiler.

Kommunerne får også mulighed for i lokalplaner for nye boliger at fastsætte anvendelsen af boliger til ungdomsboliger til unge under uddannelse.

Der indføres krav i planloven om, at kommunerne i kommuneplanen skal foretage en strategisk planlægning for levende bymidter. Kommunerne får ligeledes mulighed for at foretage en videre geografisk afgrænsning af landsbyer end i dag. Inden for afgrænsningen kan der gives landzonetilladelse til nyt byggeri.

Der gives nye udviklingsmuligheder ved kysterne og for turisme. Der vil også blive gennemført en ny ansøgningsrunde på baggrund af en ændring af regler for omplacering af sommerhusgrunde, så grunde, der ikke må bebygges på grund af naturbeskyttelse, ikke kan omplaceres.

Desuden indeholder aftalen en række tiltag, der skal sikre mulighed for mobildækning i hele landet.
På baggrund af aftalen vil regeringen fremsætte lovforslag om ændring af planloven i folketingsåret 2022/23.


Det skal gå hurtigere med udsættelse af kriminelle lejere


Lov om leje af almene boliger og retsplejeloven ændres pr. 1.7.2022, så det nu bliver lettere og forudsætningsvist hurtigere at udsætte kriminelle lejere fra almene boliglejemål. Ændringerne omfatter ikke private lejemål. Lovforslaget udmønter den del af regeringens initiativ ”Tryghed for alle danskere” fra 2020.

Ændringerne indebærer, at det fremover skal gå hurtigere at få gennemført en udsættelse af en kriminel af dennes lejebolig, når der begås utryghedsskabende kriminalitet.

Ophævelse af et lejemål, når en beboer er idømt ubetinget fængsel mv. for utryghedsskabende kriminalitet i nærområdet, kan ske, selvom straffedommen ikke er endelig, medmindre det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Udlejer kan - allerede under en verserende straffesag før dommen – bede om, at retten i forlængelse af straffedommen sender sagen til fogedretten med henblik på at iværksætte en udsættelsesforretning mod lejeren.

Har lejeren fået ophævet sit lejeforhold på grundlag af en straffedom, som ændres i landsretten, så der ikke er grundlag for at ophæve lejemålet, skal udlejeren betale erstatning til lejeren og tilbyde genhusning.

Fogedretten skal tillade den bevisførelse, som er nødvendig for, at fogedretten kan afgøre, om ophævelse af et lejemål på grund af utryghedsskabende kriminalitet i nærområdet er berettiget. Det betyder, at fogedretten som altovervejende hovedregel ikke længere kan afvise at fremme de pågældende sager med den begrundelse, at sagen ud fra den bevisførelse, der kan finde sted i fogedretten, ikke er egnet til behandling under en umiddelbar fogedforretning. Med den nye ordning vil udlejer ikke længere være henvist til at anlægge sag mod lejeren ved boligretten for at få udsat denne af lejemålet. Dette angår både almene og private lejeboliger.


Tinglysning af ejerforeningers særvedtægter tilsidesat.
Vestre Landsrets kendelse af 10.5.2022.


Sagen i korte træk
Praksis hos tinglysningsretten har - efter indførelsen af den nye normalvedtægt - været, at retten har kunne betinge tinglysning af anvendelsen af anmeldelsesskabeloner. Det har gjort det meget kompliceret at få tinglyst særvedtægter. Man har alene kunnet tinglyse fravigelser fra normalvedtægten og ikke andet. Dermed skal en ejerforening sammenholde deres egen vedtægt med normalvedtægten for at finde ud af, hvad der gælder for dem. Tidligere kunne man tinglyse sine særvedtægter i fuld længde.

I den konkrete sag anmeldte en ejerforening en særvedtægt til tinglysning. Tinglysningsretten afviste tinglysning under henvisning til, at dokumentet (vedtægten) indeholdt bestemmelser, der ikke var fravigelser fra normalvedtægten, og det ikke var angivet, hvori fravigelserne fra normalvedtægten bestod. Dette var i overensstemmelse med den praksis, som tinglysningsretten har fulgt.

Afgørelse
Landsretten fandt, at tinglysningsrettens hidtidige praksis ved tinglysning af særvedtægter savnede hjemmel og dermed var ugyldig. Den fulde særvedtægt kunne forudsætningsvist tinglyses.

Vær opmærksom på
Som følge af afgørelsen bliver det nu lettere at få tinglyst ejerforeningers vedtægter. Tinglysningsretten skal fremadrettet medvirke til at tinglyse fuldstændige særvedtægter som tidligere (før den nye normalvedtægt kom). Vejledningen på tinglysningsrettens hjemmeside er nu opdateret.


Omfanget af en erhvervslejers istandsættelsespligt ved fraflytning.
Vestre Landsrets dom af 18.3.2022

Sagen i korte træk
En møbelforretning havde med overtagelse i 2007 lejet lokaler af udlejer (U). Lokalerne havde tidligere været anvendt til bilforretning med værksted. Det fremgik af lejekontrakten, at det lejede blev overtaget i god og velvedligeholdt stand, og at al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, påhvilede lejer, der bl.a. havde pligt til at vedligeholde med maling og gulvbelægning. Det var aftalt, at lejer med egne håndværkere måtte foretage ombygning, og at U skulle afholde en del af udgifterne. Lejer skulle ikke betale husleje i 3 måneder efter indflytningen.

Lejemålet ophørte den 1.3.2018, og den 27.2.2018 havde der været flyttesyn. Det fremgik af fraflytningsrapporten, at lejemålet ikke havde været rengjort, og at det bar præg af, at lejeren ikke eller ikke i tilstrækkelig grad havde foretaget vedligeholdelse, hvorfor U mente, at lejemålet ikke var tilbageleveret i velvedligeholdt stand, som det skulle efter lejekontrakten. Lejeren fremsatte indsigelser mod fraflytningsrapporten, som U fastholdt. Lejer anlagde herefter sag mod U med krav om betaling af godt 354.000 kr. for depositum og husleje for marts måned, som ved en fejl var blevet betalt. U påstod frifindelse og krævede selvstændig dom for godt 282.000 kr. svarende til udgiften til maling og nyt gulvtæppe samt enkelte mindre poster, som der var enighed om, med fradrag af depositum.

Afgørelse
Lejer gjorde under sagen gældende, at det var lejemålets stand før ombygningen/istandsættelsen, der var afgørende. Da U havde foretaget genudlejning uden istandsættelse, kunne der ikke kræves husleje for marts måned. Der blev afholdt syn og skøn, idet en skønsmand på baggrund af fotografier af det lejede taget på fraflytningstidspunktet udtalte sig om, hvorvidt lejemålet havde trængt til at blive malet, og om tæpperne skulle udskiftes samt om udgifterne hertil. Endvidere var det et tvistepunkt under sagen, om U overhovedet kunne kræve istandsættelsesudgifterne, da lejemålet var genudlejet uden, at istandsættelsen var sket.

Boligretten gav U medhold. Det blev her lagt til grund, at lejeren efter lejekontrakten havde modtaget et velvedligeholdt lejemål, og lejeren havde haft den indvendige vedligeholdelsespligt, og pligten hertil havde lejeren ikke opfyldt, idet lejemålet ved fraflytningen trængte til at blive malet, ligesom gulvtæppet skulle udskiftes.

Landsretten stadfæstede dommen, dog skulle lejeren ikke betale husleje for marts måned, da U havde valgt at leje lokalerne ud uden istandsættelse.

Med hensyn til spørgsmålet om Us tab og genudlejningen uden istandsættelse, blev det lagt til grund, at de nye lejere overtog lejemålet, som det var og forefandtes på overtagelsestidspunktet, og skulle aflevere det i samme stand ved fraflytningen. Dermed skulle lejemålet afleveres i en dårligere stand end den velvedligeholdte stand, som fraflyttende lejer skulle aflevere lejemålet i – og dermed havde U lidt et tab som gjorde, at kravet mod den fraflyttende lejer kunne opretholdes, selvom lejemålet var genudlejet uden istandsættelse.

Vær opmærksom på
Det blev ikke i afgørelsen tillagt afgørende betydning, at lejer selv havde betalt for en del af istandsættelsen ved indflytning, da lejer bl.a. var kompenseret for dette i form af lejefrihed, og da lejeren havde vedligeholdelsespligten og ikke havde opfyldt denne.

Det er altid en betingelse for, at en udlejer kan kræve istandsættelse for en fraflyttende lejers regning, at udlejeren har lidt et tab. Det vil fx sige, at der ikke kan kræves for istandsættelse, hvis ejendommen skal nedrives – eller hvis ejendommen sælges uden at den manglende istandsættelse har betydning for prisen. Hvor udlejer ikke kan kræve istandsættelsen godtgjort af en ny lejer, vil udlejer have lidt et tab, idet kravet ikke kan rejses mod den næste lejer. Det er ikke umiddelbart muligt generelt at kontraktregulere sig ud af, at en udlejer skal have lidt et tab for at kunne rette et krav mod en fraflyttende lejer.

Dommen er offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen U 2022.2039 V.
 

Regulering af lejen i erhvervslejemål efter erhvervslejelovens § 13.
Østre Landsrets dom af 8.2.2022.


Sagen i korte træk
En erhvervslejekontrakt blev indgået i 2009 og suppleret med et tillæg i 2013 og 2018. I aftalen og tillæggene var indeholdt forskellige vilkår om lejeregulering, uden at det udtrykkeligt fremgik, om der tillige kunne kræves regulering efter erhvervslejelovens § 13. Udlejer (U) sendte i august 2018 et krav om regulering til markedsleje, men lejeren gjorde indsigelse herimod med henvisning til, at lejeaftalen skulle forstås således, at den krævede regulering ikke var mulig.

Afgørelse
Sagen blev indbragt for boligretten, der udskilte spørgsmålet om muligheden for at kræve regulering til særskilt afgørelse. Efter kontrakten kunne der kræves pristalsforhøjelse og regulering af lejen efter bestemmelsen i erhvervslejelovens § 14. Begge bestemmelser indeholdt tillige en ordlyd, der kunne opfattes således, at det var forudsat, at der tillige var mulighed for at varsle forhøjelser efter lovens almindelige regler.

Landsretten nåede derfor - i modsætning til boligretten - frem til, at U ikke ved aftale var afskåret fra at kræve regulering, hvorfor sagen blev hjemvist til realitetsbehandling i boligretten.

Vær opmærksom på
Der er fast praksis fra domstolene på, at er der ikke aftalt andet, kan man regulere lejen i erhvervslejemål efter erhvervslejelovens § 13. Erhvervslejekontrakter, der ikke indeholder specifik bestemmelse om § 13 reguleringer, må derfor undergives en fortolkning af, hvorvidt parterne kan anses at have aftalt en anden regulering af lejen og derved samtidig givet afkald på, at der kan ske § 13 reguleringer. Det skal altså kunne udledes af kontrakten, at § 13 regulering er afskåret. Det forhold, at der ikke står noget i kontrakten om reguleringsmuligheden, er ikke i sig selv tilstrækkeligt.

Dommen er offentliggjort i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB2022.270 Ø)


Prissætning i entrepriseretten.
Voldgiftsrettens kendelser af 4.1.2022 og 12.1.2022.

 
Problemstillingen
Der findes grundlæggende to former for prissætning af arbejdet i en entreprisekontrakt: Tilbudsarbejde og regningsarbejde.

Ved tilbudsarbejde har entreprenøren givet en fast pris. Viser arbejdet sig mere besværligt eller tidskrævende, eller stiger materialerne i pris, er dette entreprenørens risiko (med de modifikationer, der findes i f.eks. AB 18). Ved regningsarbejde bærer bygherren denne risiko.

Ved siden af disse to begreber findes en række underbegreber, som i større eller mindre grad modificerer de to prissætningsformer. Voldgiftsretten har for nyligt haft lejlighed til at udtale sig om to af disse begreber.

”Target-pris” – Voldgiftsrettens kendelse af 4. januar 2022
I denne sag var der mellem bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgået en entrepriseaftale, hvori der var aftalt en ”target-pris” på 20 mio. kr. Denne blev senere forhøjet til ca. 27 mio. kr., men HE endte med at kræve ca. 35 mio. kr. for arbejdet. Da BH bestred at være pligtig til at betale mere end 27 mio. kr., opstod spørgsmålet om, hvorvidt ”target-prisen” var bindende.

Voldgiftsretten fandt, at arbejdet måtte anses for regningsarbejde og ikke en fastprisaftale. Da BH ikke havde godtgjort, at prisen var urimelig, fandt voldgiftsretten HE’s krav berettiget. Voldgiftsretten fandt altså, i lighed med overslagspriser, at sådanne prisskøn, som entreprenøren afgiver inden opgavens udførelse, ikke kan anses som et tilsagn om at ville udføre arbejdet til denne pris. Faktisk lægger voldgiftsretten ikke vægt på ”target-prisen” overhovedet.
 
”Optionspriser” – Voldgiftsrettens kendelse af 12. januar 2022
I denne sag var der mellem totalentreprenør (TE) og underentreprenør (UE) indgået en entrepriseaftale med en aftalt fast pris på ca. 5 mio. kr. Aftalen indeholdt desuden en række optioner – altså tilvalg, som TE kunne tilvælge efter kontraktindgåelse. Disse optioner var prissat i kontrakten. TE havde foretaget en række ændringer. Spørgsmålet var herefter, om disse ændringer var omfattet af optionspriserne, eller skulle prissættes efter de almindelige regler herom – altså som regningsarbejde.

Voldgiftsretten bemærkede, at en ydelse, der er benævnt som en option, må forstås som en tillægsydelse, som en bygherre kan tilvælge efter kontraktindgåelsen, og som begrunder en ændringspris i forhold til kontraktsummen. Derimod kan en optionsydelse med angivelse af en enhedspris ikke anvendes til prisfastsættelse af andre arbejder end dem, der er nærmere angivet i optionsbeskrivelsen, og dermed ikke arbejder med en anden teknisk udførelsesmetode, materialevalg eller lokation mv.

Voldgiftsretten fandt altså, at de i kontrakten angivne optioner måtte fortolkes indskrænkende, forstået på den måde, at alene den specifikke ydelse, som optionen angik, kunne tilvælges til optionsprisen.

Konklusion
De to refererede kendelser bidrager til forståelsen af begreberne ”target-pris” og ”optionspris”.

Begrebet ”target-pris” må efter voldgiftsrettens kendelse af 4. januar 2022 forstås på samme måde som begrebet ”overslagspris”. Det vil altså sige, at ”target-prisen” ikke er bindende for entreprenøren, hvis ellers den krævede pris i øvrigt er rimelig.

Begrebet ”optionspris” skal efter voldgiftsrettens kendelse af 12. januar 2022 forstås snævert. Indeholder kontrakten en option på tilkøb af egetræsplankegulve og montering af disse, kan bygherren altså ikke vælge fyrretræsgulve og samtidig forvente, at prissætningen for monteringen af egetræsplankerne, skal lægges til grund. En option kan alene tilvælges eller fravælges.
 

Focus Advokater har Region Syddanmarks største afdeling for fast ejendom. Hent sparring og rådgivning fra vores team inden for fast ejendom (se nederst). Du er også velkommen til at kontakte videnadvokat Jakob Juul-Sandberg eller leder af Focus Advokaters afdeling for fast ejendom Merete Vangsøe Simonsen. Vi glæder os til at høre fra dig.

Træk på vores viden

Mød vores team inden for fast ejendom og lad os hjælpe dig videre.
Byggeri og entreprise | Ejendomsudvikling og projekter
Ejendomshandler | Køb og salg af investeringsejendomme
Lejeforhold | OPP-projekter | Udbud

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email Address>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.