Copy
KONKURRENCERETLIG OPDATERING, jan.2021

2020 – året der gik

Velkommen til konkurrenceretlig OPDATERING - et nyt tiltag fra Focus Advokater, hvor vi hvert kvartal vil orientere om de væsentligste nyheder inden for konkurrenceretten.

I denne første udgave af vores nyhedsbrev vil vi – udover at give en meget kort introduktion til, hvad konkurrenceret er – samle op på året der gik. Vi fremhæver bl.a. to store virksomheder, der begge har misbrugt deres dominerende stilling samt en dansk designvirksomhed, der har fået en bøde på 6 mio. kr. for at have krævet, at forhandlere af virksomhedens produkter overholder et bestemt prisniveau. Derudover ser vi nærmere på en nylig afgørelse fra EU-Domstolen, der har betydning for, hvornår myndighederne lovligt kan foretage kontrolundersøgelser. Endelig har vi samlet alle årets væsentlige nyheder fra ind- og udland som ’Kort Nyt’, så du hurtigt kan holde dig opdateret med alle væsentlige udviklinger af det konkurrenceretlige landskab. 

Artikler


 

Forstå konkurrenceretten

Konkurrenceretten regulerer virksomheders aftaleindgåelse, herunder forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler og forbuddet mod fusioner, der begrænser konkurrencen betydeligt. Konkurrenceretten regulerer også virksomheders individuelle handlinger (forbuddet mod misbrug af dominerende stilling) samt staters handlinger (forbuddet mod statsstøtte, der fordrejer konkurrencen). Få her et overblik over reglerne, og hvad du som virksomhed skal have for øje.

GUBI har gjort brug af bindende videresalgspriser

GUBI, en designvirksomhed inden for møbler og belysning, har i strid med konkurrenceloven stillet krav til sine forhandlere om, at GUBIs vejledende priser skulle overholdes som minimumspriser i forbindelse med forhandlernes videresalg til forbrugerne. Det har kostet GUBI en bøde på 6 mio. kr. Læs her om sagen, reglerne og få vores råd.

Østrigsk bilimportør har misbrugt sin dominerende stilling

Den østrigske karteldomstol har fastslået, at den østrigske importør, PSA, har misbrugt sin dominerende stilling over for en forhandler i Østrig. Dommen er endnu ikke endelig, men den tegner et detaljeret billede af, hvad der kan og ikke kan tillades i kontrakter mellem bilimportører og bilforhandlere. Læs mere her.

Ny EU-praksis skærper kravene til mistankegrundlaget forud for dawn raids

En nylig afgørelse fra EU-Domstolen får også betydning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kontrolundersøgelser hos danske virksomheder. Læs med her.

Kort nyt

Danmark

 

 • FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling
  Konkurrencerådet har afgjort, at FK Distribution, som er den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser (f.eks. tilbudsaviser), har misbrugt sin dominerende stilling. Dette er sket ved at have krævet, at kunder, der købte distribution af adresseløse forsendelser hos FK Distribution, også skulle købe visning af deres tilbudsaviser på FK Distributions digitale platforme, herunder bl.a. på minetilbud.dk. Der var herved tale om koblingssalg som gjorde, at FK Distribution hverken skulle være konkurrencedygtig på pris eller kvalitet for at tiltrække eller fastholde kunder på platformen. Desuden begrænsede det kundernes incitament til at anvende konkurrerende platforme for tilbudsaviser. Konkurrencerådet har anmeldt sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.
   
 • Den digitale platform ”Ageras” har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler
  Ageras forbinder kunder med udbydere af ydelser inden for bl.a. revision og jura, hvor en kunde kan sætte en opgave i udbud og modtage tre relevante tilbud fra forskellige virksomheder. Ageras har anvendt en prisnormeringsmekanisme, der informerede udbydere inden for revision på Ageras platform om ”estimerede markedspriser” i de tilfælde, hvor udbyderen bød en lavere pris, end den markedspris, som Ageras havde estimeret. Herefter fik udbyderen mulighed for at justere sit bud, før det blev sendt til kunden. Ageras havde derudover anført minimumspriser i nogle af opgavebeskrivelserne. Konkurrencerådet har anmeldt sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.
   
 • Campingrådet betaler bøde for ulovlig campingpasordning
  Campingrådet (nu ophørt efter konkurs) var en paraplyorganisation bestående af en række konkurrerende virksomheder, som bl.a. repræsenterede campingpladsejere og –brugere. Campingrådet vedtog i perioden 2012 til 2016, at campister, som ønskede at overnatte på en campingplads organiseret under Campingrådet, skulle kunne forevise et CKE-campingpas udstedt af Campingrådet. Dermed skulle campingpladserne afvise konkurrerende campingpas. Derudover var det i Campingrådet vedtaget, at CKE-campingpasset skulle have en fast pris. Begge forhold var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, da afvisningen af andre campingpas end CKE-campingpas havde haft til formål at udelukke andre udbydere af campingpas fra markedet, mens vedtagelsen om CKE-campingpassets faste pris fandtes at have haft til formål at begrænse priskonkurrencen mellem campingpladserne.
   
 • CD-Pharma satte en ulovlig høj pris
  Sø- og Handelsretten har fastslået, at lægemiddeldistributøren CD Pharma har misbrugt sin dominerende stilling ved i perioden 28.4.2014 til 26.10.2014 at sætte prisen på et ve-stimulerende lægemiddel op med ca. 2000% fra 45 kr. til 945 kr. CD Pharmas adfærd indebar, at regionerne via Amgros, der er regionernes indkøbsorganisation for lægemidler, betalte ca. 6 millioner kroner mere end Amgros skulle have betalt, hvis den oprindelige kontraktpart ikke havde oplevet leveringsproblemer og havde kunnet levere produktet.
 • Happy Helper og Hilfr fjerner minimumspriser efter Konkurrencerådets betænkeligheder herved
  Happy Helper og Hilfr er to rengøringsplatforme, som formidler kontakten mellem udbydere og købere af rengøringsydelser. Platformene gjorde brug af en mindstetimepris for udbydernes rengøringsydelser, hvilket begrænsede de selvstændige virksomheders prisfastsættelse. Konkurrencerådet greb ind over for platformene, hvilket har fået begge platforme til at afgive tilsagn om at fjerne minimumspriserne. Der er derfor ikke truffet afgørelse om, at platformene har overtrådt konkurrencelovgivningen. Det bemærkes hertil, at virksomhedernes tilsagn over for konkurrencemyndigheder er bindende og tidsubegrænsede.
 • Brancheforening for persontransport har koordineret tilbud på opgaver mellem medlemmerne
  Brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransport (ØFP) – under frivillig likvidation -  bestod af 24 selvstændige vognmænd i Midtjylland. ØFP bød på opgaver som handicapkørsel, patientbefordring og flexkørsel, men havde ikke selv tilladelse til at udføre persontransport, hvilket betød, at de bød på vegne af deres medlemmer. Medlemmerne drøftede, i regi af ØFP, hvilke opgaver der skulle bydes på og fastsatte priser. Derudover forbød ØFP’s vedtægter medlemmerne selv at byde på de opgaver, som ØFP bød på. Overtrædelsen fandt sted i perioden fra oktober 2013 til november 2016 og bøden lød på kr. 400.000.
   
 • Mediacenter Danmark og MPE Distribution har gjort brug af kundedeling
  I august 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at der havde været en kundedeling mellem Mediacenter Danmark og MPE Distribution. Parterne er konkurrenter på markedet for videresalg af distribution af adresseløse forsendelser til annoncører, der efterspørger distribution af deres reklamer og tilbudsaviser. Afgørelsen er efterfølgende blevet stadfæstet af både Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten. Kundedelingsaftalen indebar blandt andet, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til kunder, som typisk var detailbutikker og -kæder, der allerede var kunder hos Mediacenter Danmark. MPE Distribution henvendte sig selv til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sagen og har samarbejdet i opklaring af heraf. MPE Distribution har derfor modtaget tiltalefrafald, hvilket indebærer at de anses som skyldige, men at der ikke er nogen straffesag – og heller ikke nogen bøde - hvorimod Mediacenter Danmark har fået en bøde på 2,25 mio. kr.
   
 • Ulovlig udveksling af informationer mellem Hugo Boss og to detailforhandlere
  Konkurrencerådet har afgjort to sager, hvor der har været en samordnet praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg mellem Hugo Boss, som er både leverandør og forhandler, på den ene side, og Kaufmann og Ginsborg, som begge er forhandlere af Hugo Boss, og dermed konkurrent til Hugo Boss, på den anden side. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at informationsudvekslingen bl.a. kan have medført lavere udsalgspriser til skade for forbrugerne og kan have fjernet usikkerhedsmomenter om parternes fremtidige adfærd. Sagen er anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på en strafferetlig forfølgelse.
   
 • Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i september 2020 sin vejledning "Når virksomheder afgiver fælles bud. En vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrencelovgivningen". Vejledningen redegør blandet andet for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særlig opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen. Vejledningen er revideret efter Højesterets dom i den såkaldte Vejstribesag.
   
 • Forslag om ny konkurrencelov fremsat i Folketinget
  Erhvervsministeriet har den 9.12.2020 fremsat lovforslag om ændring af konkurrenceloven med henblik på implementering af det såkaldte ECN+ direktiv. ECN-direktivets formål er at styrke de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikre et velfungerende marked. Direktivet skal være implementeret senest 4.2.2021. Lovforslaget indfører bl.a. mulighed for konkurrencemyndighederne til at give civile bøder til virksomheder, pålægge strukturelle påbud og foretage kontrolundersøgelser i private hjem.
   
 • Indskærpelse om ikke at fastsætte handelsbetingelser for branchemedlemmer
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i afgørelse af 10.12.2020 indskærpet over for en brancheforening, at det er ulovligt at fastsætte handelsbetingelser for foreningens branchemedlemmer. Efter modtagelse af en klage fra en virksomhed over en brancheforening, gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en kontrolundersøgelse hos brancheforeningen og hos udvalgte medlemmer af brancheforeningen. Materiale fra kontrolundersøgelsen viste, at brancheforeningens medlemmer på en række møder havde drøftet at indføre forbud mod at anvende no-cure-no-pay. Brancheforeningen undlod dog at indføre forbuddet, efter at brancheforeningen fik ekstern juridisk bistand. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet ikke at foretage yderligere i sagen, men gør i afgørelsen bl.a. brancheforeningen opmærksom på, at forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler også medfører, at en brancheforening ikke må være med til at koordinere medlemmernes adfærd. Det skal til enhver tid være op til den enkelte medlemsvirksomhed at beslutte hvilken pris medlemmet vil opkræve hos sine kunder.

Udland
 

 • Fjernet jernbanestrækning i Litauen udgjorde misbrug af dominerende stilling
  EU-Domstolen har afgjort, at en national jernbanevirksomhed, som er ejet af den litauiske stat, har misbrugt sin dominerende stilling ved at fjerne 19 kilometer jernbane, som forbandt togtransport mellem Litauen og Letland. EU-Kommissionen gav i 2017 den nationale virksomhed en bøde, som jernbanevirksomheden indbragte for EU-Domstolen. Den litauiske jernbanevirksomhed er vertikalt integreret og er ansvarlig for både jernbaneinfrastrukturen og jernbanetransporten. Fjernelsen af jernbanen betød, at man forhindrede en stor kunde af virksomhedens jernbanetransportaktiviteter i at bruge ydelserne fra en lettisk konkurrent på jernbanetransport, og man forhindrede samtidig konkurrenten i at indtræde på markedet i Litauen. Dette resulterede i, at kunden var nødt til at gøre bruge af en anden og meget længere jernbanestrækning, der gav det littauske selskab en større profit. Den nationale jernbanevirksomhed kunne ikke give nogle objektive grunde for at fjerne jernbanestrækningen, og derfor fandt EU-Domstolen, at det var ulovligt.
   
 • EU-Kommissionen godkender Mastercards køb af dele af Nets
  EU-Kommissionen godkendte den 18.08.2020 Mastercards køb af dele af Nets. Fusionen var oprindeligt anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, men de indledende undersøgelser viste, at fusionen kunne påvirke markeder både i Danmark og i andre EU-lande samt samhandlen mellem landene. EU-Kommissionen havde visse konkurrenceretlige betænkeligheder vedrørende konkurrencen inden for konto-til-konto-infrastrukturtjenester, men Mastercard og Nets afgav tilsagn, som Kommissionen vurderede fjerner betænkelighederne, hvilket indebar, at fusionen kunne godkendes. Med tilsagnet har parterne forpligtet sig til at overdrage en global licens til bl.a. softwaren bag parternes teknologi inden for konto til konto-infrastrukturtjenester.
   
 • TV2 skal betale ulovlighedsrenter for uanmeldt statsstøtte
  EU-Domstolen har afgjort, at TV2 skal betale ulovlighedsrenter for den statsstøtte de modtog som rekapitaliseringsstøtte, som følge af en statstøtteafgørelse fra EU-Kommissionen i 2004. Statsstøtten var i sig selv lovlig, men den var ikke blevet anmeldt og godkendt, som påkrævet, inden støtten blev ydet. Det følger af reglerne om statsstøtte, at støtte, som udbetales inden godkendelse, er ulovlig. Når støtten senere viser sig at være forenelig med statsstøttereglerne, skal støtten ikke tilbagebetales. Indtil godkendelsestidspunktet er støtten dog ulovlig, og modtageren skal betale ulovlighedsrenter for den periode, hvor støtten var ulovligt givet.

Gratis vejledninger

Fra vores hjemmeside kan du bl.a. hente vejledninger og tjeklister vedrørende håndtering af Dawn Raid/kontrolbesøg. Du finder dem her. 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.
 

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
Kontakt vores afd. for konkurrenceret

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email Address>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.