Copy
KONKURRENCERETLIG OPDATERING, juli 2022

Velkommen til konkurrenceretlig OPDATERING

I dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på:   

 • De nye regler for vertikale aftaler - som bl.a. kan have stor betydning i mange forhandlerforhold
 • Retssikkerheden ved konkurrencemyndighedernes kontrolundersøgelser 
Og så har vi - som altid - samlet de væsentligste nyheder fra ind- og udland under ’Kort Nyt’, så du hurtigt kan holde dig opdateret på de væsentlige udviklinger af det konkurrenceretlige landskab.

God fornøjelse og god sommer!


Artikler

 

Nye regler kan få stor betydning i mange forhandlerforhold!

 

Den 1. juni 2022 trådte der nye regler for vertikale aftaler i kraft. De nye regler medfører bl.a. ændringer for;

 • Parallel distribution
 • Onlinesalgsbegrænsninger og
 • Most Favoured Customer (MFC/MFN) klausuler

og åbner mulighed for større fleksibilitet i distributionssystemer.

Ændringerne kan få stor betydning i mange forhandlerforhold. Vi gennemgår her de væsentligste ændringer, og hvad du særligt skal have in mente.
 

Er Dawn Raids et problem for virksomheders retssikkerhed?

Artiklen her er en del af en række artikler, hvor vi går i dybden med de ændringer i konkurrenceloven, som trådte i kraft den 4. marts 2021.

Konkurrencemyndighederne fik med ændringen af konkurrenceloven en udvidet adgang til at foretage efterforskning og undersøgelser hos virksomheder, som mistænkes for at overtræde konkurrencereglerne.
En analyse fra tænketanken Justitia viser, at lovgivningen udfordrer virksomhedernes retssikkerhed.

Læs med her, hvor vi dykker ned i loven, analysen fra Justitia og kommer med vores vurdering.
 

Kort nyt

Danmark
 

 • Bøder for millioner for prisaftaler om naturgas
  Straffesagen om priskoordinering på service på naturgasfyr er nu afgjort. Sagen udspringer af Østre Landsrets dom fra marts 2021, hvor Østre Landsret stadfæstede, at Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab (tidligere HMN Naturgas) og Gastech-Energi ulovligt har koordineret priser på service af naturgasfyr i Hovedstadsområdet og i Midt- og Nordjylland sammen med to konkurrenter og en brancheforening.

  Vi har tidligere skrevet om Østre Landsrets dom. Indlægget kan findes her. Østre Landsrets dom handlede alene om, hvorvidt der var tale om en ulovlig priskoordinering og ikke om strafniveauet. Det er denne sidste del om strafniveauet, der nu er afgjort. Begge de involverede selskaber blev idømt en bøde på hver 8 mio. kr., og derudover er fire personer idømt personlige bøder på henholdsvis 2 x 100.000 kr., 75.000 kr. og 50.000 kr. En af de fysiske personer har anket dommen. Selskaberne og de øvrige fysiske personer har modtaget dommen.
   
 • Nets kan ikke få undtaget en række oplysninger fra Konkurrencerådets afgørelse
  I august 2018 fastslog Konkurrencerådet, at Nets (tidligere Teller) havde misbrugt sin dominerende stilling i perioden 2012-2016, hvilket senere blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Nets havde anvendt eksklusivitetsbestemmelser i sine kontrakter, som var egnet til at afskærme markedet for indløsning af betalingskort samt mobilbetalingsløsninger i den fysiske handel i Danmark. Nets ønskede herefter en række oplysninger i Konkurrencerådets afgørelse undtaget fra offentliggørelse, hvilket Østre Landsret nu har afgjort ikke er muligt. Det følger af konkurrenceloven, at Konkurrencerådets afgørelser skal offentliggøres i deres helhed, hvorfor både de ulovlige kontraktvilkår og navnene på de kunder, som Nets havde anvendt kontraktvilkårene overfor, skal offentliggøres.
   
 • Peugeot Forhandler Forening har accepteret at betale en bøde på kr. 500.000
  Konkurrencerådet afgjorde i februar 2022, at Peugeot Forhandlerforening har overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Forhandlerforeningen vedtog et kollektivt boykot af bilportalen bilbasen.dk, som indebar, at Peugeot-forhandlerne skulle undlade at annoncere på bilbasen.dk med det formål at fremme konkurrenten biltorvet.dk. Overtrædelsen fandt sted i perioden slut 2012 til i hvert fald august 2014. Foreningen har nu over for National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) accepteret at betale en bøde på 500.000 kr. og dermed erkendt at have overtrådt konkurrenceloven.
   
 • Efter afgivelse af tilsagn er Norlys’ køb af selskabet Verdo Tele blevet godkendt
  Verdo Tele A/S ejer og driver fibernet i Randers og Hobro, hvilket Norlys A/S nu overtager. For at opnå Konkurrencerådets godkendelse har Norlys A/S måtte afgive en række tilsagn, som imødekommer de skadelige virkninger, fusionen forudses at ville indebære uden disse. Tilsagnene skal blandt andet sikre, at leverandører af tv- og bredbåndsprodukter kan få adgang til fibernettet på tilsvarende vilkår, som de kunne opnå med Verdo Tele A/S som ejer. Tilsagnene indebærer, at Norlys A/S skal videreføre Verdo Tele A/S’ engrospriser og kampagner i en periode efter fusionen samt maksimalt må hæve netlejepriserne svarende til udviklingen i Danmarks Statistisk forbrugerprisindeks. Derudover har Norlys A/S forpligtet sig til ikke at diskriminere mellem serviceudbydere.
 • Efter afgivelse af tilsagn er tyske Knorr-Bremses køb af  DSB Component Workshop blevet godkendt
  Konkurrencerådet har netop godkendt, at Knorr-Bremse System für Schienenfahrzeuge (Knorr-Bremse) overtager DSB Component Workshop, der udfører vedligehold på primært DSB’s tog. Knorr-Bremse, som blandt andet fremstiller og sælger reservedele til tog, har afgivet i alt fire tilsagn, der skal sikre, at overtagelsen ikke hæmmer konkurrencen betydeligt og dermed stiller konkurrenter ringere, end de er stillet i dag. Disse tilsagn indebærer blandt andet, at Knorr-Bremse skal levere reservedele til eksisterende og fremtidige mindre danske kunder til fair, rimelige og ikke diskriminerende vilkår og priser, medmindre det kan bevises, at der ikke er muligt som følge af kapacitetsbegrænsninger. Tilsagnene gælder i 10 år.

Udland

 • Politisk aftale om Digital Markets Act er nu indgået
  Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet har indgået en politisk aftale, hvis formål er at sikre fair og effektiv konkurrence på digitale markeder. Aftalen skal regulere de såkaldte gatekeepere, som er de helt store online platforme, hvilket skal gøres ved at fastsætte en række krav og forpligtelser for gatekeepere.Den endelige tekst afventer formel godkendelse af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd. Når dette haves, vil vi følge op med et mere detaljeret nyhedsbrev.
   
 • Politisk aftale om Digital Services Act er nu indgået
  Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet har indgået en politisk aftale, hvis formål er at gøre det mere trygt og sikkert at færdes online. Aftalen skal blandt andet forhindre spredning af ulovligt indhold samt sikre, at forbrugere kun kan købe produkter, der lever op til EU’s krav om produktsikkerhed, når de handler online. Den endelige tekst afventer formel godkendelse af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd. Når dette haves, vil vi følge op med et mere detaljeret nyhedsbrev.
   
 • Milliardbøder i Air Cargo-Kartellet stadfæstet
  Retten (EU-Domstolens første instans) traf i marts afgørelse i sagen om Air Cargo kartellet, som bl.a. SAS har deltaget i. Dommen stadfæster i store træk Kommissionens tidligere afgørelse i sagen, og fastholder således at flyselskaberne har overtrådt konkurrencereglerne ved at deltage i et kartel, hvor de deltagende virksomheder koordinerede priser på brændstof- og sikkerhedstillæg mellem 1999-2006. De 11 deltagende flyselskaber har modtaget bøder på i alt EUR 776 mio., svarende til ca. kr. 5,8 mia. kr. En lang række af kartelisterne, herunder SAS, har efterfølgende appelleret dommen til EU-Domstolen,. Sagen om Air Cargo kartellet kan derfor endnu ikke anses for afsluttet.
   
 • Retten finder, at Canon havde gennemført en fusion, før den var godkendt af EU-Kommissionen
  Ved beslutning i juni 2019 fastslog EU-Kommissionen, at Canon havde tilsidesat forpligtelsen om ikke at gennemføre en anmeldt fusion, inden parterne har opnået en godkendelse fra EU-Kommissionen. Retten (EU-Domstolens første instans) gav derfor selskabet to bøder på samlet EUR 28 mio. Canon havde foretaget en såkaldt to-trins-”warehousing”-proces, hvilket betød, at en midlertidig mellemmand først købte 95% af aktierne i den overtagede virksomhed, mens Canon købte de resterende 5% af aktierne og samtidig opnåede en option på at overtage mellemmandens aktiebeholder. Efter Kommissionens godkendelse af fusionen, udnyttede Canon optionen og endte dermed med at eje 100% af aktierne i den pågældende virksomhed. EU-Kommissionen fandt, at den anvendte proces skulle betragtes som en samlet fusion, og Retten har stadfæstet hele EU-Kommissionens beslutning.
   
 • Retten annullerer milliardbøde til Qualcomm
  I januar 2018 fandt EU-Kommissionen, at den amerikanske udvikler og producent af mikrochips, Qualcomm, havde misbrugt sin dominerende stilling ved i perioden 2011 til 2016 at støtte Apple økonomisk på betingelse af, at de udelukkende købte mikrochips ved Qualcomm, da Qualcomm derved forhindrede konkurrenterne i at sælge til Apple. Bøden lød dengang på EUR 997 mio. Retten har nu annulleret hele afgørelsen, da der dels havde været en række proceduremæssige uregelmæssigheder i undersøgelsen, der påvirkede Qualcomms ret til forsvar, og dels da analysen af de konkurrencebegrænsende virkninger havde været mangelfuld. Det kunne derfor ikke fastslås, om betalingerne udgjorde et misbrug af dominerende stilling og dermed var konkurrencebegrænsende.
   
 • EU-Domstolen annullerer delvist afgørelse om virksomheders karteldannelse, men fastholder bøderne
  EU-Kommissionen fandt i oktober 2015, at fire virksomheder havde samordnet deres konkurrencemæssige adfærd i hvert faldt i årene 2004 til 2008 på markedet for optiske diskdrev og dermed indgået et kartel. EU-Kommissionen anførte, at kartelisterne tilsigtede at tilpasse deres udbud på markedet for derved at holde priserne på et kunstigt højt niveau. EU-Domstolen fandt, at EU-Kommissionen har tilsidesat virksomhedernes ret til forsvar og undladt at opfylde sin begrundelsespligt, da den afgjorde, at virksomhederne udover deres deltagelse i en samlet og vedvarende overtrædelse, også havde deltaget i separate overtrædelser. På den baggrund har EU-Domstolen annulleret den del af afgørelsen, hvori det blev fastslået, at virksomhederne overtrådte konkurrencereglerne ved at deltage i flere adskilte overtrædelser, men har fastholdt afgørelsen om den samlede og vedvarende overtrædelse samt bøderne på samlet EUR 116 mio. De fire afgørelser kan findes her: C-697/19 P, C-698/19P, C-699/19 P og C-700/19 P.
 • EU-Kommissionen undersøger vandinfrastruktursektoren i en medlemsstat
  EU-Kommissionen meddelte den 14. juni 2022, at de har startet en undersøgelse af virksomheder, der er aktive inden for opbygning af infrastruktur og rensningsanlæg til drikkevand og spildevand. EU-Kommissionen er bekymret for, at visse virksomheder kan have overtrådt konkurrencereglerne ved på forhånd at være enige om, hvem der skulle vinde et udbud af EU-midler (bid-rigging) til brug for opførelse af infrastruktur og rensningsanlæg til drikkevand og spildevand.

  Sådanne undersøgelser er foreløbige efterforskningstrin i en formodet konkurrencebegrænsende praksis, det betyder derfor ikke, at virksomhederne har overtrådt konkurrencereglerne.
   
 • EU-Kommissionen har sendt en klagepunktsmeddelelse til to jernbaneselskaber
  Det er EU-Kommissionens foreløbige vurdering, at et tjekkisk jernbaneselskab, České dráhy, og et østrigsk jernbaneselskab, Österreichische Bundesbahnen, har overtrådt EU’s konkurrenceregler ved at koordinere på markedet for brugte toge til passagerer med det formål at fordreje konkurrencen på markedet. Virksomhederne har hindret adgangen til brugte vogne for en ny aktør på markedet.
   
 • EU-Kommissionen har sendt en klagepunktsmeddelelse til Apple
  EU-Kommissionens foreløbige vurdering er, at Apple har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for mobile pengepunge på IOS enheder. EU-Kommissionen mener, at Apple i har praksis begrænset adgangen til NFC, som er en standardteknologi, der bruges til kontaktløse betalinger med mobile enheder i butikker. Apple har således muligvis begrænset konkurrencen til fordel for sin egen løsning, Apple Pay.
   
 • Kommissionen åbner undersøgelse mod Vifor Pharmas mulige misbrug af sin dominerende stilling
  Kommissionen har åbnet en formel undersøgelse mod Vifor Pharma, der skal undersøge om Vifor Pharma har begrænset konkurrencen ved at sprede nedsættende udtalelser om sin nærmeste og potentielt eneste konkurrent i EU på markedet for intravenøs jernbehandling, Pharmacosmos. Kommissionen har indikationer på, at Vifor Pharma har spredt vildledende informationer om det konkurrerende produkts sikkerhed gennem en vildledende kommunikationskampagne rettet mod sundhedspersonale. Det er Kommissionens opfattelse, at Vifor Pharmas adfærd har været målrettet at hindre konkurrence mod sin egen intravenøse jernbehandlingsmedicin, Ferinject, og at adfærden kan have været et misbrug af Vifor Pharmas dominerende stilling. 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.
 

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
Kontakt vores afd. for konkurrenceret

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email Address>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.