Copy
KONKURRENCERETLIG OPDATERING, april 2021

De vigtigste nyheder fra 1. kvartal 2021

Velkommen til Konkurrenceretlig opdatering - et nyere tiltag fra Focus Advokater, hvor vi hvert kvartal orienterer om de væsentligste nyheder inden for konkurrenceretten.

I denne anden udgave af vores nyhedsbrev
ser vi nærmere på de vigtigste konkurrenceretlige nyheder fra første kvartal af 2021. En ny konkurrencelov trådte i kraft den 4. marts 2021, og snart forventes også et lovforslag om beskyttelse af whistleblowere at blive vedtaget og træde i kraft. Vi ser på, hvad begge disse love indebærer af ændringer. Derudover ser vi nærmere på en kendelse fra Klagenævnet for Udbud, der slår fast, at en ordregiver har pligt til at afvise tilbud, som er baseret på en konkurrencebegrænsende aftale og en dom fra Østre Landsret, hvor det er blevet fastslået, at virksomheder er konkurrenter, så snart de i kundernes øjne optræder som konkurrenter. Endelig har vi samlet de væsentligste nyheder fra ind- og udland under ’Kort Nyt’, så du hurtigt kan holde dig opdateret på de væsentlige udviklinger af det konkurrenceretlige landskab.


Artikler


 

Omfattende ændringer af konkurrenceloven er nu trådt i kraft

De nye regler trådte i kraft den 4. marts 2021. Ændringerne er omfattende og giver bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) bedre muligheder for at efterforske mulige overtrædelser af konkurrenceloven. Der indføres også et nyt civilt bødesystem. Få her et overblik over de nye regler, og hvad de i praksis betyder for din virksomhed.

Nyt lovforslag skal beskytte whistleblowere

Forslaget stiller krav til virksomheder med mere end 50 ansatte om at etablere en whistleblowerordning. Hvornår vil reglerne gælde fra - og hvad skal du i øvrigt være opmærksom på? Læs mere her.

Ordregivers pligt til at afvise tilbud

Ny kendelse fra januar 2021 slår fast, at ordregiver har pligt til at undersøge om tilbud er baseret på konkurrencebegrænsende aftaler. Dette er en afklaring af tidligere praksis, hvor Klagenævnet for Udbud udtalte, at ordregiver ikke var forpligtet til at undersøge, om et konsortium generelt var i strid med konkurrenceretten. Få  indblik i sagen, reglerne og få vores råd til din håndtering i praksis.

Ulovlig priskoordinering mellem konkurrenter

En ny dom slår fast, at virksomheder er konkurrenter, så snart de i kundernes øjne optræder som konkurrenter.  For HMN Naturgas betyder det, at de ulovligt har koordineret priser på service af naturgasfyr i Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland med to konkurrenter og en brancheforening. Få her et indblik i sagen, reglerne, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til dine aftaler.

Kort nyt

Danmark
 

 • Tysk motorproducent og dansk forhandler har brudt konkurrenceloven
  Den 11. januar 2021 afgjorde Sø- og Handelsretten, at den tyske motorproducent; Deutz AG, har misbrugt sin dominerende stilling og har indgået i en konkurrencebegrænsende aftale med sin danske forhandler Diesel Motor Nordic A/S. Sø- og Handelsretten fandt, at Deutz AG i samarbejde med Diesel Motor Nordic A/S har forhindret salg af reservedele til en parallelimportør til brug for renovering af DSB’s IC3-tog. Det medførte, at parallelimportøren ikke kunne opfylde sin kontrakt med DSB. Deutz AG besad på tidspunktet for overtrædelsen en markedsandel på 100 %, og deres leveringsnægtelse hindrede derfor den effektive konkurrence pga. den manglende mulighed for substitution af produkterne. Dommen var en prøvelse af Konkurrencerådets afgørelse og Konkurrenceankenævnets afgørelse fra 2013. Deutz AG har anket dommen til landsretten.
   
 • Kølemontør får bøde for ulovlig markedsdeling
  Retten i Roskilde har dømt Sydkystens Automatik P/S til at betale en bøde på kr. 400.000, mens en ledende medarbejder i virksomheden skal betale en bøde på kr. 100.000 for at have aftalt at dele markedet med sin konkurrent Findan El-Anlæg A/S. Parterne havde ved en samarbejdsaftale aftalt at holde sig fra hinandens kunder. Således måtte Sydkystens Automatik ikke påtage sig opgaver direkte for Findan El-anlægs kunder og omvendt. Overtrædelsen varede i ca. 3 måneder, fra aftalens indgåelse den 29.11.2016 til februar 2017. Sydkystens Automatik P/S og den ledende medarbejder har anket dommen. Sagen mod Findan El-Anlæg er endnu ikke afsluttet.
   
 • Bøde for bindende videresalgspriser på hundeudstyr
  Cloud7 GmbH, som er en tysk producent af hundeudstyr, har accepteret at betale en bøde på kr. 225.000 for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod fastsættelse af bindende videresalgspriser. Virksomheden har fra januar 2017 til oktober 2018 stillet krav over for en af sine forhandlere om at overholde de af Cloud7 GmbH udstedte vejledende priser på hundeudstyr. En leverandørs krav til sine forhandlere om, at vejledende priser skal overholdes, anses som en såkaldt ’hardcore’ overtrædelse af konkurrenceloven, der har til formål at begrænse konkurrencen.
   
 • Østre Landsret har fastslået, at Nets’ gebyrer var urimeligt høje
  Østre Landsret har stadfæstet to af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelser fra henholdsvis maj 2012 og maj 2013. I begge sager blev det afgjort, at Nets havde overtrådt den daværende betalingstjenestelov (i dag betalingsloven) ved at tage urimeligt høje dankortgebyrer. I afgørelsen fra maj 2012 blev Nets bedt om at nedsætte gebyrerne til et rimeligt niveau. I maj 2013 konstaterede man, at dette ikke var sket og påbød derfor Nets at nedsætte gebyrerne til et beløb, som ikke oversteg kr. 1,20. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse og senere hen afgørelse er opstået på baggrund af en klage fra Foreningen for Dansk Internethandel.
   
 • Lundbecks pay-for-delay var en overtrædelse af EU’s konkurrenceregler
  I 2002 indgik Lundbeck, en dansk lægemiddelproducent, aftale med fire virksomheder, som var aktive inden for fremstilling af kopiprodukter til Citalopram – et aktivstof i et antidepressivt lægemiddel. Lundbeck havde på tidspunktet indtil 2002/2003 et stofpatent på Citalopram. Efter 2002/2003 havde Lundbeck fortsat et fremstillingspatent på en bestemt fremgangsmåde til at fremstille stoffet. Aftalen handlede om, at virksomhederne ikke måtte krænke Lundbecks fremgangsmådepatent og ikke måtte træde ind på markedet for citalopram ved udløbet af Lundbecks stofpatent, mod at Lundbeck betalte dem betydelige beløb og bl.a. købte deres lagre af disse kopiprodukter.

  EU-Kommissionen indledte i 2008, efter en underretning fra KFST i 2003, en undersøgelse af sektoren, og i juni 2013 afgjorde EU-Kommissionen, at Lundbeck og de pågældende virksomheder i hvert fald var potentielle konkurrenter, samt at aftalerne havde til formål at begrænse konkurrencen. I lyset af dette pålagde EU-Kommissionen Lundbeck en bøde på € 93,7 mio. samt de øvrige fire virksomheder en samlet bøde på € 52,2 mio. Efterfølgende blev EU-Kommissionens afgørelse indbragt for Retten i september 2016, der stadfæstede EU-Kommissionens beslutning. EU-Domstolen har nu den 25.3.2021 også stadfæstet EU-Kommissionens beslutning og Rettens afgørelse.  

Udland
 

 • Den Internationale Skøjteunion har overtrådt EU’s konkurrenceregler
  Den Internationale Skøjteunion (ISU) er den eneste internationale sportsforening, som Den Internationale Olympiske Komité har anerkendt som ansvarlig for at regulere og administrere kunstskøjteløb og hurtigskøjteløbere på verdensplan, herunder EM, VM og Vinter-OL.
  I juni 2014 modtog EU-Kommissionen en klage fra to professionelle hurtigskøjteløbere om, at ISU’s opstillingsregler fra 2014 var uforenelige med EU’s konkurrenceregler. EU-kommissionen afgjorde i december 2017, at ISU’s regler begrænsede atleters mulighed for at deltage i internationale konkurrencer arrangeret af tredjeparter og reglerne hindrede derved tredjeparters adgang til markedet for organisering af internationale konkurrencer i hurtigløb på skøjter. Reglerne indebar, at man som hurtigskøjteløber ikke var berettiget til at deltage i ISU’s internationale skøjteløbskonkurrencer (EM, VM og Vinter-OL), hvis man deltog i konkurrencer arrangeret af tredjeparter, som ikke var godkendt af ISU. Valgte man alligevel at deltage i ikke-godkendte konkurrencer, kunne man blive sanktioneret med karantæne fra ISU’s konkurrencer i op til livstid. EU-Kommissionen fandt, at opstillingsreglerne havde til formål at begrænse konkurrencen ved, at ISU fastholdt sin markedsposition og gjorde det umuligt for tredjeparter at afholde internationale skøjtekonkurrencer.
  ISU indbragte herefter EU-Kommissionens afgørelse for Retten som i december 2020 fastslog, at EU-Kommissionen med føje kunne konkludere, at opstillingsreglerne havde et konkurrencebegrænsende formål.
  ISU har appelleret afgørelsen til Domstolen.
   
 • Virksomheder i spilindustrien får bøder på € 7.8 mio. for geoblokering
  EU-Kommissionen gav i starten af året bøder på samlet € 7.8 mio. til Valve, som er ejer af online spilplatformen Steam, og 5 udgivere af computerspil for overtrædelse af EU’s konkurrenceregler. Virksomhederne har begrænset salg på tværs af grænserne inden for det Europæiske Økonomiske samarbejde (EØS) på bestemte computerspil, gennem såkaldt geoblokering. Se Focus Advokaters nyhedsbrev om geoblokering her. Det har betydet, at forbrugere ikke har kunnet aktivere computerspil købt i andre lande. Udgiverne valgte alle at samarbejde med EU-Kommissionen og fik som følge heraf mellem 10% og 15% bødereduktion, hvorimod Valve valgte ikke at samarbejde og modtog derfor ingen reduktion af bøden.
   
 • Medicinalvirksomhed giver tilsagn om at sænke priserne
  EU-Kommissionen meddelte i maj 2017, at de ville indlede en formel undersøgelse af Aspens prispolitik med hensyn til seks ikke-patentbeskyttede kræftlægemidler og af, om Aspen med sin prispolitik misbrugte sin dominerede stilling. EU-Kommissionen fandt, at Aspen siden 2012 havde hævet deres priser gradvist, hvilket var muligt, da patienter og læger oftest ikke havde andre muligheder end at købe deres medicin. Aspen har efterfølgende givet tre tilsagn: i) Aspen sænker sine priser med i gennemsnit 73% på seks vigtige kræftlægemidler, ii) de sænkede priser vil udgøre de maksimale priser, som Aspen kan forlange de næste ti år og iii) de vil garantere forsyningen af lægemidlerne i de næste fem år og vil i yderligere fem år derefter enten fortsat stå for forsyningen eller stille sin markedsføringstilladelse til rådighed for andre leverandører. Hvis Aspen ikke overholder disse tilsagn, vil EU-Kommissionen kunne pålægge Aspen en bøde på 10% af deres samlede årsomsætning uden at skulle bevise en overtrædelse af EU’s konkurrenceregler.

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.
 

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
Kontakt vores afd. for konkurrenceret

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email Address>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.