Copy
KONKURRENCERETLIG OPDATERING, jan. 2022

Velkommen til konkurrenceretlig OPDATERING

I dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på:   

 • Sagen om de 22 diskoteker, der har fået bøder for kartelsamarbejde. Hvordan er reglerne, og hvad skal virksomheder, der indgår indkøbssamarbejde, særligt være opmærksomme på?
   
 • EU-Kommissionens oplæg til retningslinjer om soloselvstændiges kollektive aftaler. Få indblik i oplægget, hvem retningslinjerne skal gælde for, og hvordan reglerne er tiltænkt i praksis.
Endelig har vi samlet de væsentligste nyheder fra ind- og udland under ’Kort Nyt’, så du hurtigt kan holde dig opdateret på de væsentlige udviklinger af det konkurrenceretlige landskab. God fornøjelse!


Artikler


 

22 diskoteker har fået bøde for kartelsamarbejde

 

De 22 diskoteker havde indgået aftaler om ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har behandlet sagen som et markedsdelingskartel. Sagen viser, at geografiske beskyttelsesområder i ellers lovlige indkøbsaftaler mellem virksomheder, der er aktive på samme produktmarked, kan betragtes som markedsdelingskarteller, selvom virksomheder ikke nødvendigvis er aktive på samme geografiske marked. Det er første gang, at Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg til virksomheder, som følge af det nye civile bødesystem.

Få her et indblik i sagen, reglerne og hvad virksomheder, der indgår indkøbssamarbejde, skal være særligt opmærksomme på. Læs mere her.

EU-Kommissionen klar med retningslinjer om soloselvstændiges kollektive aftaler

Selvstændige erhvervsdrivende, som ikke har nogen ansatte, skal have mulighed for at forhandle kollektivt, når de forhandler aftaler med andre virksomheder.

EU-kommissionen har sendt et udkast til retningslinjer i høring, som fastsætter principperne for vurderingen af kollektive aftaler om arbejdsvilkår mellem soloselvstændige og andre virksomheder i henhold til EU’s konkurrencelovgivning. Retningslinjerne har til formål at præcisere, hvornår konkurrencelovgivningen ikke er til hinder for, at sådanne kollektive aftaler indgås.

Få her et indblik i retningslinjerne, og hvordan de er tiltænkt i praksis.

Kort nyt

Danmark

 • Findan EL-anlæg A/S opnår tiltalefrafald
  RPT-af 1/3 2018 A/S (tidligere Findan EL-anlæg A/S) henvendte sig som den første i slutningen af 2017 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med en ansøgning om straflempelse, hvori der blev fremlagt oplysninger om en aftale om ulovlig markedsdeling med Sydkystens Automatik P/S, en konkurrent til virksomheden. Virksomheden, herunder relevante ledende medarbejdere, har samarbejdet med myndighederne under hele behandlingen af sagen og har ved indgivelsen af ansøgningen bragt sin deltagelse i kartellet til ophør og har dermed opnået tiltalefrafald. Sydkystens Automatik blev derimod ved Østre Landsret i september idømt en bøde på kr. 400.000 for sin deltagelse i markedsdelingen.
   
 • Ringkjøbing Landbobank bliver påbudt at overholde betalingsloven
  Konkurrencerådet har afgjort, at dele af Ringkjøbing Landbobanks vilkår for adgang til bankens betalingskontotjenester er i strid med betalingsloven, hvilket kan være med til at begrænse konkurrencen. Derfor er Ringkjøbing Landbobank blevet påbudt at sikre, at et konkret betalingsinstitut kan få adgang til bankens betalingskontotjenester på objektive, ikke-diskriminerende og proportionale vilkår, som betalingslovens foreskriver. Ringkjøbing Landbobank blev allerede i 2019 informeret om, at de skulle opdatere deres skriftlige betingelser for adgangen til pengeinstituttets betalingskontotjenester. Det er nu disse opdaterede vilkår, som de er blevet påbudt at bringe i overensstemmelse med betalingsloven.
   
 • Kongens Sløjd har vedtaget en bøde på kr. 1,8 mio.
  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har den 15. oktober 2021 udstedt et bødeforlæg til Kongens Sløjd ApS, der producerer tøj, møbler og andre artikler til børn, på kr. 1,8 mio. for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Kongens Sløjd ApS har accepteret at betale bøden. Virksomheden har i perioden fra slutningen af 2018 til begyndelsen af 2020 forsøgt at få en forhandler til ikke at fravige Kongens Sløjd ApS’ vejledende udsalgspriser og har herved forsøgt at fastsætte mindstepriser i strid med konkurrencereglerne. En ledende medarbejder har samtidig accepteret en personlig bøde på kr. 100.000 for sin rolle i overtrædelsen.
   
 • KFST har udgivet en vejledning om oplysningspligt og beskyttelse mod selvinkriminering
  Den 27. oktober 2021 udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) en vejledning som beskriver, hvornår både virksomheder og fysiske personer, som kan risikere sanktioner for overtrædelse af konkurrenceloven, er beskyttet mod selvinkriminering. Vejledningen skal være med til at give virksomheder og fysiske personer information om reglerne for og under hvilke vilkår, KFST kan påtvinge dem at afgive oplysninger, herunder besvare spørgsmål og udlevere dokumenter til brug for KFST’s efterforskning. En virksomhed har som udgangspunkt pligt til at afgive de oplysninger, som KFST anmoder om, når de behandler en sag efter konkurrenceloven, dog gælder dette kun, så længe virksomheden ikke bliver tvunget til at indrømme en overtrædelse af konkurrenceloven. De samme regler gælder for fysiske personer.
   
 • Outdoor-medieudbydere har indgået skriftlige aftaler om fælles rabatsatser
  Sø- og Handelsretten har afgjort, at Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S har overtrådt konkurrenceloven ved at indgå skriftlige aftaler om fælles rabatsatser. Samtidig har retten afvist, at virksomhederne efterfølgende har haft en ulovlig samordnet praksis om rabatsatser, som ellers tidligere afgjort af både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet. Begge virksomheder er aktive på markedet for outdoor-medier dvs. billboards og reklamestandere som ofte ses ved busstoppesteder.
   
 • JP/Politikens Hus har afgivet tilsagn til Konkurrencerådet for at gennemføre en fusion
  Konkurrencerådet har godkendt JP/Politikens Hus’ overtagelse af kontrollen med de to avisdistributører Dansk Avis Omdeling (DAO) og Bladkompagniet. Det blev af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdereret, at fusionen umiddelbart ville hæmme konkurrencen betydeligt, da JP/Politikens Hus ville blive ejer af de eneste to dagbladsdistributører i dele af Jylland og på Sjælland, samt de omkringliggende øer, hvilket blev vurderet at kunne medføre mulighed for og incitament til at forringe priser eller vilkår over for konkurrerende dagblade, som har behov for distribution af dagblade i de nævnte områder. Som følge heraf har JP/Politiken afgivet fem tilsagn, som skal eliminere de konkurrencemæssige betænkeligheder ved fusionen, og fusionen er herefter blevet godkendt.
   
 • Softwareleverandør afgiver tilsagn og ændrer sine vilkår
  Wolters Kluwer Danmark A/S leverer software til personlig skatteberegning, og det er vilkårene for disse, som Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har haft betænkeligheder ved. Det fremgik bl.a. af størstedelen af virksomhedens leveringsaftaler, at de var uopsigelige i op til 3 år og 4 måneder, og/eller at en rabat var betinget af en flerårig aftale. Vilkårene kan virke ekskluderende over for virksomhedens konkurrenter, og Wolters Kluwer Danmark A/S har afgivet tilsagn om at fjerne disse problematiske vilkår. Det vil herefter være strafbart at bryde tilsagnene. Konkurrencerådet har endnu ikke taget stilling til, om Wolters Kluwer Danmark A/S har overtrådt konkurrencereglerne, men blot at tilsagnene imødekommer de konkurrencemæssige betænkeligheder.

Udland

 • EU-Kommissionen idømmer bøder til fem banker
  EU-Kommissionen har afsluttet en efterforskning om et kartel i banksektoren, hvilket har medført bøder på samlet EUR 344 millioner, hvoraf de fire af bankerne har indgået et forlig samt valgt at samarbejde med EU-kommissionen i efterforskningen. Dette reducerede bøderne for tre af dem og den sidste undgik helt en bøde på EUR 94 millioner, da virksomheden afslørede kartellets eksistens. Den femte bank valgte at undlade at samarbejde og fik dermed heller ingen reduktion i bøden. Bankerne havde brudt reglerne for handel på valutamarkedet ved, at nogle af de fem bankers traders havde udvekslet følsomme oplysninger og planer for deres handler samt havde koordineret deres vekselstrategi på et onlineforum. Disse udvekslinger af informationer gjorde det muligt for traderne at tage beslutning om, hvornår de ville sælge og købe på et meget informeret grundlag om markederne, som man normalt ikke vil have.
   
 • EU-Kommissionen idømmer bøde på EUR 20 millioner til Conserve Italia
  Conserve Italia har sammen med andre konkurrenter deltaget i et kartel i mere end 13 år om levering af visse typer konserves til detailhandlere og/eller fødevarevirksomheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). De deltagende virksomheder har fastsat priser, aftalt markedsandele og mængdekvoter, tildelt kunder, udvekslet kommercielt følsomme oplysninger samt koordineret deres tilbud ved udbudsprocedurer. Målene med kartellet var at bevare eller øge salgspriserne og kontrollere markedet samt handelsbetingelserne til deres fordel. Bøden kommer efter, at Conserve Italia besluttede ikke at indgå forlig med Kommissionen, som de andre deltagere ellers gjorde i september 2019, og de har derfor været under den almindelige kartelprocedure for efterforskning.
   
 • EU-Kommissionen har idømt en tidligere producent af ethanol en bøde på EUR 20 millioner
  Abengoa, som tidligere var en af de største ethanolproducenter i EU, er idømt en bøde på EUR 20 millioner for sin deltagelse i et kartel om prisfastsættelse af engrosprisen på det europæiske ethanolmarked. EU-kommissionens efterforskning har vist, at Abengoa koordinerede deres adfærd på markedet med andre virksomheder og desuden har begrænset udbuddet af Ethanol leveret til Rotterdam-området. Abengoa har indrømmet sin involvering i kartellet, og EU-Kommissionen har som følge heraf reduceret bøden.

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.
 

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
Kontakt vores afd. for konkurrenceret

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email Address>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.