Copy
KONKURRENCERETLIG OPDATERING, nov. 2022

Velkommen til konkurrenceretlig OPDATERING

I dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på:   

 • Krydsfeltet mellem persondataretten og konkurrenceretten
 • De vedtagne retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler
 • EU Kommissionens forbud mod fusionen mellem Illumina og GRAIL.
Derudover har vi - som altid - samlet de væsentligste nyheder fra ind- og udland under ’Kort Nyt’, så du hurtigt kan holde dig opdateret på de væsentlige udviklinger af det konkurrenceretlige landskab.

God fornøjelse!

 


Artikler

 

Overtrædelse af persondatareglerne kan også være en overtrædelse af konkurrencereglerne
 

Som udgangspunkt er persondataret og konkurrenceret to forskellige og separate områder, der varetager forskellige hensyn. Der er dog et krydsfelt mellem de to områder; beslutninger og aftaler af og mellem virksomheder om indsamling og brug af persondata, som kan have stor betydning for både økonomien og konkurrencen.
 
Dette krydsfelt kommer lige nu til udtryk i den verserende sag for EU-Domstolen mellem Meta Platforms, der står bag Facebook, og de tyske konkurrencemyndigheder. 

Læs mere her - og få Focus Advokaters bemærkninger til den verserende sag.

Retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler

 

EU-Kommissionen har vedtaget retningslinjer for soloselvstændiges kollektive aftaler. Retningslinjerne præciserer, hvornår visse selvstændige kollektivt kan forhandle for at forbedre deres arbejdsvilkår uden at overtræde reglerne om karteldannelse.

Hvem og hvilke typer aftaler, der er omfattet af retningslinjerne, kan du læse mere om her.

Forbud mod fusionen mellem Illumina og GRAIL 


EU-Kommissionen har afgjort, at fusionen mellem ville hæmme innovationen og reducere valgmulighederne på markedet for blodbaseret tidlige kræftopdagelsesprøver. Illumina kunne ikke tilbyde tilstrækkelige løsninger til at imødegå disse bekymringer.

Sagen her viser, at det ikke kun er fusioner, hvor virksomhederne har en stor omsætning og markedsandel, der kan erklæres uforenelig med det indre marked. EU-Kommissionen har også øje på fusioner, som ikke er anmeldelsespligtige.

Vi dykker ned i sagen og kommer med vores bemærkninger hertil.

Kort nyt

Danmark

 • Botex har overtrådt konkurrenceloven
  Konkurrencerådet har afgjort, at den frivillige kæde Botex, der består af en række selvstændige butikker, som forhandler boligtekstiler, har overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende samarbejde. Dette er ifølge Konkurrencerådet sket ved, at medlemmerne af kæden har aftalt ikke at husstandsomdele reklamer i hinandens områder defineret ud fra postnumre. Hvert medlem er tildelt et markedsføringsområde, som andre medlemmer ikke måtte markedsføre sig i. Konkurrencerådet har vurderet, at en sådan opdeling af markedet i geografiske markedsføringsområder reducerer det konkurrencemæssige pres, som Botex-butikkerne er udsat for, hvilket kan medføre højere priser, dårligere service, ringere kvalitet og et mere begrænset udbud. Overtrædelsen har ifølge Konkurrencerådet stået på i i hvert fald 12 år fra maj 2009 til august 2021.

  Ved afgørelsen påbyder Konkurrencerådet Botex straks at ophøre med den ulovlige adfærd samt fremover at afstå fra samme eller tilsvarende adfærd. Samtidig indbringer Konkurrencerådet sagen for Sø- og Handelsretten med henblik på, at Botex-kæden idømmes en bøde.

  Det er første gang, Konkurrencerådet indbringer en sag med påstand om bøde ved Sø- og Handelsretten, efter en ændring af konkurrenceloven trådte i kraft 4. marts 2021. Lovændringen medførte et nyt civilt bødesystem, som giver Konkurrencerådet mulighed for at indbringe sager for domstolene med henblik på udmåling af civile bøder samt på at udstede bødeforelæg til virksomheder.
 
 • Rosendahl får bøde på kr. 7,5 mio. af Konkurrencerådet
  Design Group har erkendt, at de har overtrådt konkurrenceloven ved at forhindre sine forhandleres såkaldte ”passive salg” samt i flere tilfælde at have anvendt bindende videresalgspriser. Et passivt salg forekommer, når en kunde selv kontakter en forhandler for at købe et produkt. Rosendahl har således stillet krav til sine forhandlere om, at de ikke må sælge Rosendahl produkter videre til andre forhandlere, som henvender sig for at købe produkterne, hvilket anses for en alvorlig konkurrencebegrænsning. Derudover har Rosendahl indgået aftaler med visse forhandlere, om at disse ikke måtte sælge Rosendahls produkter til under et bestemt prisniveau.

  Rosendahl har selv medvirket til at opklare sagen, hvilket har været en formidlende omstændighed. Det har derimod været en skærpende omstændighed, at Rosendahl har udsat deres forhandlere for gengældelsesforanstaltninger for at få dem til at respektere en konkurrencebegrænsende aftale.
 
 • Anbefalinger til styrket konkurrence i apotekersektoren
  Konkurrencerådet udgav i marts 2022 en artikel om konkurrencen i apotekersektoren, der konkluderede, at konkurrencen i branchen trods flere initiativer på området ikke er tilstrækkelig effektiv. I forlængelse af denne artikel har Konkurrencerådet i september 2022 offentliggjort seks anbefalinger til, hvordan konkurrencen i apotekersektoren kan styrkes og være med til at sikre lavere priser og bedre service.

  Anbefalingerne har dels til hensigt at sikre lavere priser på lægemidler, dels at styrke konkurrence og innovation i sektoren via strukturelle indgreb, samtidig med at der tages hensyn til, at det fortsat skal være let og sikkerhedsmæssigt forsvarligt for borgere i hele Danmark at få adgang til lægemidler.
 
 • Regeringens nye lovprogram – forslag om ændring af konkurrenceloven
  Regeringen fremlagde ved Folketingets åbning den 5. oktober 2022 lovprogrammet for folketingsåret 2022-2023, hvilket blandt andet indeholdt forslag om en ændring af konkurrenceloven. Ændringen har til formål at give yderligere værktøjer til konkurrencemyndighederne, som skal modvirke forhold, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Det handler bl.a. om at give mulighed for at konkurrencemyndighederne kan indlede en markedsefterforskning af et marked eller adfærd. Derudover indeholder forslaget også andre justeringer af konkurrenceloven.

  Formålet med et lovprogram er at give Folketinget et overblik over de lovforslag mv., som regeringens politik vil udmønte sig i. Det er derfor en væsentlig forudsætning for lovforslaget, at den nuværende regering bliver genvalgt ved folketingsvalget den 1. november 2022.

Udland

 • EU-Kommissionen giver bøder på i alt 31,5 mio. til Crown og Silgan for karteldannelse
  EU-Kommissionen meddelte den 12. juli 2022, at Kommissionen har pålagt Crown og Silgan bøder på i alt 31,5 mio. euro for at have deltaget i et kartel vedrørende salg af metaldåser og -lukninger i Tyskland. Begge virksomheder erkendte deres deltagelse i overtrædelsen og indvilligede i at indgå samarbejde i sagen.

  EU-Kommissionens undersøgelse viste, at virksomhedernes overtrædelse dels bestod i regelmæssig udveksling af detaljerede data om deres seneste årlige salg af metallukninger til deres individuelle kunder i Tyskland, dels koordinering af tillægsgebyr og anvendelse af en kortere minimumsholdbarhedsanbefaling for visse produkter. Dette udgjorde en overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Undersøgelsen viste også, at overtrædelsen stod på i ca. 3,5 år fra 1. marts 2011 til september 2014.

  Ved fastsættelsen af bøderne tog EU-Kommissionen hensyn til overtrædelsens alvorlige karakter, geografiske udstrækning og varighed. Crown fik nedsat sin bøde med 50 % for sit samarbejde i sagen. EU-Kommissionen nedsatte i øvrigt begge virksomheders bøder med 10 % for deres erkendelse af deltagelsen i kartellet og deres ansvar i denne henseende.

   
 • EU-Kommissionen godkender statsstøtte til Post Danmark
  Europa-Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt Danmarks kompensation til Post Danmark efter Danmark i marts 2021 anmeldte sin plan om at kompensere Post Danmark for et maksimumbeløb på ca. EUR 30 mio. (DKK 225 mio.) Anmeldelsen kom efter en klage som den danske brancheorganisation for professionelle transport- og logistikvirksomheder, ITD, havde indgivet til EU-Kommissionen, hvor ITD hævdede, at kompensationen til Post Danmark udgør statsstøtte, der er uforenelig med det indre marked. EU-Kommissionen vurderede, at selvom kompensationen udgør statsstøtte, er den i overensstemmelse med de relevante regler på området, og godkendte på den baggrund den danske foranstaltning efter EU’s statsstøtteregler.

   
 • Markedsundersøgelse af hotellers distributionspraksis
  Europa-Kommissionen har fået foretaget en ekstern markedsundersøgelse af hotellers distributionspraksis i EU. Undersøgelsen kommer blandt andet som led i et fokus fra nationale konkurrencemyndigheder på onlinerejsebureauers brug af såkaldte paritetsklausuler, hvor hoteller gennem deres aftaler med onlinerejsebureauer forpligtes til at fastsætte priser under hensyntagen til de priser, der tilbydes gennem onlinerejsebureauet. Tidligere nationale undersøgelser medførte blandt andet, at onlinerejsebureauerne, Booking.com og Expedia, ændrede sine paritetsklausuler, mens brugen af paritetsklausuler i visse landet nu er reguleret ved lov. Den for nyligt udførte markedsundersøgelse havde blandt andet til formål at indhente ajourførte oplysninger om hotellers distributionspraksis samt at undersøge om den vedtagne lovgivning har ført til ændringer i branchen. Undersøgelsen viste, at der ikke er tegn på nogen væsentlig ændring i konkurrencesituationen i hotelsektoren. Dette resultat vil blive taget i betragtning af Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder i forbindelse med deres igangværende overvågnings- og håndhævelsesarbejde i sektoren.

   
 • Google taber appelsag om misbrug af dominerende stilling
  Google blev i 2018 pålagt en bøde på EUR 4,34 mia.  svarende til ca. 32 milliarder kroner for at indføre ulovlige restriktioner for producenter af Android-enheder og mobilnetoperatører. Google sikrede sig med restriktionerne, at forbrugerne brugte Google Search, hvilket dermed styrkede søgemaskinens dominerende stilling. Google appellerede efterfølgende afgørelsen til Retten. Retten stadfæstede i vid udstrækning EU-Kommissionens afgørelse, men nedsatte bøden fra 4,34 mia. euro til 4,125 mia. euro.
   

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.
 

Hvordan kan Focus Advokater hjælpe?

Har du spørgsmål, eller har din virksomhed brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Focus Advokaters afdeling for konkurrenceret.

Vi rådgiver om alle relevante forhold inden for konkurrenceretten, og vores rådgivning er ikke kun begrænset til de juridiske aspekter inden for konkurrenceretten, men omfatter også skræddersyede strategier, som bidrager til konkurrencemæssige fortrin i markedet.
 

Er der noget, vi kan hjælpe med?

Vi står altid klar til at yde kvalificeret rådgivning.
Kontakt vores afd. for konkurrenceret

Besøg vores hjemmeside Besøg vores hjemmeside
Send os en mail Send os en mail
+45 63 14 20 20 +45 63 14 20 20
FOCUS ADVOKATER P/S ∙ CVR-nr. 34045666

ODENSE ∙ KOLDING ∙ SVENDBORG ∙ KØBENHAVN ∙ HAMBORG


Du er tilmeldt vores nyhedsbrev på <<Email Address>>,
du kan opdatere dine oplysninger her eller afmelde her.