Copy
AKD logo

Klik hier voor de webversie

Aanbestedingen header
 
 
Nieuwsbrief Staatssteun 12 februari 2021

Handhaving

Nederlandse steun voor vervoerdiensten

Op 10 februari 2021 heeft de Europese Commissie een Nederlandse regeling van € 122,5 miljoen goedgekeurd ter ondersteuning van ondernemingen die speciale vervoerdiensten aanbieden voor specifieke groepen zoals kinderen en bejaarden die niet met het gewone openbaar vervoer naar school of naar bepaalde sociale activiteiten kunnen gaan.

De regeling werd goedgekeurd op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun. De regeling bestaat uit twee directe subsidiemaatregelen:

  1. ter dekking van vaste kosten zoals afschrijvingen; en
  2. ter ondersteuning van de niet-gedekte vaste kosten in verband met werknemers.

Op 29 juni 2020 had de Europese Commissie een eerste Nederlandse regeling goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die speciale vervoersdiensten aanbieden, voor de periode van 15 maart tot en met 30 juni 2020. Met de thans goedgekeurde regeling zullen de vervoersbedrijven recht hebben op een globale compensatie van maximaal 70% van de gederfde inkomsten als gevolg van geannuleerde ritten in de periode van 1 juli tot en met 13 oktober 2020.

De Europese Commissie kwam tot de bevinding dat de Nederlandse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden die in de tijdelijke kaderregeling zijn vastgesteld. Met name zal de steun niet meer bedragen dan:

  • € 1,8 miljoen per onderneming in het kader van de eerste maatregel;
  • € 10 miljoen per onderneming in het kader van de tweede maatregel; en
  • de steun zal vóór 31 december 2021 worden verleend.

De Europese Commissie kwam tot de conclusie dat de maatregelen noodzakelijk, passend en evenredig zijn om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, overeenkomstig artikel 107 lid 3 onder b VWEU en de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling.

Bron: EC Daily News (EN)

Nederlandse steun voor het MKB

Op 9 februari 2021 heeft de Europese Commissie heeft een Nederlandse regeling van € 1,18 miljard euro goedgekeurd, ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die actief zijn in Nederland en die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. De regeling werd goedgekeurd op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun. De regeling bestaat uit drie directe subsidiemaatregelen:

  1. De eerste maatregel, met een geraamde begroting van € 970 miljoen, bestaat uit steun voor kmo's die in de periode van januari tot en met maart 2021 ten minste 30% van hun omzet hebben verloren ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De begunstigden zullen in aanmerking komen voor steun variërend van minimaal € 750 tot maximaal € 90.000.
  2. De tweede maatregel, met een geraamde begroting van € 7 miljoen, bestaat uit steun voor kmo's die actief zijn in de evenementenindustrie, voor de periode van oktober tot en met december 2020 en voor de periode van januari tot en met maart 2021. De steun bedraagt 33% van de totale steun die reeds is ontvangen in het kader van de vorige regeling ter ondersteuning van de vaste kosten van door het coronavirus getroffen kmo's, met een minimum van € 750 per begunstigde en een maximum van € 16.667 voor elk van de twee relevante perioden.
  3. De derde maatregel, met een geraamde begroting van € 200 miljoen, is een verdere technische wijziging van een eerdere regeling ter ondersteuning van kmo's in de periode oktober-december 2020.

De Europese Commissie kwam tot de bevinding dat de Nederlandse regeling in overeenstemming is met de voorwaarden die in de tijdelijke kaderregeling zijn vastgelegd. Met name:

  • zal de steun niet meer bedragen dan € 225.000 euro per bedrijf dat actief is in de primaire productie van landbouwproducten, 270 000 euro per bedrijf dat actief is in de visserij en aquacultuur, en 1,8 miljoen euro per bedrijf dat actief is in andere sectoren; en
  • zal de steun worden verleend vóór 31 december 2021.

De Europese Commissie concludeerde dat de maatregelen noodzakelijk, passend en evenredig zijn om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen, overeenkomstig artikel 107 lid 3 onder b VWEU en de voorwaarden van de tijdelijke kaderregeling.

Bron: EC Daily News (EN)

Rechtspraak

Vandaag geen artikelen in deze rubriek.

Overig

Raadpleging over de mededeling over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties

De Europese Commissie houdt een raadpleging over het concept voor een nieuwe mededeling over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties. Overheidsinstanties, burgers, ondernemingen en organisaties kunnen een bijdrage leveren aan deze raadpleging. Bijdragen worden in het bijzonder gevraagd van de nationale rechtbanken en autoriteiten die zich met staatssteun bezighouden, academici en juristen. De raadpleging loopt van tot 16 april 2021.

In de handhavingsmededeling van 2009 heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe de staatssteunregels op nationaal niveau moeten worden toegepast. Sindsdien zijn de rechtspraak van de rechterlijke instanties van de Unie en het regelgevingskader voor staatssteun geëvolueerd. De ontwerp-mededeling die thans voor raadpleging wordt aangeboden, beklemtoont het belang dat de Europese Commissie hecht aan de handhaving van de staatssteunregels op nationaal niveau. Zij biedt de nationale rechterlijke instanties houvast bij de toepassing van deze regels en moedigt nauwere samenwerking met de Europese Commissie aan.

Bron: EC Other (EN)

Redactie

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met één van de onderstaande specialisten.
Pieter Kuypers
Pieter Kuypers
pkuypers@akd.eu
Tom Binder
Tom Binder
tbinder@akd.eu

 
 
AKD logo

www.akd.nl | Afmelden | Aanmelden
Disclaimer | Privacy statement

Twitter LinkedIn