Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto                                           Razvijamo vašo ustvarjalnost.

E-novice (november 2018)  
Letnik: 10    Številka: 5 
                                        

PRIHAJA ČAS PRELOMA PARADIGEM!?
 
Pojem znanstvene paradigme je v teorijo znanosti uveljavil fizik Thomas S. Kuhn v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Paradigmo je opredelil kot preplet vodilnih teorij, raziskovalnih metod, filozofskih utemeljitev in vzorčnih uporab teorije. V njenem okviru poteka tako raziskovanje kot tudi tolmačenje realnosti, izbira relevantnih primerov, opis dejstev in proces učenja znotraj znanstvene skupnosti.
Za znanost je torej značilno, da je v vsakem trenutku pod vplivom določene paradigme. Paradigma odločilno vpliva na to, kaj in kako se raziskuje, kako se tolmači empirični material ter končno, kakšne teorije so postavljene. Torej so paradigme splošnejše in bolj fundamentalne kot posamezne teorije.
 
Dinamika razvoja znanosti v okviru določene paradigme naj bi po Kuhnu sledila procesu, kjer se na temelju oblikovane in sprejete paradigme razvija »normalna« znanost, ki jo paradigma vodi, čez čas pa določenih rezultatov ni več mogoče umestiti v paradigmo ter prihaja do anomalij, kar kasneje povzroči krizo znanosti in končno oblikovanje druge paradigme, čemur Kuhn pravi »znanstvena revolucija«, s čimer se pričenja nov  krog.
 
Menim, da se naša civilizacija in z njo tudi znanost vsakodnevno srečujeta z dokazi, da obstoječa znanstvena paradigma in iz nje razvite teorije niso več sposobne razumeti realnosti in predvidevati bodočnosti. S starimi vzorci se na da reševati novih izzivov. Bolj kot smo učinkoviti pri aplikaciji neprimerne teorije, hitreje se bližamo neuspehu. V obdobju »obsedenosti« z »izzivi 4.0 revolucije« se pozablja, da so starim paradigmam pošle moči.
 
Prihaja čas znanstvene revolucije in preloma obstoječih paradigem!?

 
prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

PREDSTAVITEV FOŠ-a NA KONFERENCI GZS

Konferenca za širitev miselnih obzorij za Industrijo 4.0 "Dan najboljše prakse 2018" je potekala v izvrstnem vzdušju, v torek 2. oktobra 2018 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Hvala gre organizatorju dogodka, zlasti dr. Marjanu Riharju, da je sprejel in bil navdušen nad referatom z naslovom "Reprocesiranje in restruktura 3.0 industrije v 4.0 iz vidika človeka v organizaciji", ki ga je predstavila dr. Tanja Balažic Peček.

V prispevku je avtorica prepletla praktične izkušnje s področja digitalizacije proizvodnih procesov z znanstveno umeščenostjo avtopoieze v organizaciji in družbi. Podala je razloge za 4.0 (r)evolucijo z izmenjavo re-procesiranja in re-strukturiranja organizacije. Zaradi obsežne transformacije družbe je že zaznati 5.0 (r)evolucijo, ki pa ne bo industrijska ampak kvantna z eksponentno rastjo.

Človek je osrednja točka prispevka, ki čuti, razmišlja, usmerja in deluje v procesu ter zavestno obvladuje procese. Avtorica avtopoiezo predstavi kot kompleksne procese notranje samoorganizacije in samoprodukcije, kot jih poznamo v bioloških sistemih. V družbenih sistemih pa avtopoieza pomeni povezavo človeka na antropološki način z organizacijo in družbo. Avtopoietski sistem je živ, je del našega življenja in dela, zato je naloga vseh, da postane dinamika življenja odraz našega zdravega svobodnega ustvarjanja v ljubezni akcije.

Dr. Tanja Balažic Peček je predstavila novodobno misel FOŠ-a v znanstveni monografiji z naslovom Temelji avtopoieze v organizaciji: Avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka, s ključnimi poudarki, ki sta jih oblikovala s prof. dr. Borisom Bukovcem. Zanima nas cilj 4.0 (r)evolucije, ki se bo nadaljeval v 5.0, ne samo kot digitalizacija ampak kognitivna evolucija človeka v povezovanju znanosti – umetnosti – visokih tehnologij – duhovnosti.

Zbrano občinstvo je premagalo strah in zaploskalo, organizator pa je pohvalil predstavitev, saj je bilo predavanje med publiko zelo dobro sprejeto, srečanje pa je zaključil z željo, da se prijetno sodelovanje nadaljuje.

IZZID NA VOLITVAH V ŠTUDENTSKI SVET FOŠ
za študijsko leto 2018/2019

V skladu s Sklepom o razpisu volitev v študentski svet Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2018/2019 so bile izvedene redne volitve v Študentski svet Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu.

Volilna komisija v sestavi Andrej Mohar, Boštjan Dragan in Darja Judež je po zadnjem volilnem dnevu odprla volilno skrinjico in preštela glasove.

Glede na volilni izid člani volilne komisije Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu za volitve v ŠS 2018/2019 ugotavljajo, da so bili izvoljeni naslednji kandidati:

za predstavnika 1. stopnje:

1. Uroš Pavlin, študent 3. letnika
2. Helena Sekula, študentka 2. letnika
3. Nina Vehar, študentka 1. letnika

za predstavnika 2. stopnje:

1. Robert Ajdič, študent 2. letnika,
2. Anja Borovinšek, študentka 2. letnika,

za predstavnika 3. stopnje:

1. Mari Božič, absolventka,
2. Dušan Grabnar, 1. letnik.

Izvoljenim kandidatom čestitamo in jim želimo uspešno delo in sodelovanje s fakulteto.

PRIZNANJA ODLIČNOSTI FOŠ
 
FOŠ vsako leto podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem za dosežke v preteklem študijskem letu. Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih sodelavcev k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti na področju organiziranosti FOŠ in s tem krepitvi kulture odličnosti. Za podeljevanje priznanj odličnost fakulteta vsako leto izda Sklep o razpisu za podelitev fakultetnih priznanj za posamezno študijsko leto, na podlagi katerega posamezniki lahko podajo predloge kandidatov. Letošnji rok za oddajo predlogov kandidatov za fakultetna priznanja traja do četrtka, 15. novembra 2018, za preteklo študijsko leto. Prijavo lahko vložijo osebe, ki so navedene v 5. -  9. členu Pravilnika o spodbujanju ustvarjalnih dosežkov na FOŠ, na posebnem obrazcu (OBR-080), v zaprti ovojnici s pripisom »Prijava kandidatov za priznanja FOŠ« in naslovljeno na Tajništvo FOŠ. Prijavo se pošlje po pošti na naslov fakultete (Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto) ali vloži v študentskem referatu na sedežu fakultete.

Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje odličnosti FOŠ«, ki jo podelimo na Slavnostni akademiji FOŠ, ki bo letos 19. decembra v Hotelu Šport na Otočcu.

Prejemnike dosedanjih priznanj odličnosti FOŠ si lahko ogledate na povezavi.
Vljudno vabljeni k oddaji predlogov kandidatov.
ZAGOVORI ZAKLJUČNIH NALOG

26. septembra je svojo magistrsko nalogo z naslovom Vpliv organizacijske klime na medsebojne odnose, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih zagovarjal Sandi Povše. Pripravil jo je pod mentorstvom prof. dr. Uroša Pinteriča.

Polona Sladič je 17. oktobra zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom 
Položaj žensk na vodstvenih položajih v Sloveniji, ki jo je pripravila pod mentorstvom izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.

6. november je bil poseben dan za Simono Gorišek Nahtigal, saj je zagovarjala svoj diplomsko nalogo z naslovom Menedžment človeških virov v podjetju s proizvodnjo električne energije, ki jo je pripravila pod mentorstvom mag. Iris Fink Grubačević.

Čestitamo vsem trem in želimo obilo ustvarjalnih dosežkov tudi v prihodnje.
NOVA ŠTEVILKA REVIJE
IZZIVI PRIHODNOSTI
 
Izšla je tretja številka revije Izzivi prihodnosti, ki obsega tri članke in si jo lahko preberete  na naši spletni strani.

Prijetno branje in obilo novih spoznanj vam želimo.
IZDANA NOVA  MONOGRAFIJA
 
V novembru je izšla nova monografija z naslovom Menedžment kakovosti in odličnost zdravnikov v javnem zdravstvu, avtorjev Deana Rumpfa, Gorazda Voge in Zlatke Meško Štok. Monografija se osredotoča na problem kakovosti menedžmenta na odličnost poslovanja v javnem zdravstvu in obvladovanje zdravja in stresa, salutogeneze (Antonovsky, 1979), to je odnosa med stresom, zdravjem in obvladovanjem stresa, da ne pride do sindroma telesne in duševne izgorelosti zdravnikov. 
ODPRTA NOVA RAZPISA Erasmus+
IZMENJAVE ŠTUDENTOV IN OSEBJA

 
V okviru programa ERASMUS+ je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu objavila razpisa za mobilnost študentov za namen študija (SMS) in za mobilnost študentov ter mladih diplomantov za namen prakse (SMP) in za mobilnosti osebja za namen poučevanja in usposabljanja v tujini.
 
Program ERASMUS+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/ciklu študija namesto v matični instituciji opravi v partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan bilateralni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 

Mobilnost osebja z namenom poučevanja (STA) se nanaša na klasično mobilnost pedagoškega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini. Mobilnost osebja z namenom usposabljanja (STT) se nanaša na mobilnost pedagoškega in nepedagoškega osebja FOŠ z namenom lastnega strokovnega usposabljanja v tujini.
 
Rok prijave na oba razpisa je možen do vključno 15. januarja 2020. Na razpisa je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo izvedene najkasneje do 31. maja 2020.

Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani - tukaj ali pa se obrnite na katja.kragelj@fos-unm.si
 
IZMENJAVA ZA NAMEN POUČEVANJA - LITVA

V mesecu oktobru se je prof. dr. Uroš Pinterič udeležil Eramsus+ izmenjave za namene poučevanja. V času  izmenjave je izvedel predavanja z naslovom "Slovenian tourism management strategies and development" na tamkajšnjem magistrskem študijskem programu. Gostujoča litovska institucija Klaipeda University je poskrbela za prijeten sprejem in omogočila odlično mednarodno izkušnjo. 

FOŠ GOSTI Erasmus+ ŠTUDENTKO

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu bo v zimskem semestru študijskega leta 2018/2019, torej od oktobra 2018 do konca februarja 2019, na ERASMUS+ izmenjavi tuja študentka. Gostujoča študentka prihaja iz slovaške partnerske institucije: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Social Sciences.

Študentka bo obiskovala predavanja na magistrskem študijskem programu druge stopnje Menedžment kakovosti ter dodatno predmet Poslovni angleški jezik 1 na visokošolskem študijskem programu prve stopnje Menedžment kakovosti.

Erasmus+ gostujoči študentki želimo dobro vključitev v študentske obveznosti na fakulteti in prijetno mednarodno izkušnjo. 

N A P O V E D N I K
 
14.11.                ZAGOVOR DR DISERTACIJE MILAN SIMONČIČ
4.12.                  KONFERENCA ZA MEDIJE
11.12.                ŠTUDENTSKI BOWLING 
19. 12.               SLAVNOSTNA AKADEMIJA
21.12.                DEKANOV DAN 
21. 1. - 13. 2.     ZIMSKA ŠOLA:  POSLOVNI COACHING
Copyright © 2018 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar

Naš elektronski naslov:
info@fos-unm.si

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<Elektronski naslov>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu · Novi trg 5 · Novo Mesto 8000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp