Copy
Zobrazte si newsletter v prehliadači

Newsletter AVS  2/2021

Asociácia vodárenských spoločností  prináša svojim členom prehľad najnovších a najzaujímavejších tém z oblasti vodného hospodárstva, ktoré sú poznačené najmä protipandemickými opatreniami. Vačšina rokovaní a pracovných stretnutí naďalej funguje v online režime. Aktuálne informácie o podujatiach môžete sledovať na našom webe na https://avssr.sk/aktualne/podujatia/
 

Projekt "Zdravá voda pre Cherson"


Projekt rozvojovej spolupráce SR z programu Slovakaid SAMRS/2019/VP/1/2 „Zdravá voda pre Cherson“ sa blíži ku koncu. Zariadenie na výrobu chlórdioxidu, ktoré má slúžiť na zdravotné zabezpečenie vody pre 75 tisíc obyvateľov mesta Cherson na Ukrajine bolo dodané na miesto určenia a úspešne uvedené do prevádzky. Dňa 24.2.2021 prebehol záverečný workshop za prítomnosti miestnych autorít, a to primátora mesta Cherson, predsedu samosprávneho kraja a vedenia Vodokanal Cherson, kedy boli  oficiálne odovzdané výsledky projektu. Predstavitelia mesta aj vodární ocenili prínosy medzinárodnej spolupráce a prejavili záujem pokračovať vo vzájomnej pomoci medzi dotknutými krajinami. Veríme, že sme našou snahou prispeli k zlepšeniu prístupu obyvateľov mesta Cherson ku zdravotne zabezpečenej pitnej vode z verejného vodovodu a následnému skvalitneniu životnej úrovne v regióne. Pozrite si TV reportáž: https://youtu.be/DT3F8ydLpAQ


Zasadanie Správnej rady AVS


Prvé zasadanie Správnej rady AVS v tomto roku sa uskutočnilo dňa 25. februára 2021 formou online rokovania, ktoré viedol víceprezident Ing. Miroslav Kundrík. V rámci novely zákona č. 442/2002 Z.z.o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách bol schválený mandát pre členov pracovnej skupiny AVS na uplatnenie pripomienok v MPK. Jednotný postoj vyjadrila SR AVS k problematike zaústení na verejnú kanalizáciu. Zároveň prijala uznesenie k povinnosti tvorby finančnej rezervy na obnovu vodárenskej  infraštruktúry. K téme Regulačnej politiky ÚRSO odsúhlasila, aby bol výsledný materiál AVS Námety k regulačnej politike spracovaný nezávislou spoločnosťou a následne predložený na schválenie Ekonomickej komisii AVS (EK AVS).  SR AVS poverila EK AVS mandátom schváliť námety k regulačnej politike, ktoré kancelária AVS následne odošle predsedovi Regulačného úradu. Zároveň do komisie na prípravu novej regulačnej politiky schválila SR AVS Ing. Gašparíkovú, predsedníčku Ekonomickej komisie a ako náhradníčku Ing. Mahríkovú, vedúcu kancelárie AVS.
Víceprezident AVS, Ing. Kundrík, požiadal SR AVS o venovanie pozornosti novovybudovaným splaškovým kanalizáciám, ktoré v mnohých prípadoch kvôli nelegálnemu pripájaniu zrážkových vôd slúžia ako jednotné kanalizácie. AVS bude v rámci tohto komunikovať s vodárenskými spoločnosťami.
 


Novela zákona 442/2002 Z.z. o VK a VV


Odborná pracovná skupina AVS komunikovala s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré pripravilo novelu zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V zákone sa zaviedlo zriadenie vecných bremien pri výstavbe verejných vodovodov a kanalizácií priamo zo zákona, úprava vlastníckych práv k vodárenským sieťam a tiež zákonná povinnosť tvorby finančnej rezervy na obnovu sietí v ekonomicky únosnom rozsahu. Negatívom ostáva návrh MŽP SR  týkajúci sa zmeny definície zaústenia na verejnú kanalizáciu, ktoré má byť na verejnom priestranstve súčasťou VK v dĺžke do 10 m. Toto zaťaží vlastníkov VK nielen finančne a personálne, ale zároveň spôsobí navýšenie ceny stočného, na ktoré sa budú skladať producenti odpadových vôd. AVS vznesie v legislatívnom procese proti tomuto zásadnú pripomienku.

 


Vakcinácia zamestnancov vodárenských spoločností


V januári 2021 bola Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu hospodárstva SR doručená žiadosť AVS o zaradenie pracovníkov vodárenských spoločností, ktorí sú súčasťou kritickej infraštruktúry, do vakcinačného plánu s cieľom zabezpečenia nepretržitej dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Po intenzívnej komunikácii MH SR, MZ SR a Ministerstva vnútra SR sa konečne veci pohli dopredu. Na základe žiadosti MV SR, požiadal odbor krízového riadenia a bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR vodárenské  spoločnosti o zoznam zamestnancov podľa priority, za účelom očkovania osôb v piatej fáze v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 58/2021 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID – 19.
S očkovaním zamestnancov vodárenských spoločností sa začne predbežne od marca 2021, prvá skupina do 55 rokov (vrátane) bude očkovaná vakcínou AstraZeneca, od 56 rokov inou vakcínou, v závislosti od dostupnosti vakcín. Veríme, že vďaka vakcinácii ochránime našich zamestnancov, čo umožní zabezpečnie plynulej prevádzky vodárenských sietí.
 
Webová stránka AVS
Email
Copyright © 2021 Asociácia Vodárenských Spoločností, Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás na:
Asociácia vodárenských spoločností
Nevädzova 5
Bratislava 821 01

+421 915 392 791
bujnacekova@avssr.sk

Nezobrazujú sa vám správne naše newslettre?
Môžete si zmeniť vaše nastavenia alebo sa odhlásiť z odoberania nášeho newsettra
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Asociácia Vodárenských Spoločností · Nevädzova 5 · Bratislava 82101 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp